Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/116/12 Rady Gminy Szumowo

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Szumowo i Wyszomierz Wielki

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266; z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63; z 2007 r. Nr 75, poz.493; Nr 80, poz.541; Nr 191, poz. 1374; z 2008 r. Nr 237, poz.1657; z 2009 r. Nr 1, poz.3, Nr 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647), w związku z wykonaniem uchwały Nr XI/65/12 Rady Gminy Szumowo z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Szumowo i Wyszomierz Wielki stwierdzając, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szumowo, zatwierdzonym Uchwałą Nr 196/XLI/02 Rady Gminy Szumowo z dnia 8 października 2002 roku z późn. zm., Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego i produkcyjno - usługowych o powierzchni około 7,4 ha położonych w obrębie wsi Szumowo i Wyszomierz Wielki w gminie Szumowo, zwaną dalej zmianą planu.

2. Granice obszaru objętego zmianą planu określa rysunek zmiany planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) załącznik Nr 1 - rysunek zmiany planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000 zatytułowany "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Szumowo i Wyszomierz Wielki";

2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. 1. Ustalenia zmiany planu są zawarte w formie ustaleń tekstowych, stanowiących treść niniejszej uchwały oraz na rysunku zmiany planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Ustalenia tekstu zmiany planu są zawarte w przepisach ogólnych zawierających ustalenia odnoszące się do całego obszaru objętego zmianą planu oraz przepisach szczegółowych zawierających ustalenia odnoszące się do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami przeznaczenia.

§ 4. 1. Na rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, następujące oznaczenia graficzne są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice obszaru objętego zmianą planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) nieprzekraczalne granice eksploatacji kruszywa naturalnego.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny lub postulatywny.

§ 5. 1. Zmiana planu określa:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) ustalenia dotyczące obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji;

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, wskaźnik powierzchni zabudowy, minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej, maksymalną wysokość zabudowy, liczbę miejsc do parkowania, linie zabudowy, gabaryty obiektów;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

11) ustalenia z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej;

12) przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

2. Zmiana planu nie określa:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - na obszarze objętym zmianą planu nie występują i nie są wskazane do objęcia ochroną;

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - na obszarze objętym zmianą planu nie występują;

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi - na obszarze objętym zmianą planu nie występują;

4) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości - na obszarze objętym zmianą planu nie wyznacza się obszarów wskazanych do objęcia procedurą scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 6. Celem zmiany planu jest:

1) przeznaczenie terenów rolnych i leśnych pod powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego, a po wyeksploatowaniu złóż określenie kierunków rekultywacji;

2) wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego oraz określenie zasad zagospodarowania terenów minimalizujących skutki wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko;

3) stworzenie warunków dla rozwoju funkcji produkcyjno - usługowej poprzez wyznaczenie terenów inwestycyjnych.

§ 7. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem przeznaczenia;

2) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linie oddzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczeniu lub funkcji terenu - należy przez to rozumieć sposób zagospodarowania terenu;

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi - główny sposób zagospodarowania terenu;

5) przeznaczeniu uzupełniającym lub dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, które nie zmienia generalnego charakteru zagospodarowania terenu, a je uzupełnia i wzbogaca;

6) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana budynku lub jego najdalej wysunięte elementy, z wyłączeniem elementów wystających budynku takich jak: balkon, okap, gzyms, pilaster, murek oporowy, podjazd, schody zewnętrzne, itp.;

7) symbolu przeznaczenia terenu - należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie terenu, wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, określające jego przeznaczenie podstawowe;

8) zabudowie - należy przez to rozumieć budynki lub zespoły budynków oraz inne obiekty kubaturowe;

9) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy budynków zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej lub terenu, wyrażoną w metrach lub w stosunku procentowym do powierzchni działki lub terenu;

10) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynku wyrażoną w liczbie kondygnacji nadziemnych lub w metrach od poziomu terenu (przy najniżej położonym wejściu do budynku na I kondygnacji nadziemnej) do najwyżej położonej krawędzi dachu;

11) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną część terenu pokrytą trwałą roślinnością naturalną lub urządzoną;

12) tymczasowym sposobie zagospodarowania - należy przez to rozumieć określony uchwałą sposób korzystania z terenu do czasu docelowego zainwestowania, zgodnego z funkcją terenu określoną w zmianie planu oraz w przepisach szczególnych i odrębnych;

13) strefie technicznej - należy przez to rozumieć pas terenu wyznaczony w sąsiedztwie sieci (urządzenia) infrastruktury technicznej w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz umożliwiający dostęp gestora do sieci;

14) produkcji - należy przez to rozumieć działalność związaną z wytwarzaniem dóbr materialnych, w tym zakłady produkcyjne, warsztaty, składy, hurtownie;

15) działalność produkcyjno - usługowa związana z funkcją podstawową - należy przez to rozumieć działalność związaną z wydobywaniem, przeróbką i uszlachetnianiem kopaliny oraz z obsługą zakładu górniczego;

16) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć powszechnie obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

2. Pojęcia niezdefiniowane w ust. 1, a których znaczenie definiują przepisy odrębne, należy interpretować zgodnie z ich znaczeniem określonym w tych przepisach, według stanu prawnego obowiązującego w dniu uchwalenia zmiany planu.

§ 8. 1. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne grunty leśne sklasyfikowane jako użytki leśne klasy LsVI o powierzchni 1,8094 ha, na które uzyskano zgodę Marszałka Województwa Podlaskiego - decyzja znak: DMG.III.7151.31.2012 z dnia 28.08.2012 r.

2. Pozostałe grunty przeznaczone w zmianie planu na cele nierolnicze i nieleśne obejmują użytki rolne, na przeznaczenie których zgoda nie jest wymagana.

Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE
DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ PLANU

§ 9. 1. Przedmiotem zmiany planu są tereny o następującym oznaczeniu i przeznaczeniu podstawowym:

1) tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego - PG;

2) tereny produkcyjno - usługowe - P.

2. Określone w ust. 1 przeznaczenie terenów wskazuje podstawowy sposób ich użytkowania. Zmiana planu dopuszcza wprowadzenie funkcji uzupełniających dla przeznaczenia podstawowego, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 3 niniejszej uchwały.

§ 10. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) sytuowanie nowych budynków z zachowaniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy; linie zabudowy nie dotyczą obiektów małej architektury i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zagospodarowanie zielenią niezabudowanych i nieutwardzonych części terenów przylegających do dróg;

3) zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń nie związanych z określoną zmianą planu funkcją terenu;

4) sukcesywna rekultywacja terenów poeksploatacyjnych oraz ich zagospodarowanie, zgodnie z kierunkami określonymi w stosownej decyzji właściwego organu.

§ 11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz prowadzenia działalności, która może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza granicami terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny, z wyłączeniem realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) ochrona środowiska gruntowo - wodnego poprzez zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków niespełniających warunków określonych w przepisach odrębnych;

3) obowiązek oczyszczania w stopniu wymaganym przepisami odrębnymi, zanieczyszczonych wód opadowych przed ich odprowadzeniem do gruntu lub wód powierzchniowych;

4) ochrona powietrza atmosferycznego poprzez obowiązek przestrzegania dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

5) ochrona klimatu akustycznego poprzez obowiązek przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu i wibracji, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

6) ochrona powierzchni ziemi przed odpadami poprzez zakaz zanieczyszczania i składowania w wyrobiskach poeksploatacyjnych oraz na terenach produkcyjno-usługowych odpadów komunalnych i niebezpiecznych;

7) ochrona przed szkodliwym elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym poprzez zachowanie stosownych odległości od urządzeń elektroenergetycznych;

8) realizacja ogrodzeń terenów w sposób umożliwiający przemieszczanie się przedstawicieli drobnej fauny, w szczególności płazów, gadów i małych ssaków.

§ 12. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy zostały określone w Rozdziale 3 uchwały.

§ 13. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

1. Na obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny objęte ochroną prawną w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody.

2. Na terenie i obszarze górniczym ustanowionym w koncesji na wydobycie kruszywa naturalnego obowiązują ustalenia zawarte w koncesji i przepisach odrębnych.

3. W odniesieniu do terenów przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego przedsiębiorca jest zobowiązany do:

1) wykonania projektu zagospodarowania złoża uwzględniającego postanowienia niniejszej zmiany planu;

2) uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny jako podstawy działalności gospodarczej, która uściśli warunki wydobycia.

4. Zmiana planu ustala następujące zasady ochrony i gospodarowania złoża kopaliny:

1) prowadzenie eksploatacji przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku, przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny;

2) ochrona udokumentowanych zasobów geologicznych kopaliny przed zabudową;

3) obowiązek zachowania pasów ochronnych od obiektów budowlanych, wszelkich terenów nie należących do użytkownika wyrobisk, dróg, urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zakaz składowania odpadów komunalnych i niebezpiecznych, z wyłączeniem składowania nadkładu oraz odpadów powstających przy eksploatacji i sortowaniu kruszywa;

5) zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego poprzez właściwie prowadzoną eksploatację kruszywa i zabezpieczenie skarp wyrobisk przed osuwaniem się mas ziemnych, zgodnie z dokumentacją geologiczną oraz wykonanie ogrodzenia lub umieszczenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych;

6) utrzymanie w należnym stanie technicznym ciągów komunikacyjnych obsługujących teren górniczy i uczestniczenie w kosztach urządzenia dróg dojazdowych w uzgodnieniu z zarządcami dróg;

7) gromadzenie zdejmowanej warstwy gleby i nadkładu na tymczasowych zwałowiskach, celem wykorzystania ich do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, zgodnie z programem rekultywacji;

8) sukcesywne prowadzenie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych poprzez wyrównanie skarp i dna wyrobisk, przystosowanie powstałych zbiorników wodnych do celów użytkowych, odtwarzanie pokrywy glebowej, nasadzenia roślinności dostosowanej do siedliska przyrodniczego z przewagą gatunków rodzimych, itp.

5. Po zakończeniu eksploatacji i likwidacji zakładu górniczego przedsiębiorca zobowiązany jest do:

1) utrzymania w należytym stanie technicznym ciągu komunikacyjnego obsługującego teren górniczy;

2) zabezpieczenia lub zlikwidowania wyrobisk poeksploatacyjnych oraz obiektów i urządzeń zakładu górniczego;

3) zabezpieczenia niewykorzystanych części złoża.

6. Ustala się, że realizacja infrastruktury technicznej dla terenu górniczego nastąpi przy zachowaniu przepisów odrębnych i szczególnych oraz następujących warunków:

1) kanalizacja sanitarna - gromadzenie ścieków socjalno - bytowych w zbiornikach bezodpływowych sytuowanych na terenie obsługi technicznej;

2) zaopatrzenie w wodę pitną - z istniejącego wodociągu po jego rozbudowie lub własnego ujęcia, do celów produkcyjnych ze zbiorników wodnych powstałych w wyniku eksploatacji kopaliny, do celów przeciwpożarowych ze wszystkich możliwych źródeł;

3) kanalizacja deszczowa - w obrębie punktów składowania oleju i napraw zastosowanie lokalnej sieci z odstojnikami szlamowymi i separatorami oraz z odpowiednim zabezpieczeniem technicznym chroniącym glebę, grunt i wody podziemne przed zanieczyszczeniem związkami ropopochodnymi;

4) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na warunkach określonych przez dostawcę energii elektrycznej;

5) inne elementy uzbrojenia - na warunkach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych.

§ 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się zakaz zabudowy:

1) na terenach powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego zakaz wszelkiej innej zabudowy niż wymienionej w niniejszej uchwale;

2) zakaz zabudowy nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Obowiązek zgłaszania do Sił Powietrznych RP wszelkich projektowanych obiektów o wysokości co najmniej 50 m n.p.t. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zostały określone w Rozdziale 3 uchwały.

§ 15. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) obsługę komunikacyjną terenów zapewnia się z istniejącej drogi wewnętrznej Szumowo - Wyszomierz Wielki, oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem KDW, położonej poza obszarem objętym zmianą planu i przyległej do terenów projektowanego zainwestowania;

2) na terenach produkcyjno - usługowych ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych użytkowników stałych i okresowych z uwzględnieniem następujących minimalnych wskaźników:

a) budynki produkcyjne, magazyny: 3 miejsca na 10 zatrudnionych,

b) zabudowa produkcyjno - usługowa: 3 miejsca na 100 m2powierzchni użytkowej lecz nie mniej niż 2 miejsca na 1 punkt produkcyjno - usługowy.

2. Zasady zaopatrzenia w wodę:

1) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb socjalno - bytowych i gospodarczych poprzez przyłącza indywidualne do istniejącego wzdłuż drogi wewnętrznej (KDW) wodociągu po jego rozbudowie lub z ujęć własnych;

2) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb produkcyjnych ze zbiorników wodnych powstałych podczas eksploatacji kruszywa naturalnego z istniejącego wodociągu po jego rozbudowie lub ujęć własnych;

3) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych z istniejącego wodociągu z hydrantami po jego rozbudowie, ujęć własnych lub ze zbiorników wodnych;

4) do czasu rozbudowy istniejącego wzdłuż drogi wewnętrznej (KDW) wodociągu, dopuszcza się rozwiązania indywidualne zaopatrzenia w wodę.

3. Zasady odprowadzenia ścieków socjalno - bytowych - do indywidualnych systemów oczyszczania ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych z okresowym wywozem ścieków do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków.

4. Zasady odprowadzenia ścieków technologicznych (poprodukcyjnych):

1) z terenów produkcyjno - usługowych do indywidualnych systemów oczyszczania ścieków lub po ich wstępnym oczyszczeniu w urządzeniach podczyszczających do zbiorników bezodpływowych z przeznaczeniem do wywozu do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków;

2) na terenach powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego po oczyszczeniu w stopniu wymaganym w przepisach odrębnych do wód i gruntu.

5. Zasady odprowadzenia wód opadowych:

1) z terenów produkcyjno - usługowych, w tym z utwardzonych nawierzchni i parkingów powierzchniowo z wykorzystaniem separatorów, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

2) na terenach powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego po oczyszczeniu w stopniu wymaganym w przepisach odrębnych do wód i gruntu.

6. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną w zależności od zapotrzebowania mocy z istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na warunkach określonych przez dostawcę energii elektrycznej;

2) dopuszcza się likwidację lub przebudowę istniejących i budowę nowych stacji transformatorowych oraz zasilających je linii średniego napięcia w przypadku zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną - realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy,bez dokonywania zmiany planu.

7. Zasady zaopatrzenie w energię cieplną:

1) zaopatrzenie w ciepło do ogrzewania budynków i potrzeb technologicznych przewiduje się z indywidualnych źródeł ciepła;

2) obiekty należy wyposażać w instalacje wykorzystujące proekologiczne nośniki energii cieplnej.

8. Zakłada się rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej w dostosowaniu do potrzeb lub świadczenia nowych usług telekomunikacyjnych.

9. Gospodarka odpadami:

1) obowiązek segregacji i składowania odpadów komunalnych w miejscach do tego przeznaczonych oraz ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami lokalnymi;

2) zakaz składowania odpadów komunalnych i niebezpiecznych w wyrobiskach poeksploatacyjnych;

3) odpady poprodukcyjne powstałe w trakcie eksploatacji kruszywa naturalnego należy składować w wyrobiskach i wykorzystać do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

§ 16. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1) nie ustala się sposobów ani terminów tymczasowego zagospodarowania terenów - okres wykorzystania terenów górniczych określa koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż wydana na podstawie przepisów odrębnych;

2) do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w zmianie planu ustala się użytkowanie dotychczasowe.

§ 17. Ustalenia z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej:

1) na terenach powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego i produkcyjno - usługowych należy przewidzieć ukrycia typu II, wykonywane w budynkach przez użytkowników we własnym zakresie w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP; z zastrzeżeniem pkt 2;

2) dla obiektów zaprojektowanych na więcej niż 15 osób należy opracować "aneks OC" na przystosowanie budynku na ukrycie i uzgodnić projekt z organem właściwym do spraw obrony cywilnej;

3) zapewnić awaryjne studnie wody pitnej w promieniu minimum 800 m;

4) oświetlenie zewnętrzne (budynku, drogi) należy przystosować do zaciemniania i wygaszania;

5) obowiązek uwzględnienia systemu alarmowania i powiadamiania ludności w przypadku zagrożenia poprzez zamontowanie syren alarmowych o promieniu słyszalności nie większym niż 300 m;

6) przy projektowaniu obiektów i zmiany zagospodarowania terenów należy uwzględnić wymagania ochrony przeciwpożarowej wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie:

a) projektowanie zabudowy zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

b) zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków oraz terenów leśnych zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) zapewnienie zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych,

d) zaprojektowanie dróg pożarowych, umożliwiających dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo - gaśniczych straży pożarnej.

Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW WYRÓŻNIONYCH W ZMIANIE PLANU

§ 18. Dla terenów o powierzchni około 3,8 ha oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem 1PG, ustala się:

1) przeznaczenie terenów:

a) przeznaczenie podstawowe - powierzchniowa eksploatacji kruszywa naturalnego,

b) przeznaczenie uzupełniające - działalność produkcyjno - usługowa związana z funkcją podstawową, drogi wewnętrzne zakładowe, urządzenia infrastruktury technicznej;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) zakaz wszelkiej innej zabudowy, niż wymienionej w niniejszej uchwale,

b) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z wydobywaniem, przeróbką i uszlachetnianiem kopaliny oraz związanych z obsługą zakładu górniczego;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej drogi,

b) powierzchnia zabudowy - nie ustala się,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej - nie ustala się,

d) nieprzekraczalna wysokość zabudowy:

- budynku administracyjno - biurowego: jedna kondygnacja nadziemna o wysokości dostosowanej do funkcji obiektu,

- urządzeń produkcyjnych i instalacji przemysłowych: uzależniona od wymogów technologicznych,

e) geometria dachów:

- budynku administracyjno - biurowego: płaski lub dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w granicach 20 - 40°,

- obiektów produkcyjnych i instalacji przemysłowych: w dostosowaniu do potrzeb technologicznych,

f) ustala się nieprzekraczalne granice eksploatacji kruszywa naturalnego:

- od zabudowy - 10 m od najdalej wysuniętego w stronę wyrobiska elementu,

- od drogi - 10 m od linii rozgraniczającej drogi,

- od wszelkich terenów nie należących do użytkownika wyrobiska - 6 m od granicy terenu,

- od napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych - zgodnie z przepisami odrębnymi,

g) zasady obsługi komunikacyjnej:

- obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem KDW i wewnętrznych dróg zakładowych,

- realizacja nowych zjazdów na warunkach uzgodnionych z właściwym zarządcą drogi;

4) ustalenia dotyczące rekultywacji:

a) ustala się następujące kierunki rekultywacji: stawy hodowlane, użytki rolne, zieleń niska,

b) obowiązek rekultywacji terenów poeksploatacyjnych sukcesywnie w miarę przesuwania się frontu robót wydobywczych, nie dłużej niż 3 lata od chwili zakończenia eksploatacji,

c) wskazanie kierunku rekultywacji nastąpi na etapie decyzji o ustaleniu kierunku rekultywacji;

5) obowiązują ustalenia zmiany planu zawarte w Rozdziale 2 uchwały.

§ 19. Dla terenów o powierzchni około 3,6 ha oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem 2P ustala się:

1) przeznaczenie terenów:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjno - usługowa,

b) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia komunikacji i infrastruktury technicznej, zieleń urządzona;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) realizacja zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem - lokalizacja zakładów produkcyjno - usługowych,

b) realizacja zabudowy na części terenów objętych koncesją na wydobywanie kopaliny możliwa jest po wygaśnięciu koncesji, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczyć 45 % powierzchni działki budowlanej,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 30 % powierzchni działki budowlanej,

c) nieprzekraczalna wysokość zabudowy:

- budynków administracyjno - biurowych: dwie kondygnacje nadziemne, a w tym poddasze użytkowe oraz jedna kondygnacja podziemna o wysokości dostosowanej do funkcji obiektów, lecz nie więcej niż 11 m ponad poziom terenu,

- budynków produkcyjnych i magazynowych: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne o wysokości dostosowanej do funkcji obiektów, lecz nie więcej niż 14 m ponad poziom terenu,

- urządzeń produkcyjnych i instalacji przemysłowych uzależniona od wymogów technologicznych,

d) geometria dachów:

- budynków administracyjno - biurowych: dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w granicach 20 - 40°,

- obiektów produkcyjnych - nie ustala się;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: od drogi wewnętrznej - 10 m od linii rozgraniczającej;

5) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej (w sąsiedztwie obszaru opracowania) oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW, na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi,

b) realizacja miejsc parkingowych według wskaźników określonych w § 15 ust. 1 pkt 2,

c) obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale 2 uchwały.

Rozdział 4.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 20. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu:

1) dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego oznaczonych symbolem PG - w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent);

2) dla terenów produkcyjno - usługowych oznaczonych symbolem P - w wysokości 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent).

§ 21. Uchyla się Uchwałę Nr 106/XXI/96 z dnia 30 grudnia 1996 roku Rady Gminy w Szumowie w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Szumowo (Dz. Urz. Woj. Łom. Nr 1, poz. 8) w części dotyczącej obszaru objętego niniejszą zmianą planu.

§ 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/116/12
Rady Gminy Szumowo
z dnia 12 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/116/12
Rady Gminy Szumowo
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Rada Gminy Szumowo nie rozpatrywała uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Szumowo i Wyszomierz Wielki - nie wniesiono żadnych uwag.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/116/12
Rady Gminy Szumowo
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Szumowo stwierdza, że na terenie objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Szumowo i Wyszomierz Wielki nie przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe