reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącycm jest Gmina Łapy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Łapy zapewnia się przez 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 12.00.

2. Świadczenia przedszkoli publicznych Gminy Łapy w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie wskazanych w ust. 1 zajęć, w ramach których przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, są realizowane odpłatnie i obejmują w szczególności:

1)zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dzieci,

2)gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej,

3)gry i zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki wspomagające

4)rozwój ruchowy i zainteresowania dzieci,

5)zajęcia rozwijające poczucie własnej wartości i umiejętności współpracy w grupie,

6)przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach okolicznościowych,

7)zabawy i działania podejmowane z inicjatywy dzieci: słuchanie muzyki, bajek, gry stolikowe,

8)zabawy konstrukcyjne, tematyczne i badawcze,

9)działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka.

§ 2. 1. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń udzielanych przez przedszkola ponad wymiar zajęć ustalony w § 1 ust. 1 ustala się na kwotę wynoszącą 1,70 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt groszy) od jednego dziecka, które korzystało z tych świadczeń.

2. W wypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, opłata za kolejne dziecko wynosi 1,50 (słownie jeden złoty i pięćdziesiąt groszy).

3. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia, o których mowa w § 1 ust.2, ustalana jest jako iloczyn stawki godzinnej oraz liczby godzin korzystania dziecka ze świadczeń w przedszkolu ponad czas określony w § 1 ust.1.

4. Opłata, o której mowa w § 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

§ 3. Obowiązek zapłaty ustalonej opłaty ma miejsce wówczas, gdy dziecko faktycznie korzysta z danego rodzaju świadczeń. Jeżeli dziecko nie korzysta ze świadczeń wskutek nieobecności, to opłaty się nie pobiera.

§ 4. Dyrektor przedszkola prowadzi ewidencję godzinną pobytu dzieci w przedszkolu ponad wymiar czasu ustalony w § 1 ust.2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łapy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama