reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/475/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106 poz. 675), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XLII/399/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.043.698 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.887.917 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.551.170 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.395.389 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 311.520.564 zł, w tym:

a) bieżących 221.011.591 zł,

b) majątkowych 90.508.973 zł;

2) plan po stronie wydatków 338.298.297 zł, w tym:

a) bieżących 218.643.181 zł,

b) majątkowych 119.655.116 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do realizacji w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz 3a - zadania inwestycyjne na 2010 rok i w zakresie dotacji celowych uwzględnionych w załączniku nr 5, w tym:

1) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.430 zł, z przeznaczeniem na budowę szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki;

2) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla przedszkoli w kwocie 30.500 zł, z przeznaczeniem na modernizację obiektów przedszkolnych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;

3) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla muzeum w kwocie 721.284 zł, z przeznaczeniem na remont i modernizację budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym;

4) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 181.960 zł, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzęu;

5) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 62.200 zł, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w zasobach komunalnych oraz modernizację parkingu.

6) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu;

§ 5. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 407.995 zł i wydatki w kwocie 407.995 zł, przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego.

§ 7. 1) w § 11 skreśla się ustęp 1 i 2.

2) ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

a) przychody 200.000 zł,

b) koszty 516.330 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 34.819.842 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 11.224.570 zł, wydatków zakładów w kwocie 34.760.342 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się:

1) dochody w kwocie 1.427.282 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.364.182 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2) wydatki w kwocie 63.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

3) środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 25.000 zł na realizację zadań związanych z odzyskaniem i recyklingiem odpadów opakowaniowych.

§ 11. Ustala się:

1) deficyt budżetu miasta w wysokości 26.777.733 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 25.511.384 zł,

b) wolnych środków w kwocie 1.266.349 zł.

§ 12. Ustala sie łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 39.302.296 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 12.524.563 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 25.511.384 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 12.524.563 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 13 Uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 16. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Włodzimierz Marczewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/475/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/475/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/475/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LI/475/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3a.docx

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/475/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Zalacznik4.docx

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/475/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Zalacznik5.docx

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI/475/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Zalacznik6.docx

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LI/475/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Zalacznik7.docx

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LI/475/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Zalacznik8.docx

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LI/475/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Zalacznik9.docx

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LI/475/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Zalacznik10.rtf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama