Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/40/11 Rady Gminy Brańsk

z dnia 17 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz 1111, Nr 223, poz 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 145, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675/ oraz art. 211, 212, 216 i 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240; zm. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726/ Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do zmian w §1 i §2 zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/28/11 Rady Gminy Brańsk z dnia 26 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brańsk na rok 2011 otrzymuje brzmienia jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/28/11 Rady Gminy Brańsk z dnia 26 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brańsk na rok 2011 otrzymuje brzmienia jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2011 otrzymuje brzmienia jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.277.483 zł.

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 29.600 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) sfinansowania przejściowego deficytu w budżecie w kwocie 300.000 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.277.483 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 29.600 zł.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 15.028.749 zł w tym:

a) dochody bieżące - 13.752.834 zł,

b) dochody majątkowe - 1.275.915 zł;

2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 16.306.232 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 12.255.965 zł,

b) wydatki majątkowe - 4.050.267 zł;

3) Deficyt budżetowy w wysokości - 1.277.483 zł - zostanie pokryty:

a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie - 480.232 zł,

b) przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki - 797.251 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/40/11
Rady Gminy Brańsk
z dnia 17 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/40/11
Rady Gminy Brańsk
z dnia 17 maja 2011 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/40/11
Rady Gminy Brańsk
z dnia 17 maja 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/40/11
Rady Gminy Brańsk
z dnia 17 maja 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/40/11
Rady Gminy Brańsk
z dnia 17 maja 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Wykaz dotacji w 2011 r


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/40/11
Rady Gminy Brańsk
z dnia 17 maja 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe