Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Płaska

z dnia 22 grudnia 2010r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/22/07 Rady Gminy Płaska z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/22/07 Rady Gminy Płaska z dnia 20 lutego 2007r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej" (Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 75, poz. 610) dokonuje się następujących zmian:

1)tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

"w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą " Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej.;";

2)§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Tworzy się samorządowy zakład budżetowy pod nazwą "Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej";";

3)tytuł Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Płaskiej stanowiący załącznik do uchwały Nr IV/22/07 Rady Gminy Płaska z dnia 20 lutego 2007r. otrzymuje brzmienie:

"Satut Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Płaskiej";

4)§ 1 w Statucie Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Płaskiej § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. "Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Płaskiej, zwany dalej "zakładem" (w skrócie SZGK w Płaskiej), jest jednostką organizacyjną Gminy Płaska utworzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego, którego działalność regulują w szczególności:

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.);

2) ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.);

3) ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, z późn. zm.);

4) niniejszego statutu.

2. Zakład działa na terenie gminy Płaska. Dopuszcza się możliwość działania zakładu poza obszarem gminy.

3. Pracownicy dotychczas zatrudnieni w zakładzie stają się zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikami samorządowego zakładu budżetowego.; ";

5)§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Samorządowy zakład budżetowy prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.";

6)w § 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Zwalnia się zakład z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu Gminy Płaska.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Ciężkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe