Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czyżew

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.15911) ) oraz art.30 ust.6 i 6a, art.49 ust.2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 6742) )

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Po uzgodnieniu ze związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czyżew, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/141/09 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2009r. Nr 117, poz. 1300)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od dnia 1 kwietnia 2011r.

Przewodniczacy Rady Miejskiej


Witold Sienicki

1) 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz.675.

2) 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800 i Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.


Załącznik do Uchwały Nr VII/56/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 30 maja 2011 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZYŻEW

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin określa wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród i dodatku mieszkaniowego.

2. Pozostałe składniki wynagrodzeń nauczycieli określają przepisy ustawy i rozporządzenia.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn.zm.),

3) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum lub inną placówkę oświatową, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czyżew,

4) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w placówkach, o których mowa w pkt.3 jak również nauczycieli, którym powierzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w tych placówkach,

5) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora placówki, o których mowa w pkt.3,

6) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, wymiar o którym jest mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia,

8) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Czyżewa.

Rozdział 2.
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 4. 1. Dodatek motywacyjny może być przyznany w wysokości do 300 zł miesięcznie.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w § 3, ustala dyrektor a w stosunku do dyrektora - burmistrz w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z dołu.

Rozdział 3.
DODATEK FUNKCYJNY

§ 5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:

1) dyrektorowi w wysokości od 700 do 2.000 zł,

2) wicedyrektorowi w wysokości od 500 do 1200 zł,

3) kierownikowi świetlicy szkolnej od 200 do 600 zł.,

4) nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko kierownicze określone w statucie szkoły od 200 do 400 zł.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:

1) wychowawstwo klasy - od 60 do 100 zł,

2) funkcję doradcy metodycznego - 50 zł,

3) funkcję nauczyciela konsultanta - 50 zł,

4) funkcję opiekuna stażu - 100 zł.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1-3 ustala:

1) dla dyrektora burmistrz,

2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 3 oraz dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 2 i 3 dyrektor.

§ 6. Przy ustaleniu wysokości dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1-3 bierze się pod uwagę:

1) wielkość szkoły, liczbę uczniów, oddziałów i podległych pracowników, specyfikę pracy

2) obciążenie obowiązkami wynikającymi z liczby kadry kierowniczej,

3) warunki organizacyjne placówki, zmianowość funkcjonowania szkoły,

4) wyniki pracy szkoły, warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje.

§ 7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 1-3 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 5 ust. 1-2 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 ust.3.

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 4.
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 8. 1. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielom pracującym w trudnych, uciążliwych warunkach szczegółowo określonych w rozporządzeniach.

2. Wysokość dodatku o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od stopnia trudności, uciążliwości oraz wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

3. Wysokość dodatku za warunki pracy wynosi do 5 % osobistego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

4. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora burmistrz.

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Rozdział 5.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 9. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania, z uwzględnieniem ustalonej stawki dodatku za warunki pracy.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje nauczycielom w przypadku faktycznego ich zrealizowania, a ponadto może być wypłacane zgodnie z tygodniowym planem zajęć w przypadku:

1) udziału nauczyciela w konferencji metodycznej,

2) organizowania przez nauczyciela wycieczki lub innej udokumentowanej formy zajęć opiekuńczo - wychowawczych.

3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy - za podstawę ustalenia godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większe niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

Rozdział 6.
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

§ 10. 1. Organ prowadzący ustala corocznie wysokość specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z czego:

1) 30 % środków funduszu przeznacza się na nagrody burmistrza,

2) 70 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora.

2. Nagroda ze specjalnego funduszu nagród może być przyznana nauczycielowi, który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz spełnia odpowiednio co najmniej 5 z następujących kryteriów:

1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach ponadgminnych, olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów I - III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach,

d) posiada osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach, koncertach, wystawach i spotkaniach,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

2) w zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej:

a) organizuje pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej oraz niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami,

3) w zakresie innych zadań statutowych szkoły:

a) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody burmistrza może wystąpić:

1) burmistrz z własnej inicjatywy,

2) dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole,

3) rada pedagogiczna - dla dyrektora szkoły,

4) organizacja związkowa.

4. Z wnioskiem o przyznanie narody dyrektora może wystąpić:

1) dyrektor z własnej inicjatywy,

2) rada pedagogiczna,

3) organizacja związkowa.

5. Wnioski rozpatruje i przydziela nagrody:

1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - burmistrz,

2) ze środków, o których mowa w ust.1 pkt 2 - dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

6. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub na zakończenie roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach mogą być przyznane z okazji innej uroczystości szkolnej lub środowiskowej.

7. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.

8. Wniosek o przyznanie nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej powinien zostać złożony nie później niż do dnia 30 września danego roku.

9. Wzór wniosku zawiera załącznik do niniejszego regulaminu.

Rozdział 7.
DODATEK MIESZKANIOWY

§ 11. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w przedszkolu, szkołach podstawowych oraz gimnazjach prowadzonych przez Gminę Czyżew i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 2,5 % miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego przez Radę Ministrów, zwanego dalej "minimalnym wynagrodzeniem"

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 3,5 % minimalnego wynagrodzenia,

3) przy trzech osobach w rodzinie - 4,5 % minimalnego wynagrodzenia,

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 6 % minimalnego wynagrodzenia.

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących współmałżonka i dzieci w wieku do 20 lat oraz rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi burmistrz.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej,(w przypadku, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta),

3) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 8.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 12. 1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego w umowie o pracę.

2. Zmiana wynagrodzenia zasadniczego wynikająca ze zmiany poziomu wykształcenia następuje z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po powstaniu warunków uzasadniających tę zmianę, a jeżeli warunki te powstały pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

Załącznik do Uchwały Nr VII/56/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik do Regulaminu wynagradzania nauczycieli

Przewodniczacy Rady Miejskiej


Witold Sienicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe