Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/195/12 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 148 539 zł, zgodnie z załacznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwote 25 915 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XIII/114/11 z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem 25 226 952

a) dochody bieżące 23 046 152 zł

b) dochody majątkowe 2 180 800 zł

- Plan wydatków ogółem 25 998 591

a) wydatki bieżące 21 983 504 zł

b) wydatki majątkowe 4 015 087 zł

Deficyt w w kwocie 771 639 zł zostanie pokryty przychodami z: zaciągniętej pożyczki w kwocie 209 670 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 561 969 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/195/12
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział -nazwa

§

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Plan dochodów po zmianach

Plan wydatków po zmianach

600

Transport i łączność

-

49 371

24 138

1 370 151

60016 - Drogi publiczne gminne

-

49 371

1 624

1 270 664

4270

-

49 371

-

1 189 664

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

42 868

792 713

493 222

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

42 868

792 713

493 222

4210

-

2 868

-

27 868

4300

-

40 000

-

171 500

750

Administracja publiczna

20 800

20 800

131 408

2 720 499

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

20 800

20 800

37 189

197 800

2007

20 800

-

37 189

-

4307

-

20 800

-

20 800

758

Różne rozliczenia

127 739

-

3 848 708

652 550

75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

85 368

-

3 731 645

-

2920

85 368

-

3 731 645

-

75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

42 371

-

42 371

-

2750

42 371

-

42 371

-

801

Oświata i wychowanie

-

15 000

621 725

6 450 683

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

-

15 000

-

365 000

4300

-

15 000

-

365 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

2 500

39 857

156 207

85401 - Świetlice szkolne

-

2 500

-

96 350

4010

-

2 500

-

66 660

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

18 000

1 018 624

3 472 368

92116 - Biblioteki

-

18 000

-

788 000

2480

-

18 000

-

238 000

RAZEM

148 539

148 539

25 226 952

25 998 591

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych na łączną kwotę 148 539 zł, w tym:

20 800 zł - dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. Promocja jednostek samorządu terytorialnego, tytułem uzyskanego dofinansowania na zadanie bieżące "Wirtualny spacer po Gminie Michałowo oraz promocja gminy", realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, program osi 4 "Leader". Operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów.

85 368 zł - dział 758 - Różne rozliczenia, zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok o kwotę 47 558 zł. Środki te otrzymano z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012r. Zmian dokonano w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012r.

Ponadto zwiększono również plan części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok o kwotę 37 810 zł. Środki te otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88karty Nauczyciela. Zmian dokonano w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012r.

Wyżej wymienione środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w następujący sposób :

7 000 zł - Transport i łączność z przeznaczeniem na zakup usług remontowych służących bieżącemu utrzymaniu dróg gminnych;

42 868 zł - dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i usług z przeznaczeniem na wydatki związane z obrotem zasobami mienia komunalnego gminy oraz jego utrzymaniu w stanie niepogorszonym;

15 000 zł - dział 801 - Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków związanych z dowożeniem dzieci z terenu gminy do szkoły podstawowej i gimnazjum w Michałowie;

2 500 zł - dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej;

18 000 zł - dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie planu dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki w Michałowie.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r, Nr ST3/4822/1/DWX/2012 trzymano kwotę 42 371 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Po stronie wydatków wprowadza się te środki w dziale 600 - Transport i łączność z przeznaczeniem na zakup usług remontowych służących bieżącemu utrzymaniu dróg gminnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/195/12
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział - nazwa

§

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

750

Administracja publiczna

8 915

8 915

2 720 499

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

8 915

8 915

197 800

4300

8 915

-

135 085

4309

-

8 915

8 915

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17 000

17 000

1 681 038

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

17 000

17 000

310 000

4260

17 000

-

233 000

4270

-

17 000

77 000

RAZEM

25 915

25 915

25 998 591

Objaśnienia do tabeli:

Zamiany w planie wydatków na kwotę ogólną 25 915 zł, w tym

dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. Promocja jednostek samorządu terytorialnego, przenosi się środki w kwocie 8 915 zł na udział własny zadania bieżącego "Wirtualny spacer po Gminie Michałowo oraz promocja gminy", realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, program osi 4 "Leader". Operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów.

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmiany na kwotę 17 000 zł polegające na zmniejszeniu planu wydatków na opłacenie kosztów zakupu energii elektrycznej służącej oświetleniu ulic w Michałowie oraz dróg na terenie gminy i zwiększeniu planu wydatków przewidzianych na zakup usług remontowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/195/12
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2012 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

20 855

1 100 000

-

1

Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu

115 000

-

-

2

Gminna Biblioteka w Michałowie

-

238 000

-

2

Dotacja celowa na realizacje zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo

10 000

-

-

3

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

-

-

200 000

3

Dotacja celowa na zadanie "Ochrona zdrowia u jego kresu - informacja i profesjonalne wsparcie dla chorych i ich rodzin"

6 000

-

-

4

Gmina Supraśl

16 000

-

-

5

Gmina Białystok

6 800

-

-

6

Powiat Białostocki

18 200

7

Województwo Podlaskie

60 000

RAZEM

121 855

1 338 000

200 000

RAZEM

131 000

-

-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe