Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 24 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, w tym:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 287 015 zł;

2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 210 509 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, w tym:

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 102 999 zł;

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 26 493 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem - 8 336 053 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 8 974 955 zł;

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 638 902 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 638 902 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Adam Kłubowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/38/11
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział

Rozdział

§

Rodzaj zadania

Zmniejszenia

Zwiększenia

600

60016

6207

własne

59894

700

70005

0770

własne

71929

750

75056

2010

zlecone

13648

754

75412

11846

0690

własne

8000

2700

własne

3846

750

75023

27000

2710

własne

16000

6300

własne

11000

756

100000

100000

75615

0310

własne

100000

75616

0460

własne

100000

758

75814

36507

2030

własne

28902

6330

własne

7605

852

85295

23650

0970

własne

11650

2030

własne

12000

900

20000

13000

90018

0690

własne

20000

90019

0690

własne

10000

90095

0690

własne

3000

801

1470

80148

0690

własne

1286

80195

2030

własne

184

4410

własne

921

92109

6207

własne

18580

210509

287015

Przewodniczący Rady


Adam Kłubowicz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/38/11
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

§

Rodzaj zadania

Zmniejszenia

Zwiększenia

750

75056

zlecone

13648

3030

zlecone

7600

4170

zlecone

4000

4110

zlecone

1763

4120

zlecone

285

754

75412

38846

4300

własne

8000

4210

własne

19846

6060

własne

11000

852

85295

23650

4300

własne

11650

3110

własne

12000

801

362

80195

4170

własne

300

4410

własne

62

921

92109

18580

22475

2480

własne

3895

6057

własne

18580

6059

własne

18580

926

92695

7913

4018

4210

własne

4018

6050

własne

4018

4307

własne

3895

26493

102999

Przewodniczący Rady


Adam Kłubowicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/38/11
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

2011

z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6050

Rozbudowa wodociągu o wieś Krasne Małe

199080

199080

29080

170000

Gmina Jasionówka

2

010

01010

6050

Rozbudowa kanalizacji

10000

10000

Gmina Jasionówka

3

600

60016

6050

Przebudowa dróg gminnych do wsi Krzywa, Koziniec

418383

418383

55481

362902

Gmina Jasionówka

4

750

75023

6059

Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do internetu Gmin: Dąbrowa Białostocka , Nowy Dwór, Suchowola, Korycin, Jasionówka

123386

3187

3187

Gmina Dąbrowa Białostocka

5

921

92109

6057 6059

Przebudowa z rozbudową Świetlicy wiejskiej w Milewskich

345076

328350

30427

106000

191923

Gmina Jasionówka

6

921

92109

6060

Zakup sprzętu muzycznego i AGD do świetlic

14009

14009

14009

Gmina Jasionówka

7

926

92695

6050

Ogrodzenie boisk sportowych

25335

25335

25335

Gmina Jasionówka

8

801

80104

6060

Wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu

20167

20167

20167

Gmina Jasionówka

Ogółem

1145436

1018511

187686

638902

0

191923

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

* łącznie z wydatkami poniesionymi w 2010 r

Przewodniczący Rady


Adam Kłubowicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/38/11
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1) została przekazana ostatnia transza dotacji ze środków unijnych za zadanie zakończone w 2010 r. pn. "Integracja dróg i ulic gminnych z siecią dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie gminy Jasionówka" w kwocie 59 894 zł;

2) pismem nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 została zwiększona dotacja na zadania zlecone w kwocie 13 648 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań;

3) zmniejsza się dochody z mienia gminy o 71 929 zł - nie zostaną wykonane;

4) na obchody 100-lecia OSP w Jasionówce z różnych wpłat wpłynęła kwota 8 000 zł;

5) w ramach przynależności OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wpłynęła dotacja w kwocie 3 846 zł;

6) na urząd gminy wpłynęła dotacja w kwocie 27000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP w Jasionówce;

7) zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 100 000 zł;

8) zwiększa się dochody z opłaty eksploatacyjnej o 100 000 zł;

9) pismem nr FB-II.3111.86.2011.MS wpłynęła dotacja w kwocie 36 506,94 zł;

10) na koszty związane z organizowaniem wycieczki integracyjnej organizowanej przez GOPS uczestnicy wpłacili kwotę 11 650 zł;

11) została zwiększona dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 12 000 zł;

12) wpływy w kwocie 20 000 zł z opłat za oszczędne gospodarowanie środowiskiem powinny być w dziale 90019 a nie w 90018, ze względu na mała wykonanie do dnia dzisiejszego szacuje sie że będa nizsze o 10 000 zł;

13) zwiększa sie dochody z różnych opłat (głównie za połów ryb) o 3 000 zł;

14) w wyniku likwidacji konta dochodów własnych szkoła przekazała kwotę 1 286 zł do budżetu gminy;

15) otrzymaliśmy dotację w kwocie 184 zł na koszty związane z opłaceniem komisji powołanej do zwiększenia awansu nauczycieli;

16) o 18 580 zł będzie mniejsza dotacja ze środków unijnych na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Milewskich.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

1) otrzymane dotacje i inne środki finansowe wprowadza się w działach i rozdziałach, na które były przeznaczone;

2) kwota 26 493 zł dotyczy przesunięć miedzy paragrafami: 18 580 zł ze środków unijnych na własne, 4 018 zł z wydatków inwestycyjnych na zakup materiałów i wyposażenia, 3 895 zł na realizacje programu z udziałem środków unijnych, które mylnie zostały zaplanowane w budżewcie gminy.

Przewodniczący Rady


Adam Kłubowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe