Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Turośl

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 1 i ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. u . z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675/ oraz art. 211, 212, 216 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 56.542 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200.041 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 1.185.678 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.542 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.041 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 235.061 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 17.322.116 zł.

- w tym plan dochodów bieżących - 15.377.802 zł.

2) Plan wydatków ogółem 16.892.116 zł.

- w tym plan wydatków bieżących - 14.699.488 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/35/11
Rady Gminy Turośl
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 VI 35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/35/11
Rady Gminy Turośl
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2 VI 35

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/35/11
Rady Gminy Turośl
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3 VI 35

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/35/11
Rady Gminy Turośl
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 4 VI 35

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/35/11
Rady Gminy Turośl
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 5 VI 35

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/35/11
Rady Gminy Turośl
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik nr 6 VI 35

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/35/11
Rady Gminy Turośl
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik nr 7 VI 35

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe