reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/30/11 Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 29 marca 2011r.

sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz. 1507) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) "Radzie" - rozumie się przez to Radę Powiatu w Mońkach;

2) "Zarządzie" - rozumie się przez to Zarząd Powiatu w Mońkach;

3) "Radzie Społecznej" - rozumie się przez to Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach;

4) "Zakładzie" - rozumie się przez to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach;

5) "Dyrektorze" - rozumie się przez to Dyrektora SP ZOZ w Mońkach;

6) aktywach trwałych - rozumie się przez to aktywa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach według przepisów o rachunkowości przy uwzględnieniu ich podziału na nieruchomości oraz mienie ruchome;

7) nieruchomościach - rozumie się przez to grunty, budowle i budynki oraz lokale będące odrębną własnością, a także ich części oddane w użytkowanie nieodpłatne SP ZOZ w Mońkach przez Powiat Moniecki, lub stanowiące jego własność;

8) mieniu ruchomym - rozumie się przez to będące własnością SP ZOZ w Mońkach: aparaturę i sprzęt medyczny, urządzenia techniczne oraz inne przedmioty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.

§ 2. Uchwała określa zasady zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Zakładu, w tym:

1) zasady zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie nieruchomości;

2) zasady zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie mienia ruchomego.

§ 3. Zbycie, dzierżawa, najem, użyczenie, oddanie w użytkowanie aktywów trwałych nie może prowadzić do ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych lub pogarszać warunków świadczenia usług udzielanych przez Zakład oraz naruszać postanowień art. 1 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Zbycie aktywów trwałych

§ 4. Zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Monieckiego oddanych w użytkowanie nieodpłatne SP ZOZ w Mońkach następuje na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/158/05 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 września 2005 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność powiatu oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą Nr V/29/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 marca 2011 r.

§ 5. 1. Zbycie mienia ruchomego może być dokonane jeżeli jest ono zbędne dla realizacji zadań statutowych Zakładu lub stało się zbędne w wyniku restrukturyzacji bądź zmniejszenia zakresu świadczonych usług lub którego dalsza eksploatacja jest nieuzasadniona ekonomicznie.

2. Decyzję w sprawie zbycia mienia ruchomego podejmuje Dyrektor, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zbycie mienia ruchomego o ustalonej przez Zakład wartości księgowej netto przekraczającej kwotę 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych), oprócz wymagań określonych w ust. 2, wymaga każdorazowo zgody Zarządu, wyrażonej w formie uchwały podjętej na uzasadniony wniosek Dyrektora.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać w szczególności:

1) uzasadnienie;

2) informację dot. mienia ruchomego - nazwa, rok produkcji, numer fabryczny, przeznaczenie, itp.;

3) ocenę techniczną i ekonomiczną sporządzoną przez Zakład uwzględniającą uzasadnienie celowości obrotu mieniem ruchomym wraz z wartością szacunkową;

4) opinię Rady Społecznej.

5. Zbycie mienia ruchomego następuje w drodze przetargu, którego warunki i formy określa Dyrektor, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd, na pisemny wniosek Dyrektora, może wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu.

7. Dyrektor samodzielnie może postanowić o odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy wartość księgowa netto zbywanego mienia ruchomego nie przekracza kwoty, o której mowa w ust. 3 - przy uwzględnieniu zasady gospodarności.

Rozdział 3.
Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych

§ 6. 1. Aktywa trwałe mogą być wydzierżawiane, wynajmowane, oddawane w użytkowanie lub użyczenie na cele związane ze świadczeniem usług medycznych. Wydzierżawienie, wynajmowanie, oddawanie w użytkowanie lub użyczenie na inne cele jest dopuszczalne w przypadku, gdy nie spowoduje ograniczenia dotychczasowej dostępności do świadczeń zdrowotnych.

2. Zakład może wydzierżawiać, wynajmować, użyczać aktywa trwałe podmiotowi nieprowadzącemu działalności konkurencyjnej.

3. Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych wymaga uprzedniej pozytywnej opinii Rady Społecznej.

4. Dyrektor przedkłada Radzie Społecznej wniosek o wyrażenie opinii w sprawie wydzierżawienia, wynajęcia, lub oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych zawierający:

1) informację o aktywie trwałym m. in. nazwę i przeznaczenie, a w przypadku nieruchomości - położenie, powierzchnię, oznaczenie wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów, sposób jego zagospodarowania;

2) informację o przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania aktywa trwałego po oddaniu go w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie;

3) wskazanie na jaki okres planowane jest oddanie aktywa trwałego w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie.

4) uzasadnienie.

§ 7. 1. Oddanie aktywów trwałych: nieruchomości lub ich części oraz mienia ruchomego w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie na okres:

1) do 3 lat wymaga zawiadomienia Zarządu przez Dyrektora;

2) dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga każdorazowej zgody Zarządu. Zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem są te same aktywa trwałe.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 2 jest wyrażana w formie uchwały na wniosek Dyrektora spełniający wymagania określone w § 6 ust. 4 z załączoną opinią Rady Społecznej, o której mowa w § 6 ust. 3.

§ 8. 1. Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie nieruchomości lub ich części następuje w drodze przetargu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W trybie bezprzetargowym w dzierżawę lub najem mogą być oddawane części powierzchni nieużytkowych nieruchomości, o ile ich wykorzystanie nie będzie sprzeczne z obowiązującymi przepisami i nie spowoduje utraty ich dotychczasowego przeznaczenia.

3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd na pisemny wniosek Dyrektora może wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu.

§ 9. 1. Wynajęcie, wydzierżawienie oraz oddawanie w użytkowanie mienia ruchomego następuje w formie przetargu, którego warunki i formy określa Dyrektor, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadkach uzasadnionych interesem Zakładu dopuszczalne jest odstąpienie od zasady określonej w ust. 1 przy zachowaniu zasady gospodarności. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej.

3. Dyrektor przeznacza mienie ruchome do wydzierżawienia, wynajmu, oddania w użytkowanie lub użyczenie stosując tryb bezprzetargowy w przypadkach, gdy nie przekraczaja ono wartości księgowej 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) netto, lub w przypadku braku rozstrzygnięcia dwóch kolejnych przetargów, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku wydzierżawienia, wynajmu, oddania w użytkowanie lub użyczenie kilku ruchomości na rzecz jednego podmiotu dla zastosowania bezprzetargowego trybu ich wartość nie może przekroczyć ogółem 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) netto.

§ 10. Środki finansowe uzyskane ze zbycia, oddania w dzierżawę, najem oraz użytkowanie aktywów trwałych - nieruchomości lub ich części i mienia ruchomego przeznaczone zostają na pokrycie wydatków Zakładu chyba, że Rada podejmie inną decyzję w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych ze zbycia aktywów trwałych nie stanowiąych majątku własnego Zakładu.

§ 11. 1. Umowę dzierżawy, najmu, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2. W umowie dzierżawy, najmu, użytkowania i użyczenia aktywów trwałych należy w szczególności:

1) określić czas, na który umowa została zawarta;

2) określić wysokość, formę i termin płatności oraz zasady waloryzacji czynszu, z wyłączeniem umowy użyczenia, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że podatek od nieruchomości oraz ubezpieczenie aktywu trwałego zawiera się w czynszu;

3) określić zasady rozliczania kosztów eksploatacyjnych, w szczególności: energii elektrycznej, ciepła, wody, gazu, usuwania odpadów, kanalizacji, telefonów;

4) określić sposób korzystania z przedmiotu umowy odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu;

5) zastrzec, iż dzierżawca, najemca, użytkownik, biorący do używania mogą wprowadzać ulepszenia i zmiany w przedmiocie umowy tylko za pisemną zgodą Dyrektora;

6) zastrzec, iż dzierżawca, najemca, użytkownik, biorący do używania nie mogą bez pisemnej zgody Dyrektora podnajmować przedmiotu umowy ani oddawać go do bezpłatnego używania osobie trzeciej;

7) ustalić okres i warunki wypowiedzenia umowy, a także rozwiązania umowy bez wypowiedzenia;

8) ustalić zasady kontroli przedmiotu umowy;

9) określić, w jakim stanie przedmiot umowy powinien zostać zwrócony po zakończeniu dzierżawy, najmu, użytkowania, lub użyczenia;

10) określić zasady rozliczania nakładów poniesionych w czasie trwania umowy,

11) zastrzec możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku gdy:

a) najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu, co najmniej za dwa okresy płatności,

b) najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób, albo gdy rzecz zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje ona narażona na utratę lub uszkodzenie.

§ 12. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych nie może być dokonane na rzecz:

1) Dyrektora, jego zastępców oraz głównego księgowego;

2) osób prowadzących przetarg lub wykonujących czynności związane z przetargiem;

3) osób trzecich pozostających w stosunku powinowactwa lub pokrewieństwa wobec osób wymienionych powyżej.

Rozdział 4.
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 13. Utrzymuje się w mocy wszystkie umowy dotyczące wydzierżawiania, najmu i użyczenia aktywów trwałych zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 14. Zobowiązuje się Dyrektora do corocznego przedkładania Zarządowi w terminie do dnia 31 marca informacji o zawartych umowach sprzedaży, najmu, dzierżawy, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych wraz z określeniem wielkości przychodów z tego tytułu.

§ 15. Traci moc uchwała Nr XXX/124/01 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawiania i wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Falkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama