Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/185/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Turośń Kościelna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) w związku z art. 6 j ust. 2 i ust. 2a, art. 6 k ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013r. poz. 21, poz. 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1:

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 16 zł;

2) od gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości 31 zł;

3) od gospodarstwa domowego trzyosobowego w wysokości 46 zł;

4) od gospodarstwa domowego czteroosobowego w wysokości 60 zł;

5) od gospodarstwa domowego pięcioosobowego w wysokości 74 zł;

6) od gospodarstwa domowego sześcioosobowego w wysokości 87 zł;

7) od gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego w wysokości 100 zł.

2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 11 zł;

2) od gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości 21 zł;

3) od gospodarstwa domowego trzyosobowego w wysokości 31 zł;

4) od gospodarstwa domowego czteroosobowego w wysokości 40 zł;

5) od gospodarstwa domowego pięcioosobowego w wysokości 49 zł;

6) od gospodarstwa domowego sześcioosobowego w wysokości 57 zł;

7) od gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego w wysokości 65 zł.

3. Przez gospodarstwo domowe rozumie się jedną osobę lub ich grupę razem zamieszkującą, przy czym osoby zamieszkałe pod jednym punktem adresowym stanowią co najmniej jedno gospodarstwo domowe.

§ 3. 1. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych ustala się stawkę opłaty za pojemnik o pojemności:

1) do 0,12 m3- 39 zł,

2) od 0,121 m3do 0,24 m3- 70 zł,

3) od 0,241 m3do 0,36 m3- 100 zł,

4) od 0,361 m3do 0,66 m3- 160 zł,

5) od 0,661 m3do 1,1 m3- 270 zł,

6) 7 m3- 1600 zł.

2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za pojemnik o pojemności:

1) do 0,12 m3- 27 zł,

2) od 0,121 m3do 0,24 m3- 50 zł,

3) od 0,241 m3do 0,36 m3- 70 zł,

4) od 0,361 m3do 0,66 m3- 110 zł,

5) od 0,661 m3do 1,1 m3- 190 zł,

6) 7 m3- 1100 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/158/2012 Rady Gminy Turośn Kościelna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 504).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe