reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 59/VIII/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 17 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 253.936 zł.
w tym: dochody bieżące 3.936 zł. dochody majątkowe 250.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 253.936 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) przeniesieniu planu wydatków w kwocie 147.094 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4) dokonaniu zmiany "Wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r."
zgodnie z załącznikiem Nr 4;

5) objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5;

6) po dokonanych zmianach: plan dochodów ogółem wynosi: 15.726.997 zł. plan wydatków ogółem wynosi: 19.679.197 zł. deficyt budżetowy ogółem wynosi: 3.952.200 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 59/VIII/11
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 17 sierpnia 2011 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIA

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

754

75412

6260

100.000

Dochód majątkowy. Zadanie własne. Dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Stara Ruś

754

75412

6290

150.000

Dochód majątkowy. Zadanie własne. Dotacja z OSP Stara Ruś na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

801

80101

2007

3.936

Dochód bieżący. Środki europejskie w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013

Ogółem

253.936

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 59/VIII/11
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 17 sierpnia 2011 r.

WYDATKI- ZWIĘKSZENIA

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

754

75412

6060

250.000

Wydatek majątkowy. Zadanie własne. Środki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stara Ruś

801

80101

6050

3.936

Wydatek majątkowy. Zadanie własne. Środki na prace budowlane przy budynku Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim

Ogółem

253.936

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/VIII/11
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 17 sierpnia 2011 r.

WYDATKI - ZMNIEJSZENIA (PRZENIESIENIA)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

710

71004

4300

2.952

Zadanie własne. Wydatki bieżące dotyczące planowania przestrzennego

801
801
801
801
801

80101
80101
80101
80101
80195

4010
4210
4270
4440
4440

100.000
2.824
29.200
11.368
750

Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących finansowania szkół

Ogółem

147.094

wydatki - zwiększenia (przeniesienia)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

010

01010

4300

2.952

Zadanie własne. Wydatki bieżące związany z utrzymaniem hydroforni

801

80101

3020

100.000

Zadanie własne. Wydatek bieżący na odprawy dla nauczycieli w SP Kalinowo-Czosnowo

801

80101

4040

12.118

Zadanie własne. Wydatki bieżące wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP Kalinowo-Czosnowo

801

80101

4170

600

Zadanie własne. Wydatki bieżące na opłacenie umowy o dzieło w Święcku Wielkim

801

80101

6050

31.424

Zadanie własne. Wydatek majątkowy.
- na opłacenie f-ry za ułożenie wjazdu z kostki betonowej w Zespole Szkół w Jabłonce Kościelnej - 29.200 zł,
- na prace budowlane przy Szkole Podstawowej w Święcku Wielkim - 2.225 zł.

Ogółem

147.094

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 59/VIII/11
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 17 sierpnia 2011 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2011 ROKU

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)

Z tego źródła finansowania

Dochody własne j.s.t.

Nadwyżka
budżetowa
z lat ubiegłych

Środki z innych źródeł

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6057
6059

Przebudowa 2-ch stacji uzdatniania wody w Jabłonce Kościelnej i Mazurach wraz z towarzyszącą infrastrukturą

3.674.170

3.674.170

1.128.663

-

-

2.545.507

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2

010

01010

6050

Wykonanie studni wierconej zastępczej oraz likwidacja studni wyeksploatowanej na terenie stacji uzdatniania wody w Kalinowie-Czosnowie

250.000

250.000

250.000

-

-

-

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

600

60016

6050

Nakłady związane z opracowaniem dokumentacji na przebudowę i ulepszenie dróg gminnych oraz ulepszenie dróg gminnych żwirem w miejscowościach:
Mazury - Sokoły-Jaźwiny - 1.435 mb.
Gołasze Górki - Tybory Wólka - 719 mb.
Brzóski-Tatary - Brzóski-Falki - 700 mb.

473.900

473.900

473.900

-

-

-

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

4

600

60016

6060


6050

Zakup 3-ch wiat przystankowych w miejscowościach: Mazury, Buczyno-Mikosy i Kalinowo-Czosnowo oraz utwardzenie placu wokół ww. wiat

12.000

6.740

12.000

6.740

12.000

6.740

-

-

-

Środki pochodzące z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego na 2 wiaty

5

754

75412

6060

Zakup pompy szlamowej dla OSP w Kalinowie-Czosnowie

6.500

6.500

6.500

-

-

-

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

6

754

75412

6060

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stara Ruś

514.200

514.200

254.200

-

150.000 Środki z OSP Stara Ruś-
100.000 - środki z WFOŚiGW w Białymstoku

-

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

801

80101

6050


Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim

96.160

96.160

96.160

-

-

-

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

8

801

80101

6050

Ułożenie wjazdu z kostki betonowej w Zespole Szkół w Jabłonce Kościelnej

29.200

29.200

29.200

-

-

-

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

9

900

90001

6050

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach z terenu Gminy

3.270.000

3.270.000

-

-

981.000 (mieszkańcy)
2.289.000 (kredyt)-

-

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

10

900

90001

6057

6059

Zagospodarowanie centrum w 4-ch miejscowościach:
Gołasze-Górki, Sokoły-Jaźwiny, Buczyno-Mikosy, Mścichy

174.000

174.000

74.000

-

-

100.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

11

900

90001

6057

6059

Zagospodarowanie 3-ch stawów w miejscowościach: Miodusy Wielkie, Brzóski Stare i Bryki oraz zagospodarowanie centrum wsi Wólka Duża i Mała

436.000

436.000

268.000

-

-

168.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

853

85395

6067

6069

Urządzenie 4-ch placów zabaw w ośrodkach przedszkolnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

40.000

40.000

-

-

-

40.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

Ogółem

8.982.870

8.982.870

2.609.363

-

3.520.000

2.853.507

x

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 59/VIII/11
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 17 sierpnia 2011 r.

Objaśnienia
dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

1. Gminie Wysokie Mazowieckie na dofinansowanie zadania "zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Stara Ruś" zostały przyznane dotacje:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Białymstoku pismem z dnia 26 maja 2011 r. - dotacja w kwocie 100.000 zł.,

- z jednostki OSP Stara Ruś na podstawie umowy z dnia 20 czerwca 2011 r. - dotacja w kwocie 150.000 zł.

Ww. kwoty należy wprowadzić do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków majątkowych.

2. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w zakresie małych projektów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2011-2013 na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00169-6930-UM1040228/10 zawartej w dniu 28 grudnia 2010 r. gminie Wysokie Mazowieckie została przyznana dotacja w kwocie 3.935,91 zł. jako refundacja wydatków poniesionych w 2010 r.
Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu jako dochód bieżący a po stronie wydatków przeznaczyć, jako wydatek majątkowy, na opłacenie prac budowlanych przy budynku Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim.

3. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego "Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim" wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych prac budowlanych na ogólną kwotę 12.369,45 zł. Brakujące środki w planie na tym zadaniu zostaną uzupełnione kwotą 3.936 zł pochodzącą z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, o której wspomniano w punkcie 2 objaśnień, oraz kwotą 2 224 zł. pochodzącą z przeniesienia z planu wydatków bieżących szkół.

4. Plan wydatków majątkowych należy zwiększyć o kwotę 29.200 zł z przeznaczeniem na ułożenie wjazdu z kostki brukowej w Zespole Szkół w Jabłonce Kościelnej. Środki na ten cel należy przenieść z wydatków bieżących szkół dotyczących usług remontowych.

5. W wyniku powstania nowych zadań inwestycyjnych oraz konieczności uzupełnienia środków na zadaniach inwestycyjnych już istniejących zaszła konieczność aktualizacji "Wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r." Aktualny stan tego wykazu przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W trakcie realizacji budżetu, na zadaniach bieżących zaszła konieczność przeniesienia planu wydatków na ogólną kwotę 115.670 zł., w tym:

- 2.952 zł. na opłacenie f-ry za świadectwa charakterystyki energetycznej budynków hydroforni,

- 100.000 zł. na odprawy dla nauczycieli w SP Kalinowo-Czosnowo,

- 12.118 zł. na opłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP Kalinowo-Czosnowo,

- 600 zł. na opłacenie umowy o dzieło w SP w Święcku Wielkim.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama