Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/43/11 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz.1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę - 21.733 zł.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 2.034.288 zł,

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 6.218 zł,

4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 91.680 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

5. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 26.127 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 18.420.762 zł;

2) wydatki ogółem - 21.534.966 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 3.114.204 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 3.114.204 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr IV/12/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.114.204 zł;

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.755.380 zł;

4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF zaciąganych w państwowych funduszach celowych na - w kwocie 856.602 zł.

§ 7. Plan wydatków Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów alkoholowych stanowi załącznik nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 9. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Moczydłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/43/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 czerwca 2011 r.

Dochody i wydatki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/43/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 czerwca 2011 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/43/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 czerwca 2011 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Wpłynęło o 18.233 zł więcej niż planowano dochodów za wieczyste użytkowanie gruntów.

2. PUW zwiększył gminie o 3.000 dotację na zadanie własne "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz zmniejszył o 500 zł dotację na zasiłki rodzinne, a zwiększył o taką kwotę dotację celową na uzupełniennie planu na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Planuje sie również środki własne w kwocie 1.000 zł na te ubezpieczenia.

3. Zmniejsza się dochody o 1.028.296 zł planowane jako dofinansowanie projektu pn. "Ochrona dziedzictwa naturalnego oraz bezpieczeństwa ludności poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczegona potrzeby OSP w Szepietowie", na który planuje się zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.022.074 zł.

4. Zmniejsza się dochody o 522.660 zł planowane jako dofinansowanie projektu pn. "Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo", a planuje się wyprzedzające finansowanie tego projektu w formie kredytu lub pożyczki w ww. kwocie.

5. Zmniejsza się dochody o 209.293 zł planowane jako dofinansowanie projektu pn. "Remont świetlicy w Dąbrowie Łazach", który będzie prefinansowany pożyczką w wysokosci 200.000 zł.

6. Zmniejsza się dochody o 273.539 zł planowane jako dofinansowanie projektu pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu w miejscowości Wojny Krupy", na który planuje się wyprzedzające finansowanie w wysokosci 182.359 zł i jednoczesnie zmniejsza się wydatki na ten projekt o 91.180 zł.

7. Zmniejsza się o 24.000 zł wydatki inwestycyjne na przebudowę ulicy Piwnej w Szepietowie.

8. W edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększa się środki własne na wypłaty stypendiów socjalnych i motywacyjnych dla uczniów o 2.718 zł.

9. Zwiększa sie dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowieo 20.000 zł.

10. W planie wydatków szkół podstawowych dokonuje sie przeniesień w łacznej kwocie 1.746 zł na brakujące wydatki.

11. W pozostałej działalności w administracji zwiększa sie o 3.000 zł wydatki na usługi, związane z obsługą kredytu..

12. W planie wydatków rozdziału profilaktyki przeciwalkoholowej dokonuje się przeniesień na kwotę 381 zł, z usług na składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń członków GKRPA 183 zł i 198 zł na składki za ubezpieczenia dzieci wyjeżdżających na obozy profilaktyczne.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/43/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 czerwca 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/43/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 czerwca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/43/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 czerwca 2011 r.

Plan wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2011 r.

Lp.

Nazwa

Kwota

1

Finansowanie obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

16.000

2

Zakup paczek świątecznych i organizacja zabawy choinkowej dla dzieci dotkniętych problemem alkoholowym

8.000

3

Finansowanie zadań prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie i inne podmioty, związanych z profilaktyką alkoholową i narkotykową (festyny,imprezy masowe itp.)

8.000

4

Organizacja konkursu "Nasze bezpieczeństwo"

1.200

5

Szkolenia, wyjazdy służbowe członków komisji

500

6

Dofinansowanie zakupu podręczników i wyposażenia szkolnego (przybory szkolne,odzież,obuwie sportowe, środki higieniczne) dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

8.000

7

Realizacja programów profilaktycznych dla młodzieży szkolnej i pedagogów

3.000

8

Organizacja konkursu dla młodzieży szkolnej związanego ze zbieraniem opakowań szklanych po napojach alkoholowych zanieczyszczających środowisko

5.500

9

Finansowanie zadań profilaktycznych realizowanych przez Klub Rodzin Abstynenckich "Łabędź" w Wysokiem Mazowieckiem

2.500

10

Zakup materiałów edukacyjnych (plakaty, kasety,odblaski itp.)

2.200

11

Dofinansowanie uczestnictwa osób biorących udział w imprezach o tematyce profilaktycznej i zawierających elementy przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień

1.000

12

Wynagrodzenia specjalistów za wykonywanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA

3.000

13

Zwrot kosztów podróży dla osób i opiekunów (o niskich dochodach) podejmujących leczenie lub badanie uzależnienia od alkoholu i narkotyków

1.000

14

Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki Terapii Uzależnień w Łomży ul. Rybaki 3

2.000

15

Prowadzenie zajęć z młodzieżą szkolną w okresach wolnych od nauki z rodzin w których występuje patologia

1.200

16

Zakup aparatu fotograficznego na potrzeby GKRPA

4.332

17

Zakup ksera dla Posterunku Policji w Szepietowie

2.450

18

Zakup budynku mieszkalnego oraz jego dostosowanie do zamieszkania dla rodzin dotkniętych alkoholizmem

21.918

19

Wynagrodzenie członków GKRPA

3.200

Razem

95.000

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe