reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/218/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ,,d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 216, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2010 r. polegających na: Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 6 797,00 zł ; -zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 515,00 zł ; -zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zwiększeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 7 797,00 zł; - zgodnie z załącznikiem Nr 2 Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 1 515,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 13 156 241,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 12 484 047,00 zł,

2) dochody majątkowe - 672 194 zł;

2. wydatki budżetu gminy ogółem - 17 780 120,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 12 098 854,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 5 681 266,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 623 879 zł pozostaje bez zmian i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/211/10 z dnia 15 lipca 2010 r. ,,Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/211/10 z dnia 15 lipca 2010 r. ,,Wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów Unii Europejskiej w 2010 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Załuska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/218/10
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 29 września 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

w tym:

środki na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

zadania realizowane na mocy porozumień z org. Adm. Rządowej

Zadania realizowane na mocy umów i porozumień między jst


w tym :

dochody majątkowe

w tymztytułu dotacji i środków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 078

1010

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 078

1010

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1010

1010

0910

Odsetki od nieterminowych wpłatz tytułu podatków i opłat

68

750

Administracja publiczna

2 162

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 162

0690

Wpływy z różnych opłat

2 000

0830

Wpływy z usług

162

751

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

135

135

75107

Wybory Prezydenta RzeczypospolitejPolskiej

135

135

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

135

135

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 127

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 379

0690

Wpływy z różnych opłat

106

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 200

0920

Pozostałe odsetki

73

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

300

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

300

75621

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

448

0020

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

448

758

Różne rozliczenia

360

75814

Różne rozliczenia finansowe

360

0970

Wpływy z różnych dochodów

360

852

Pomoc społeczna


1070

380

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 070

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

1 070

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

380

180

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

180

180

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

200


Ogółem:

6 797

515

315


1 010


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/218/10
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 29 września 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenie

Zmniejszenie

w tym:

zadaniazzakresu administracji rządoweji inne zlecone jst odrębnymi ustawami

zadania realizowane na mocy porozumień z org. Adm. Rządowej

zadania realizowane na mocy umów i porozumień między jst

wydatki majątkowe

w tymz tytułu dotacji i środków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

135

135

75107

Wybory Prezydenta RzeczypospolitejPolskiej

135

135

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

135

135

801

Oświata i wychowanie

6 797

80110

Gimnazja

6 797

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 797

851

Ochrona zdrowia

1 000

1 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 000

1 000

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000

852

Pomoc społeczna

380

180

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

180

180

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

200

Ogółem:

7 797

1 515

315


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/218/10
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 29 września 2010 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 r.

Lp.

§

Wyszczególnienie

Kwota

I

Przychód - ogółem

5 750 823

w tym :

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1 236 393

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

3 628 720

955

Przychody z tytułu innychrozliczeń krajowych (wolne środki)

885 710

II

Rozchody - ogółem

1 126 944

w tym :

963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowaniezadań realizowanych z udziałem środkówpochodzących z budżetu UniiEuropejskiej

1 126 944

992

Spłaty kredytów długoterminowych

-


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/218/10
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 29 września 2010 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 r.

Lp.

Nazwa zadania

Dział

Rozdz.

Okres realizacji zadaniaWartość zadania ogółem

Wartość zadaniado realizacjiw2010 r.

Środkiz budżetu gminy

Środkiz Unii
Europejskiej (PROW na lata 2007- 2013)
1.

Budowa stacji wodociągoweji urządzeń związanychz funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączamioraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedwabne.

Zadanie współfinansowanez Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,Oś 3,, Jakość życia na obszarach wiejskichi różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie321,, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnościwiejskiej ".

900

90001

2010 2011

5 073 206

2 042 813

2 295 284

2 777 922

2.

Remont budynku zabytkowego dworu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem.
Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramachProgramu Oś 3 ,, Jakość życia na obszarach wiejskichi różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działania 322, 322, 323 , Odnowa i rozwój wsi "

921

92109

2009 2010

845 020

795 000

374 672

420 328


Razem:


5 918 226

2 837 813

2 669 956

3 198 250


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/218/10
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 29 września 2010 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.

Po dokonanej analizie i weryfikacji stopnia wykonania planu dochodów i wydatków budżety gminy, postanawia się dokonać następujących zmian: w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały Rady Miejskiej zwiększa się plan dochodów budżetowych w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 797 zł; z tego dochody bieżące - 5 787 zł, pochodzące z różnych dochodów i opłat, wpłat od dłużników alimentacyjnych oraz wpłat z tytułu odsetek, zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowi kwotę 1010 zł. Dochody przeznacza się na zwiększenie wynagrodzeń osobowych w Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem (załącznik Nr 2 do Uchwały). Decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejszona została dotacja celowa w kwocie 380 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dotyczących realizacji zadań w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży zmniejszono dotację celową na realizację wydatków (diet członków komisji) związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 135 zł. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się również zmiany w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, polegające na przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1000 zł. W załączniku Nr 3 dokonano urealnienia planowanych wartości przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jedwabne na 2010 r. W załączniku Nr 4, poz. Nr 1 dokonano urealnienia kwoty przyznanej pomocy ze środków Unii Europejskiej w związku z zawartym w dniu 5 sierpnia aneksem Nr 2 do umowy z dnia 30 grudnia 2009 roku, przyznającej dofinansowanie w kwocie 2 777 922 zł. do realizowanego zadania pn.,, Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedwabne ''. Zgodnie z zawartą Umową z Samorządem Województwa Podlaskiego zwrot poniesionych kosztów kwalifikowanych netto w wysokości 75 % (VAT nie jest kosztem kwalifikowanym) nastąpi w terminie 3 miesięcy od zakończenia zadania i złożenia wniosku o płatność tj. na początku 2012 roku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama