reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy Brańsk

z dnia 2 grudnia 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281 ) w związku z art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 zm. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. Nr 226 poz. 1475, z 2011r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z dnia 25 października 2011 r., Nr 95, poz. 961) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. z dnia 25 października 2011 r., Nr 95, poz. 962) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Brańsk:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 690 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.100 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.400 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 1.400 zł ,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.500 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.600 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 800 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do ninieszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.750,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.200,00 zł.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr II/09/10 z dnia 6 grudnia 2010r w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. U. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/64/11
Rady Gminy Brańsk
z dnia 2 grudnia 2011 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

Dwie osie

12

13

900

1.200

13

14

1.000

1.400

14

15

1.100

1.600

15

1.200

2.000

Trzy osie

12

17

1.000

1.200

17

19

1.100

1.400

19

21

1.200

1.500

21

23

1.300

1.800

23

25

1.500

2.100

25

1.700

2.200

Cztery osie i więcej

12

25

2.100

2.300

25

27

2.200

2.400

27

29

2.300

2.500

29

31

2.300

2.600

31

2.300

2.800

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/64/11
Rady Gminy Brańsk
z dnia 2 grudnia 2011 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

Dwie osie

12

18

1.000

1.200

18

25

1.700

1.600

25

31

1.800

2.000

31

1.870

2.100

Trzy osie i więcej

12

40

2.000

2.150

40

2.000

2.700

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/64/11
Rady Gminy Brańsk
z dnia 2 grudnia 2011 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

Jedna oś

12

18

700

800

18

25

850

900

25

1.100

1.200

Dwie osie

12

28

800

600

28

33

900

1.200

33

38

1.000

1.600

38

1.200

2.000

Trzy osie i więcej

12

38

900

1.500

38

1.100

2.000

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama