Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/113/12 Rady Gminy Orla

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.117, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości uiszcza się proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku bez wezwania, raz na kwartał, w terminach:

1) za I kwartał do 31 marca każdego roku;

2) za II kwartał do 30 czerwca każdego roku;

3) za III kwartał do 30 września każdego roku;

4) za IV kwartał do 31 grudnia każdego roku.

§ 2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 30 września 2013 roku.

§ 3. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Orla lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Orla.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 5. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe