Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/225/13 Rady Gminy Wyszki

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.[1])), w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[2])) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/169/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 215 i poz. 327) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym:

1) wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości obejmujące:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz odpadów zielonych;

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

c) mycie i naprawę pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych;

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości;

4) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

5) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach;

6) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.);

2) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości oraz inne podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;

3) pojemnikach - należy przez to rozumieć pojemniki, kontenery, torby, worki służące do gromadzenia odpadów;

4) jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Wyszki rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

5) odpadach zmieszanych - należy przez to rozumieć odpady niesegregowane, bez podziału na poszczególne frakcje.";

3) w § 4:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej:

a) pojemniki lub worki odpowiednio oznaczone - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych, opakowań wielomateriałowych, tekstyliów oraz makulatury - wywóz 1 raz w miesiącu;

b) pojemniki lub worki odpowiednio oznaczone do gromadzenia szkła białego i kolorowego - wywóz 1 raz w miesiącu;

c) worki bezbarwne - do odpadów "zielonych" (trawa, liście) - wywóz 1 raz w miesiącu w sezonie od maja do października.

d) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTVC oraz zużyte opony - odbiór wystawionych odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami odbywać się będzie w terminach ustalonych szczegółowo przez jednostkę wywozową w porozumieniu z gminą - wywóz raz w roku;

e) odpady budowlane i rozbiórkowe zagospodarowane będą na koszt właściciela nieruchomości w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub pomiędzy właścicielami, a jednostką wywozową;

f) zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe) - samodzielne dostarczenie do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punkcie selektywnego zbierania odpadów lub w budynkach użyteczności publicznej, szkołach lub sklepach; akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę;

g) przeterminowane lub zbędne leki - samodzielne dostarczenie do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach;

h) przeterminowane lub zbędne chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin - samodzielne dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów;",

b) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej:

a) pojemnik żółty - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań wielomateriałowych - wywóz 1 raz w miesiącu;

b) pojemnik niebieski - do gromadzenia papieru i tekstyliów - wywóz 1 raz w miesiącu;

c) pojemnik zielony - do gromadzenia szkła białego i kolorowego - wywóz 1 raz w miesiącu;

d) worki bezbarwne - do odpadów "zielonych" (trawa, liście) - wywów 1 raz w miesiącu w sezonie od maja do października.

e) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTVC oraz zużyte opony gromadzone będą przez mieszkańców w wyznaczonych przez zarządców budynków miejscach - wywóz 1 raz w roku w terminie ustalonym przez jednostkę wywozową w porozumieniu z gminą,

f) odpady budowlane i rozbiórkowe zagospodarowane będą w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub pomiędzy właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami;

g) zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe) - samodzielne dostarczenie do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punkcie selektywnego zbierania odpadów lub w budynkach użyteczności publicznej, szkołach lub sklepach; akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę;

h) przeterminowane lub zbędne leki - samodzielne dostarczenie do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach;

i) przeterminowane lub zbędne chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin - samodzielne dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów;",

c) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

W przypadku stwierdzenia, że w odpadach komunalnych zmieszanych występują odpady, które winny być zbierane selektywnie, uznaje się, że selektywna zbiórka odpadów nie jest prowadzona.",

d) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej prowadzona jest poprzez zbierane do pojemników ustawionych w wyznaczonych miejscach - wywóz 1 raz w miesiącu;",

e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Na pozostałych nieruchomościach, na których powstają odpady komunalne, właściciel ma obowiązek wyposażyć je w odpowiednią ilość i rodzaj pojemników. Odbiór odpadów odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów a właścicielem nieruchomości.",

f) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w ilość pojemników i worków dostosowanych do potrzeb mieszkańców i liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwość ich opróżniania, o ile Gmina Wyszki w drodze uchwały nie przejmie tego obowiązku, jako części usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę.",

g) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, dezynfekując je co najmniej raz w miesiącu w okresie od maja do września oraz co najmniej raz na dwa miesiące w pozostałych miesiącach, o ile Gmina Wyszki w drodze uchwały nie przejmie tego obowiązku, jako części usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę.";

4) w § 6:

a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

kosze uliczne.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 4 osoby - pojemnik o łącznej pojemności 110 l;

2) od 5 do 8 osób - pojemnik/i/ o łącznej pojemności 220 l;

3) od 9 osób i więcej - pojemnik/i/ o łącznej pojemności- 330 l;

4) w zabudowie wielorodzinnej - jeden kontener o pojemności od 5 do 10 m3.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Odpady zbierane selektywnie powinny być gromadzone:

1) w pojemnikach o pojemności 1100 l dla każdego rodzaju odpadów - w zabudowie wielorodzinnej;

2) w workach z tworzyw sztucznych o pojemności nie mniejszej niż 60 l - w zabudowie jednorodzinnej.",

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

Kosze uliczne winny być trwałe (betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych), o pojemności nie mniejszej niż 30 l.",

e) w ust. 4 skreśla się pkt 4;

5) w § 8 ust. 3 skreśla się pkt 2;

6) tytuł Rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:

Inne postanowienia dotyczące pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe