Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 17/13 Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 11 marca 2013r.

w sprawie dokonania korekty do Zarządzenia Nr 16/13 Wójta Gminy Nowy Dwór z dnia 11 marca 2013 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 , Nr 28 poz. 146,Nr 96 poz. 620,Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 z 2011 r Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092 , Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707 z 2012r poz. 1456, poz, 1530, poz, 1548 ) zarządzam co nastepuje:

§ 1. Dokonuje się korekty załacznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/13 Wójta Gminy Nowy Dwór z dnia 11 marca 2013 roku z uwagi na błąd drukarski. Załącza się załącznik w nowym brzmieniu do niniejdzego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Andrzej Humienny


Załącznik do Zarządzenia Nr 17/13
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 11 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe