Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 191/10 Burmistrza Drohiczyna

z dnia 18 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835) oraz § 13 ust.3 Uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 5.519zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 5.519zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 12.950zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 12.950zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 18.569.421zł

2) Wydatki ogółem - 21.273.991zł

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.704.570zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.873.665zł ,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 823.465zł,

3) wolnych środków w wysokości - 7.440zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Wojciech Borzym


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 191/10
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 18 października 2010 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2010R.

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

OGÓŁEM:

W TYM DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE

OGÓŁEM

W TYM WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE

854

85415

2030

5.189

5.189

-

-

854

85415

3260

-

-

5.189

5.189

801

80195

2030

330

330

-

-

801

80195

4170

-

-

330

330

-

-

RAZEM:

5.519

5.519

5.519

5.519


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 191/10
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 18 października 2010 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.

dział

rozdział

§

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

OGÓŁEM:

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W TYM Z DOTACJI NA ZADANIE WŁASNE

W TYM Z DOTACJI NA ZASADZIE POROZUMIEŃ

OGÓŁEM

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZASADZIE POROZUMIEŃ

758

75818

4810

5.200

-

-

-

-

-

-

-

010

01030

2850

-

-

-

-

5.000

-

-

-

750

75023

3020

-

-

-

200

-

-

-

754

75412

3020

5.000

-

-

-

-

-

-

-

754

75412

4210

-

-

-

-

5.000

-

-

-

854

85415

3260

2.750

-

2.750

-

-

-

-

-

854

85415

3260

-

-

-

-

2.750

-

2.750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Razem:

-

12.950

-

2.750

-

12.950

-

2.750

-


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 191/10
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 18 października 2010 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2010 r.

1. do § 1

1) Na podstawie pisma Nr FB.II.BŁ.3011-290/2010 z dnia 07 października 2010 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 85415 zwiększono dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne) i przeznaczono na na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom " Wyprawka szkolna" w Zespole Szkół w Drohiczynie ( wydatki ze środków dotacji na zadania własne).

2) Na podstawie pisma Nr FB.II.BB.3011-203/2010 z dnia 08 października 2010 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 80195 zwiększono dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne) i przeznaczono na na na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego ( Urząd Miejski w Drohiczynie - wydatki ze środków dotacji na zadania własne).

2. do § 2

1) Zmniejszono rezerwę budżetową i przeznaczono w rozdziale 01030 na składki do Izb Rolniczych oraz w rozdziale 75023 na zakupy socjalne dla pracowników.

2) W rozdziale 75412 ( OSP) zmniejszono wydatki na ekwiwalent za udział w pożarach i przeznaczono na zakupy materiałów i wyposażenia.

3) W rozdziale 85415 ( wyprawka szkolna) zmniejszono wydatki w następujących szkołach : w Szkole Postawowej w Ostrożanach o 1.480zł, w Szkole Postawowej w Miłkowicach Jankach o 300zł, w Szkole Postawowej w Śledzianowie o 970zł a zwiększono w Zespole Szkól w Drohiczynie o 2.750zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe