Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/324/13 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łapach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28 poz. 142 i poz. 146, nr 40, poz. 230, nr 106 poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 poz. 567, z 2013 poz. 153), art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182 ) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łapach stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach uchwalony uchwałą Nr XVI/157/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 października 2011 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Pod. Nr 301 poz. 3806).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/324/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 22 marca 2013 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAPACH

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, zwany dalej "Ośrodkiem" działa w szczególności na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz.182),

2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póź. zm.),

3) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.),

4) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)

5) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z póź. zm.),

6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.),

7) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 z póź. zm.),

8) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz.1228 z póź. zm.),

9) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

10) Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz.225 z póź. zm.)

11) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.1493 z póź. zm.),

12) Ustawy z dnia 28 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz.1356 z póź. zm.)

13) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz.135 z późn. zm.)

14) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowy zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.226 z póź. zm.)

15) Innych, właściwych aktów prawnych.

16) Niniejszego Statutu

§ 2. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Łapy realizującą zadania pomocy społecznej.

2. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

4. Nadzór nad MOPS sprawuje Burmistrz Łap.

5. Terenem działania Ośrodka jest Miasto i Gmina Łapy.

6. Siedziba Ośrodka znajduje się w Łapach przy ul. Głównej 50.

Rozdział II.
Cele i zadania

§ 3. Celem działalności Ośrodka jest:

1) doprowadzenie do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie do ich integracji ze środowiskiem,

2) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,

3) wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych, poprzez pobudzenie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie jej na rozwiązywanie problemów oraz rozwój.

§ 4. Zadania Ośrodka obejmują:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

3) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

4) zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, w szczególności poprzez:

a) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami, w tym usług opiekuńczych

b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi ustawami,

5) dokonywanie analiz funkcjonowania pomocy społecznej oraz ocena efektów jej działalności w mieście i gminie

6) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,

7) organizowanie różnorodnych form pomocy, w tym rozwijanie nowych form pomocy społecznej, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej potrzebom społecznym,

8) podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację grup kategorialnych (np. dzieci, młodzież, seniorzy, bezrobotni, niepełnosprawni) oraz społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych społecznym wykluczeniem, będących odpowiedzią na generowane przez te podmioty potrzeby i problemy,

9) rzecznictwo interesów grup i społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym,

10) realizacja programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych i grup,

11) realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),

12) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

13) nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy,

14) współpraca i współdziałanie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi na zasadzie partnerstwa w zakresie pomocy społecznej,

15) realizację "Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łapy", w zakresie zadań pomocy społecznej.

16) zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi.

§ 5. Ośrodek realizuje:

1) zadania własne oraz zlecone gminy określone w ustawie o pomocy społecznej,

2) zadania wynikające z innych ustaw, w szczególności:

a) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,

b) rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych,

c) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

d) prowadzenie postępowań przeciwko dłużnikom alimentacyjnym,

e) realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

f) realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

g) zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

h) zadań własnych gminy wynikających z art. 90p ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

i) zadań własnych gminy wynikających z art. 9a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

j) zadania wynikające z ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

§ 6. Ośrodek może pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań statutowych.

Rozdział III.
Organizacja i zarządzanie

§ 7. 1. Dyrektor kieruje i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2. Dyrektor Ośrodka realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone i działa w granicach upoważnień do zawierania umów, porozumień oraz do wydawania decyzji administracyjnych udzielonych przez Radę Miejską w Łapach lub Burmistrza Łap.

3. Dyrektor Ośrodka na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Łap może występować o przyznanie środków z funduszy zewnętrznych, w tym unijnych.

4. Dyrektor składa roczne sprawozdanie Radzie Miejskiej z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

5. Burmistrz Łap nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem Ośrodka.

§ 8. 1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyróżnia się następujące działy:

1) dział organizacyjny

2) dział finansowo-księgowy

3) dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

4) dział świadczeń i organizowania społeczności lokalnej

5) samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

6) Środowiskowy Dom Samopomocy

7) Świetlica Socjoterapeutyczna

2. W dziale świadczeń i organizowania społeczności lokalnej realizuje się pracę ze społecznością, jednostką i rodziną, funkcjonuje Klub Integracji Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny i realizowany jest Program Aktywności Lokalnej.

3. Organizację wewnętrzną Ośrodka oraz szczegółowy zakres poszczególnych działów określi regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Burmistrza Łap.

4. Regulamin organizacyjny jest wprowadzany w życie Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka.

§ 9. W czasie nieobecności Dyrektora Ośrodka jego obowiązki przejmuje Z - ca Dyrektora MOPS.

Rozdział IV.
Gospodarka majątkowa i finansowa

§ 10. Dyrektor Ośrodka zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 11. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków.

2. Ośrodek prowadzi obsługę finansowo-księgową zadań działów wynikających ze struktury organizacyjnej Ośrodka.

§ 12. 1. Dyrektor Ośrodka uprawniony jest do tworzenia rachunku dochodów własnych zgodnie z przepisami w tym zakresie.

2. Ośrodek jest upoważniony do przyjmowania darowizn przeznaczonych na działalność statutową.

§ 13. Nadzór nad prowadzoną przez Ośrodek gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Łap.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe

§ 14. 1. Statut Ośrodka jest nadawany przez Radę Miejską w Łapach.

2. Zmiany do statutu wymagają formy przewidzianej dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Witold Mojkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe