Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy Krypno

z dnia 29 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 10055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) i art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w ginach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się obowiązek zapłaty przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona będzie przez właściciela nieruchomości przelewem na rachunek bankowy nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080 Urzędu Gminy Krypno lub w kasie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krypno.

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Bogdan Jurgielewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe