| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/30/11 Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 29 marca 2011r.

sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz. 1507) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) "Radzie" - rozumie się przez to Radę Powiatu w Mońkach;

2) "Zarządzie" - rozumie się przez to Zarząd Powiatu w Mońkach;

3) "Radzie Społecznej" - rozumie się przez to Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach;

4) "Zakładzie" - rozumie się przez to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach;

5) "Dyrektorze" - rozumie się przez to Dyrektora SP ZOZ w Mońkach;

6) aktywach trwałych - rozumie się przez to aktywa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach według przepisów o rachunkowości przy uwzględnieniu ich podziału na nieruchomości oraz mienie ruchome;

7) nieruchomościach - rozumie się przez to grunty, budowle i budynki oraz lokale będące odrębną własnością, a także ich części oddane w użytkowanie nieodpłatne SP ZOZ w Mońkach przez Powiat Moniecki, lub stanowiące jego własność;

8) mieniu ruchomym - rozumie się przez to będące własnością SP ZOZ w Mońkach: aparaturę i sprzęt medyczny, urządzenia techniczne oraz inne przedmioty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.

§ 2. Uchwała określa zasady zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Zakładu, w tym:

1) zasady zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie nieruchomości;

2) zasady zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie mienia ruchomego.

§ 3. Zbycie, dzierżawa, najem, użyczenie, oddanie w użytkowanie aktywów trwałych nie może prowadzić do ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych lub pogarszać warunków świadczenia usług udzielanych przez Zakład oraz naruszać postanowień art. 1 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Zbycie aktywów trwałych

§ 4. Zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Monieckiego oddanych w użytkowanie nieodpłatne SP ZOZ w Mońkach następuje na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/158/05 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 września 2005 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność powiatu oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą Nr V/29/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 marca 2011 r.

§ 5. 1. Zbycie mienia ruchomego może być dokonane jeżeli jest ono zbędne dla realizacji zadań statutowych Zakładu lub stało się zbędne w wyniku restrukturyzacji bądź zmniejszenia zakresu świadczonych usług lub którego dalsza eksploatacja jest nieuzasadniona ekonomicznie.

2. Decyzję w sprawie zbycia mienia ruchomego podejmuje Dyrektor, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zbycie mienia ruchomego o ustalonej przez Zakład wartości księgowej netto przekraczającej kwotę 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych), oprócz wymagań określonych w ust. 2, wymaga każdorazowo zgody Zarządu, wyrażonej w formie uchwały podjętej na uzasadniony wniosek Dyrektora.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać w szczególności:

1) uzasadnienie;

2) informację dot. mienia ruchomego - nazwa, rok produkcji, numer fabryczny, przeznaczenie, itp.;

3) ocenę techniczną i ekonomiczną sporządzoną przez Zakład uwzględniającą uzasadnienie celowości obrotu mieniem ruchomym wraz z wartością szacunkową;

4) opinię Rady Społecznej.

5. Zbycie mienia ruchomego następuje w drodze przetargu, którego warunki i formy określa Dyrektor, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd, na pisemny wniosek Dyrektora, może wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu.

7. Dyrektor samodzielnie może postanowić o odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy wartość księgowa netto zbywanego mienia ruchomego nie przekracza kwoty, o której mowa w ust. 3 - przy uwzględnieniu zasady gospodarności.

Rozdział 3.
Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych

§ 6. 1. Aktywa trwałe mogą być wydzierżawiane, wynajmowane, oddawane w użytkowanie lub użyczenie na cele związane ze świadczeniem usług medycznych. Wydzierżawienie, wynajmowanie, oddawanie w użytkowanie lub użyczenie na inne cele jest dopuszczalne w przypadku, gdy nie spowoduje ograniczenia dotychczasowej dostępności do świadczeń zdrowotnych.

2. Zakład może wydzierżawiać, wynajmować, użyczać aktywa trwałe podmiotowi nieprowadzącemu działalności konkurencyjnej.

3. Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych wymaga uprzedniej pozytywnej opinii Rady Społecznej.

4. Dyrektor przedkłada Radzie Społecznej wniosek o wyrażenie opinii w sprawie wydzierżawienia, wynajęcia, lub oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych zawierający:

1) informację o aktywie trwałym m. in. nazwę i przeznaczenie, a w przypadku nieruchomości - położenie, powierzchnię, oznaczenie wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów, sposób jego zagospodarowania;

2) informację o przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania aktywa trwałego po oddaniu go w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie;

3) wskazanie na jaki okres planowane jest oddanie aktywa trwałego w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie.

4) uzasadnienie.

§ 7. 1. Oddanie aktywów trwałych: nieruchomości lub ich części oraz mienia ruchomego w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie na okres:

1) do 3 lat wymaga zawiadomienia Zarządu przez Dyrektora;

2) dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga każdorazowej zgody Zarządu. Zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem są te same aktywa trwałe.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 2 jest wyrażana w formie uchwały na wniosek Dyrektora spełniający wymagania określone w § 6 ust. 4 z załączoną opinią Rady Społecznej, o której mowa w § 6 ust. 3.

§ 8. 1. Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie nieruchomości lub ich części następuje w drodze przetargu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W trybie bezprzetargowym w dzierżawę lub najem mogą być oddawane części powierzchni nieużytkowych nieruchomości, o ile ich wykorzystanie nie będzie sprzeczne z obowiązującymi przepisami i nie spowoduje utraty ich dotychczasowego przeznaczenia.

3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd na pisemny wniosek Dyrektora może wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu.

§ 9. 1. Wynajęcie, wydzierżawienie oraz oddawanie w użytkowanie mienia ruchomego następuje w formie przetargu, którego warunki i formy określa Dyrektor, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadkach uzasadnionych interesem Zakładu dopuszczalne jest odstąpienie od zasady określonej w ust. 1 przy zachowaniu zasady gospodarności. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej.

3. Dyrektor przeznacza mienie ruchome do wydzierżawienia, wynajmu, oddania w użytkowanie lub użyczenie stosując tryb bezprzetargowy w przypadkach, gdy nie przekraczaja ono wartości księgowej 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) netto, lub w przypadku braku rozstrzygnięcia dwóch kolejnych przetargów, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku wydzierżawienia, wynajmu, oddania w użytkowanie lub użyczenie kilku ruchomości na rzecz jednego podmiotu dla zastosowania bezprzetargowego trybu ich wartość nie może przekroczyć ogółem 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) netto.

§ 10. Środki finansowe uzyskane ze zbycia, oddania w dzierżawę, najem oraz użytkowanie aktywów trwałych - nieruchomości lub ich części i mienia ruchomego przeznaczone zostają na pokrycie wydatków Zakładu chyba, że Rada podejmie inną decyzję w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych ze zbycia aktywów trwałych nie stanowiąych majątku własnego Zakładu.

§ 11. 1. Umowę dzierżawy, najmu, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2. W umowie dzierżawy, najmu, użytkowania i użyczenia aktywów trwałych należy w szczególności:

1) określić czas, na który umowa została zawarta;

2) określić wysokość, formę i termin płatności oraz zasady waloryzacji czynszu, z wyłączeniem umowy użyczenia, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że podatek od nieruchomości oraz ubezpieczenie aktywu trwałego zawiera się w czynszu;

3) określić zasady rozliczania kosztów eksploatacyjnych, w szczególności: energii elektrycznej, ciepła, wody, gazu, usuwania odpadów, kanalizacji, telefonów;

4) określić sposób korzystania z przedmiotu umowy odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu;

5) zastrzec, iż dzierżawca, najemca, użytkownik, biorący do używania mogą wprowadzać ulepszenia i zmiany w przedmiocie umowy tylko za pisemną zgodą Dyrektora;

6) zastrzec, iż dzierżawca, najemca, użytkownik, biorący do używania nie mogą bez pisemnej zgody Dyrektora podnajmować przedmiotu umowy ani oddawać go do bezpłatnego używania osobie trzeciej;

7) ustalić okres i warunki wypowiedzenia umowy, a także rozwiązania umowy bez wypowiedzenia;

8) ustalić zasady kontroli przedmiotu umowy;

9) określić, w jakim stanie przedmiot umowy powinien zostać zwrócony po zakończeniu dzierżawy, najmu, użytkowania, lub użyczenia;

10) określić zasady rozliczania nakładów poniesionych w czasie trwania umowy,

11) zastrzec możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku gdy:

a) najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu, co najmniej za dwa okresy płatności,

b) najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób, albo gdy rzecz zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje ona narażona na utratę lub uszkodzenie.

§ 12. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych nie może być dokonane na rzecz:

1) Dyrektora, jego zastępców oraz głównego księgowego;

2) osób prowadzących przetarg lub wykonujących czynności związane z przetargiem;

3) osób trzecich pozostających w stosunku powinowactwa lub pokrewieństwa wobec osób wymienionych powyżej.

Rozdział 4.
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 13. Utrzymuje się w mocy wszystkie umowy dotyczące wydzierżawiania, najmu i użyczenia aktywów trwałych zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 14. Zobowiązuje się Dyrektora do corocznego przedkładania Zarządowi w terminie do dnia 31 marca informacji o zawartych umowach sprzedaży, najmu, dzierżawy, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych wraz z określeniem wielkości przychodów z tego tytułu.

§ 15. Traci moc uchwała Nr XXX/124/01 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawiania i wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Falkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TomTom

Założona w 1991 firma TomTom (AEX:TOM2) jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych ukierunkowanym na dostarczenie wszystkim kierowcom najlepszych na świecie rozwiązań nawigacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »