Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/210/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bielsk Podlaski, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawki opłaty za korzystanie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13, Nr 228, poz. 1361) Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/165/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bielsk Podlaski, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawki opłaty za korzystanie (Dz. U. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3767) w załączniku nr 1 dodaje się liczbę porządkową 36:

36

Nr dz. 5186/2

prawa

5186/2/08

Droga wewnętrzna przy ul. Kolejowej

przed dworcem

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe