Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/56/11 Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 30 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Rady Powiatu w Suwałkach Nr XLVI/269/06 z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 1 pkt 2 i 4 otrzymują brzmienie:

"2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.). ";

2)w § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 otrzymują brzmienie:

"1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z póżn. zm.). ";

3)w § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) składanie, w terminach ustawowych, oceny zasobów pomocy społecznej, w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. ";

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Sławomir Małachowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe