Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy Giby

z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 7 Uchwały Nr XXXII/148/09 Rady Gminy Giby z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2010 rok, Rada Gminy Giby uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 128 931 zł i zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 7 300 zł zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 1

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 682 223 zł i zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 560 592 zł zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych: 8 727 344 zł, w tym bieżące: 8 267 344 zł, majątkowe: 460 000 zł. Plan wydatków budżetowych: 12 143 593 zł, w tym bieżące: 8 490 043 zł, majątkowe: 3 653 550 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 3 416 249 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 1 835 197 zł, pożyczką w kwocie 1 315 710 zł i kredytem w kwocie 164 000 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz wolnymi środkami w kwocie 101 342 zł.

§ 3. Przyjmuje się zadania inwestycyjne w 2010 roku stanowiące załącznik Nr 3.

§ 4. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giby.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Cezary Jan Czarniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/5/10
Rady Gminy Giby
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/5/10
Rady Gminy Giby
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/5/10
Rady Gminy Giby
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/5/10
Rady Gminy Giby
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Objaśnienia

do § 1 ust. 1

Zwiększono plan dochodów o kwotę: 128 931 zł

650 zł

- odszkodowanie z PZU za szkodę (wybite szyby w budynku Urzędu Gminy)

70 000 zł

- refundacja z PBP w Sejnach

20 000 zł

- dotacja celowa na dożywianie uczniów

30 200 zl

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne

8 081 zł

- dotacja celowa przeznaczona na zwrot kosztów nauki młodocianych

Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę: 7 300 zł

6 000 zł

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze

1 300 zł

- dotacja celowa na zasiłki stałe

do § 1 ust. 2

Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 682 223 zł

12 190 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, konserwatora, zakup materiałów do hydroforni

6 150 zł

- zakup opału do budynków komunalnych (ZOZ, przedszkole)

143 350 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w administracji

5 200 zł

- wpłaty na PFRON

20 000 zł

- zakup materiałów w administracji

30 000 zł

- usługi w administracji

1 500 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej

2 500 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

5 000 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP

8 000 zł

- usługi remontowe w OSP (naprawa i remont Fordów)

2 500 zł

- usługi w OSP

6 000 zł

- zakup materiałów w OSP (drabiny metalowe dla OSP Pogorzelec i OSP Sarnetki)

25 000 zł

- odsetki od kredytów i pożyczek

13 000 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców dowożących uczniów do szkół

15 000 zł

- usługi związane z dowożeniem uczniów do szkół

7 000 zł

- usługi związane z gospodarką komunalną

5 000 zł

- zakup energii na oświetlenie uliczne

11 540 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców ciągników i konserwatora

10 500 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika USC oraz spraw wojskowych i obrony cywilnej

27 zł

- zakup pomocy naukowych związanych z Programem "Mały Archimedes"

17 000 zł

- zakup oleju opałowego do szkoły podstawowej w Gibach

2 300 zł

- zakup usług w szkołach podstawowych

3 000 zł

- wynagrodzenia nauczycieli Gimnazjum

16 600 zł

- zakup oleju opałowego do Gimnazjum

925 zł

- zakup energii do Gimnazjum

7 000 zł

- zakup usług w Gimnazjum

20 000 zł

- dożywianie uczniów w szkołach

30 200 zł

- wypłata świadczeń rodzinnych

36 800 zł

- wydatki związane z realizacją projektu "Współpraca transgraniczna Litwa-Polska"

840 zł

- odszkodowanie dla Nadleśnictwa za wynajem lokalu socjalnego

5 220 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego

8 081 zł

- zwrot kosztów nauki uczniów młodocianych

210 600 zł

- kwota dotyczy zmiany rodzaju zadania ze zleconego na własne

Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 560 592 zł

7 000 zł

- zakup energii do hydrofornii

19 000 zł

- wydatki inwestycyjne związane z drogami gminnymi

5 000 zł

- zakup usług w gospodarce mieszkaniowej

2 000 zł

- zakup akcesoriów komputerowych w administracji

2 300 zł

- różne opłaty i składki związane z OSP

28 900 zł

- wydatki inwestycyjne związane ze Szkołą Podstawową w Gibach

4 000 zł

- różne opłaty i składki związane z dowożeniem uczniów

10 000 zł

- dodatki mieszkaniowe

1 000 zł

- różne opłaty i składki w gospodarce komunalnej

181 080 zł

- wydatki inwestycyjne w gospodarce komunalnej

27 zł

- usługi związane z Programem "Mały Archimedes"

34 300 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia w szkołąch podstawowych

1 600 zł

- różne opłaty i składki w szkołach podstawowych

1 000 zł

- delegacje w szkołach podstawowych

1 000 zł

- szkolenie pracowników w szkołach podstawowych

7 000 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w gimnazjum

925 zł

- różne opłaty i składki w Gimnazjum

1 300 zł

- zasiłki stałe

6 000 zł

- zasiłki okresowe

6 060 zł

- usługi związane z promocją gminy

36 800 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne związane z promocją gminy

210 600 zł

- kwota dotyczy zmiany rodzaju zadania ze zleconego na własne

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe