reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/299/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2010 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/250/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2010 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2010 r. Nr 49, poz. 861, Nr 91, poz. 1359, Nr 100, poz. 1490, Nr 110, poz. 1613, Nr 138, poz. 1822, Nr 145, poz. 1871, Nr 164, poz. 2031, Nr 176, poz. 2204, Nr 181, poz. 2237, Nr 192, poz. 2408, Nr 194, poz. 2420, Nr 201, poz. 2504) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 dodaje się zadanie pn. "Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim" - lata realizacji 2010-2011, wartość kosztorysowa zadania ogółem w kwocie 6.100.000 zł, planowane do poniesienia wydatki w roku 2010 ogółem w kwocie 100.000 zł, z tego źródła finansowania dochody własne w kwocie 100.000 zł; w roku 2011 wydatki ogółem w kwocie 6.000.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 3.000.000 zł, planowane do pozyskania środki z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 w kwocie 3.000.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016;

4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 58.395.211 zł, w tym dochodów bieżących 49.422.321 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 5.849.628 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 66.380 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 16.500 zł), dochodów majątkowych 8.972.890 zł;

5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 79.391.521 zł , w tym: wydatków bieżących 52.372.977 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 5.849.628 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 66.380 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 170.475 zł), wydatków majątkowych 27.018.544 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 137.237 zł);

6) źródło pokrycia deficytu w kwocie 20.996.310 zł stanowią:

a) kredyt w kwocie 20.800.000 zł;

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 196.310 zł;

§ 2. Ustala się Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Stepaniuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/299/10
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

30 200

A

Dochody własne

0

13 200

Dział 852

Pomoc społeczna

0

13 200

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

0

13 200

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

13 200

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

17 000

Dział 852

Pomoc społeczna

0

17 000

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

0

17 000

§ 2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

0

17 000

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

Przewodniczący Rady


Andrzej Stepaniuk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/299/10
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

63 200

80 200

A

Wydatki na zadania własne

13 200

13 200

Dział 852

Pomoc społeczna

13 200

13 200

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

13 200

13 200

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13 200

13 200

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

17 000

Dział 852

Pomoc społeczna

0

17 000

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

0

17 000

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

831

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

133

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 436

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

4 600

§ 4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 000

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

50 000

50 000

Dział 600

Transport i łączność

50 000

50 000

Rozdział 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

50 000

50 000

§ 2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

50 000

0

§ 6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

50 000

Przewodniczący Rady


Andrzej Stepaniuk


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/299/10
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

w złotych

Lp.

Dz.

Roz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty finansowe

Wydatki poniesione do końca 2009 r.

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2010 (9+10+ 11+12)

z tego źródła finansowania

2011 środki unijne i pozostałe do pozyskania

2011 r. środki własne

2012 środki unijne

2012 r. środki własne

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pocho-dzące z innych źródeł/*

środki wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

600

60016

6050

Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - lata 2007-2011

1 156 490

258 006

422 616

422 616

A. B. C. …

0

475 868

0

Urząd Miasta

2

600

60016

6050

Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim - lata 2010-2011/***

6 100 000

100 000

100 000

3 000 000

3 000 000

Urząd Miasta

3

750

75023

6060

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - udział Miasta Bielsk Podlaski; lata 2010-2012

414 388

174 623

174 623

130 781

108 984

Urząd Miasta

4

750

75023

6060

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne - udział Miasta Bielsk Podlaski; lata 2010-2012

576 923

51 711

51 711

375 000

150 212

Urząd Miasta

5

900

90001

6057 6059

Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim; lata 2007-2012

16 551 109

102 739

3 863 329

500 000

1 541 611

A. B. C. …

1 821 718

2 291 188

2 567 750

3 588 267

4 137 836

Urząd Miasta

6

926

92604

6050

Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - I etap budowa hali sportowej z częściowym zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze i roboty budowlane; lata 2007-2012/**

16 225 926

336 720

50 000

50 000

A. B. C. …

0

3 250 000

3 250 000

4 669 603

4 669 603

MOSiR

Ogółem

41 024 836

697 465

4 662 279

1 298 950

1 541 611

0

1 821 718

8 541 188

9 799 399

8 257 870

9 066 635

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

/** Złożony zostanie wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W przypadku zakwalifikowania zadania do realizacji wyliczone wstępnie środki, obecnie ujęte z czwartą cyfrą zero w paragrafie wydatkowym, zostaną zgodnie z treścią zawartej umowy rozpisane wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w planie wydatków. Jeżeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, w miarę posiadanych środków, w dłuższym okresie czasu. Z uwagi na potrzebę zgodności zapisów we wnioskach o dofinansowanie, w montażu finansowym zostały ujęte środki planowane do pozyskania z funduszy unijnych, a ujęcie ich w planie wydatków nastąpi z chwilą otrzymania dofinansowania po podpisaniu umów. Wydatki na lata 2010 i 2012 zawierają środki własne i planowane do pozyskania.

/*** Złożony zostanie wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011. Jeżeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, w miarę posiadanych środków, w dłuższym okresie czasu. W montażu finansowym uwzględniono środki przewidywane do pozyskania.

Przewodniczący Rady


Andrzej Stepaniuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama