reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. Nr 567) oraz art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115; z 2007r. Nr 23, poz.136, Nr 192, poz. 1381; z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 225, poz. 1466, Nr 159, poz. 945; z 2012r. poz.472) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Mońki, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m 2 powierzchni dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu chodników, poboczy, placów w ciągach dróg gminnych - 1,50 zł (0,60 zł)*

2) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3,00 zł (1,50 zł)*

3) przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości - 6,00 zł (3,00 zł)*

4) przy zajęciu jezdni od 50% do 100% szerokości - 10,00 zł (6,00 zł)*

5) pozostałych elementów pasa drogowego - 1,00 zł (0,30 zł)*

* stara stawka

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m 2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczenia urządzenia.

L.p.

Lokalizacja urządzenia w terenie

Typ urządzenia

sieć wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna

sieć gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna

1.

Poza obszarem zabudowanym

5,00 zł

10,00 zł

2.

W obszarze zabudowanym

10,00 zł

20,00 zł

3.

Na obiekcie mostowym

150,00 zł

200,00 zł

2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych oraz ich przyłączy stawki opłat określone w ust. 1 stosuje się w wysokości:

1) 20% - w obszarze zabudowanym;

2) 10% - poza obszarem zabudowanym;

3) 30% - na obiekcie mostowym;

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego i reklam, o których mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m 2 powierzchni przez rzut poziomy umieszczonego obiektu:

1) pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego handlowego lub usługowego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

a) poza obszarem zabudowanym - 0,50 zł (0,30 zł)*

b) w obszarze zabudowanym - 1,00 zł (0,20 zł)*

c) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł

d) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoisko handlowe - 2,00 zł

2) reklamy :

a) o powierzchni nieprzekraczającej 1m 2 - 0,80 zł (0,40zł)*

b) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności wpostaci planów, map, tablic lub plansz - 0,20 zł

c) reklamy inne niż wymienione w lit. a i b - 2,00 zł

* stara stawka

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama