Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/208/10 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Krasnopol na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Krasnopol na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r Nr 159, poz. 1547, z 2004r Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005r Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007r Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, oraz 2008r Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652, z 2010 r. Nr 57, poz. 356), na wniosek Wójta Gminy Krasnopol uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z prowadzonym porządkowaniem nazw miejscowości i koniecznością dokonania zmian w opisie granic okręgów wyborczych, w załączniku do uchwały Nr XLV/223/02 Rady Gminy Krasnopol z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Krasnopol na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 31, poz. 814; zm. 2006 r. Nr 193, poz. 1859), wprowadza się następujące zmiany:

1. W okręgu nr 1, opis granic okręgu otrzymuje brzmienie:

"Czarna Buchta, Krasnopol, ul. 1 Maja, ul. 22 Lipca, ul. Lipowa, ul. Mickiewicza, ul. Polna, ul. Sienkiewicza, ul. Wojska Polskiego.".

§ 2. . Podział na stałe okręgi wyborcze ich granice i numery otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Buziuk


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/208/10
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 30 września 2010 r.

Numery i granice okręgów wyborczych wraz z liczbą wybieranych radnych

Liczba mieszkańców Gminy Krasnopol według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. - 4.041.

Liczba wybieranych radnych - 15. (Norma przedstawicielstwa - 269.)

Nr
okręgu

Granice okręgu

Liczba
mieszkańców

Liczba radnych
wybieranych w okręgu

1

Czarna Buchta,
Krasnopol,
ul. 1 Maja,
ul. 22 Lipca,
ul. Lipowa
ul. Mickiewicza,
ul. Polna,
ul. Sienkiewicza,
ul. Wojska Polskiego

1.281

5

2

Michnowce,
Pawłówka,
Skustele,
Stabieńszczyzna

262

1

3

Głuszyn,
Łopuchowo,
Smolany Dąb,
Żłobin

255

1

4

Murowany Most,
Romanowce

243

1

5

Aleksandrowo,
Buda Ruska,
Jeziorki

296

1

6

Mikołajewo,
Rosochaty Róg

322

1

7

Czerwony Krzyż,
Maćkowa Ruda,

258

1

8

Gremzdel,
Jegliniec,
Jeglówek,
Wysoka Góra

234

1

9

Boksze Nowe
Krucieniszki
Linówek,
Orlinek,
Rudawka

280

1

10

Gremzdy Polskie,
Krasne,
Ryżówka,
Żubrówka Nowa
Żubrówka Stara

295

1

11

Królówek,
Piotrowa Dąbrowa
Remieńkiń,
Żubronajcie

315

1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe