| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/397/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 i z 2013 r. poz. 153) w związku z art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i 1241, z 2012 r. poz. 490) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Miasto Suwałki ustanawia i finansuje:

1) stypendia, nagrody i wyróżnienia - zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, reprezentującym podmioty prowadzące działalność w zakresie sportu w Mieście Suwałki;

2) nagrody i wyróżnienia:

a) trenerom szkolącym zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Miasta Suwałki, reprezentującym podmioty, o których mowa w pkt 1,

b) innym osobom fizycznym wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Miasta Suwałki.

§ 2. Środki finansowe na stypendia sportowe oraz nagrody pieniężne i wyróżnienia wydziela się corocznie w budżecie Miasta Suwałki w ramach planowanych wydatków budżetowych w dziale - 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale - 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 3. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień określa Regulamin stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w Mieście Suwałki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 5. 1. Traci moc uchwała nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 114, poz. 1289).

2. Do wniosków w sprawach dotyczących stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień złożonych przez kluby, jednostkę, związki lub komisję przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w ust. 1, chyba że wnioskodawca wyrazi zgodę na stosowanie przepisów uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/397/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 maja 2013 r.

REGULAMIN
STYPENDIÓW SPORTOWYCH, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ PRZYZNAWANYCH
W MIEŚCIE SUWAŁKI

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w Regulaminie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych
w Mieście Suwałki, zwanym dalej "Regulaminem", bez bliższego określenia, jest mowa o:

1) ustawie o sporcie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 127, z późn. zm.);

2) stypendium - należy przez to rozumieć stypendium sportowe przyznawane w Mieście Suwałki;

3) nagrodzie - należy przez to rozumieć nagrodę przyznawaną w Mieście Suwałki;

4) wyróżnieniu - należy przez to rozumieć honorowy tytuł sportowy oraz inne wyróżnienia przyznawane w Mieście Suwałki;

5) klubie - należy przez to rozumieć klub sportowy działający na obszarze Miasta Suwałk, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, w rozumieniu przepisów ustawy o sporcie;

6) jednostce - należy przez to rozumieć Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach;

7) Systemie Sportu Młodzieżowego - należy przez to rozumieć współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, tj. zadanie ujęte w programie realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, współfinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

8) sporcie mającym istotne znaczenie dla Miasta Suwałki - należy przez to rozumieć sport objęty programem Igrzysk Olimpijskich w kategorii seniora, Igrzysk Paraolimpijskich oraz sport objęty Systemem Sportu Młodzieżowego w kategoriach: junior młodszy, junior i młodzieżowiec;

9) współzawodnictwie - należy przez to rozumieć krajowe współzawodnictwo sportowe prowadzone przez polski związek sportowy lub międzynarodowe współzawodnictwo sportowe w sporcie mającym istotne znaczenie dla Miasta Suwałki;

10) zawodniku - należy przez to rozumieć zawodnika zamieszkującego w Suwałkach, uprawiającego sport, reprezentującego klub, posiadającego aktualną licencję zawodnika wydaną przez polski związek sportowy, uprawniającą do udziału we współzawodnictwie;

11) trenerze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą w klubie lub jednostce szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie;

12) innej osobie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną wyróżniającą się osiągnięciami
w działalności sportowej na rzecz Miasta Suwałki;

13) związku - należy przez to rozumieć polski związek sportowy/okręgowy związek sportowy;

14) wyniku kwalifikowanym - należy przez to rozumieć wynik sportowy uzyskany
we współzawodnictwie, określony w § 9 ust. 1 i 2 oraz w § 11 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, w tym inny wynik, którego uzyskanie umożliwia przyznanie nagrody specjalnej;

15) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Suwałk;

16) kwocie bazowej - należy przez to rozumieć wartość, stanowiącą podstawę ustalania wysokości stypendiów i nagród;

17) stawce - należy przez to rozumieć kwotę stanowiącą odpowiedni procent kwoty bazowej;

18) komisji - należy przez to rozumieć właściwą ds. sportu komisję Rady Miejskiej
w Suwałkach;

19) zespole - należy przez to rozumieć zespół do spraw stypendiów, nagród i wyróżnień, będący organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta;

20) radzie - należy przez to rozumieć Radę Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk;

21) wydziale - należy przez to rozumieć wydział Urzędu Miejskiego w Suwałkach właściwy
ds. sportu;

22) kancelarii - należy przez to rozumieć kancelarię ogólną Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

§ 2. Ustala się kwotę bazową w wysokości 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).

§ 3. 1. Prezydent zarządzeniem powołuje 5-osobowy zespół, wskazując jednocześnie przewodniczącego oraz określając regulamin pracy zespołu.

2. W skład zespołu wchodzą:

1) członek komisji - jedna osoba;

2) przedstawiciele suwalskiego środowiska sportowego wskazani przez radę - dwie osoby;

3) pracownicy wydziału - dwie osoby.

§ 4. 1. O przyznaniu stypendiów, nagród i wyróżnień oraz o ich wysokości i rodzaju decyduje Prezydent, po uprzednim zapoznaniu się z opinią zespołu. Decyzja Prezydenta jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.

2. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium, nagrody bądź wyróżnienia nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania stypendium, nagrody bądź wyróżnienia.

3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej kwalifikowanych wyników, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2 lub § 11 ust.1 i 2, przysługuje prawo ubiegania się o przyznanie zawodnikowi stypendium/nagrody na podstawie najwyższego wyniku sportowego.

4. Zastrzega się możliwość ograniczenia liczby stypendiów i nagród, jeżeli liczba wniosków o ich przyznanie, złożonych w okresach, o których mowa w § 7 ust. 7 i w § 10 ust. 12, przekracza wartość środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Suwałki.

5. O przedmiotowym ograniczeniu decyduje Prezydent biorąc pod uwagę, przy wyborze wniosków, rangę zawodów, podczas których uzyskany został wynik sportowy przez zawodnika oraz rodzaj i liczbę kwalifikowanych wyników sportowych zdobytych przez danego zawodnika
w okresie, o którym mowa w § 7 ust. 3 i § 10 ust. 3.

§ 5. Zawodnicy, którym przyznano stypendium, nagrodę lub wyróżnienie oraz trenerzy
i inne osoby, którym przyznano nagrodę lub wyróżnienie otrzymują jednocześnie listy gratulacyjne.

§ 6. Informację o przyznanych stypendiach, nagrodach i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl .

B. STYPENDIA
I. Tryb przyznawania stypendium

§ 7. 1. Mogą być przyznawane następujące rodzaje stypendiów:

1) mistrzowskie;

2) I, II lub III stopnia.

2. Stypendium (w formie pieniężnej) może być przyznane na okres nie dłuższy niż
12 miesięcy w danym roku budżetowym i wypłacane w miesięcznych transzach. Dopuszcza się możliwość kumulowania transz.

3. Stypendium może być przyznane zawodnikowi, jeżeli uzyskał wynik kwalifikowany
w roku bezpośrednio poprzedzającym okres składania wniosków, wskazany w ust. 7, i nie jest związany z żadnym klubem umową upoważniającą do otrzymywania wynagrodzenia
z tytułu uprawiania sportu oraz spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1) ukończył gimnazjum i kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej;

2) jest słuchaczem lub studentem szkoły/uczelni i nie ukończy(-ył) 26 roku życia w roku złożenia wniosku.

4. Stypendia przyznaje Prezydent na wniosek klubu/jednostki, związku, komisji lub z własnej inicjatywy.

5. Stypendium mistrzowskie może być przyznawane wyłącznie:

1) na wniosek komisji;

2) z inicjatywy Prezydenta.

6. Do przyznawania stypendium mistrzowskiego nie jest wymagana opinia zespołu oraz nie stosuje się wymogów określonych w ust. 8 - 11.

7. Wniosek o przyznanie stypendium zawodnikowi (sporządzony w formie pisemnej, którego ramowy wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) składa się w kancelarii w okresie od 2 do 15 stycznia danego roku.

8. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać, między innymi:

1) imię/imiona i nazwisko zawodnika;

2) wyniki kwalifikowane zawodnika, uzyskane w okresie, o którym mowa w ust. 3;

3) komunikaty końcowe z zawodów, w których zawodnik uzyskał wyniki, o których mowa
w ust. 3 bądź zaświadczenie wydane przez właściwy związek potwierdzające uzyskanie tych wyników;

4) numer i datę wydania aktualnej licencji sportowej;

5) oświadczenie klubu/jednostki o zamieszkiwaniu zawodnika w Suwałkach;

6) zobowiązanie zawodnika oraz klubu/jednostki do informowania Prezydenta o okolicznościach skutkujących pozbawieniem zawodnika stypendium.

9. W przypadku stwierdzenia przez wydział lub zespół braków formalnych we wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o brakach.

10. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia go po terminie, wskazanym w ust. 7;

2) nieusunięcia w terminie określonym w ust. 9 stwierdzonych w nim braków formalnych.

11. Prezydent informuje wnioskodawcę na piśmie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

12. Stypendium zostaje przyznane na warunkach określonych w umowie stypendialnej - ramowy wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

13. Przyznanie stypendium nie wyklucza możliwości przyznawania temu samemu zawodnikowi, w okresie pobierania stypendium, również nagród lub wyróżnień za inne osiągnięcia sportowe, niebędące podstawą przyznania stypendium.

14. Niewykorzystane środki finansowe zarezerwowane w budżecie Miasta Suwałki na fundusz stypendialny mogą być przesunięte w danym roku wyłącznie na cele kultury fizycznej.

II. Tryb pozbawiania stypendium

§ 8. 1. Prezydent z własnej inicjatywy, na wniosek klubu/jednostki, komisji bądź związku ma prawo pozbawić zawodnika przyznanego stypendium, jeżeli zawodnik:

1) nie zamieszkuje w Suwałkach;

2) niewłaściwie realizuje program szkolenia bądź samowolnie przerwał jego realizację;

3) nie kontynuuje nauki;

4) zakończył karierę sportową lub nie reprezentuje klubu;

5) został zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika;

6) popełnił czyn karalny bądź naraził dobre imię Miasta Suwałki, klubu/jednostki swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem;

7) zawarł z klubem/jednostką, w trakcie trwania okresu stypendialnego, umowę upoważniającą do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu.

2. Zawodnik zostaje pozbawiony stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Prezydenta
o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.

4. Prezydent informuje stypendystę i wnioskodawcę(-ów) (na piśmie) o fakcie pozbawienia zawodnika stypendium.

III. Rodzaje i wysokość stypendium

§ 9. 1. Rodzaje, wysokość przyznawanych stypendiów oraz wymagane wyniki kwalifikowane do ich przyznania przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Nazwa/stopień przysługującego stypendium

kwalifikowane wyniki
uzyskiwane w sportach indywidualnych oraz w grach zespołowych

Miesięczna Stawka (wysokość) stypendium

1

mistrzowskie

- uzyskanie kwalifikacji Olimpijskich /Paraolimpijskich
- I miejsce w mistrzostwach świata/Europy seniorów w sporcie olimpijskim

100%
kwoty bazowej

2

I

- II-III miejsce w mistrzostwach świata/Europy seniorów w sporcie olimpijskim
- I-III miejsce w mistrzostwach świata/Europy juniorów młodszych/juniorów/młodzieżowców

60%
kwoty bazowej

3

II

- członkostwo w kadrze narodowej Polski i udział w mistrzostwach Europy/świata w sporcie olimpijskim (wyłącznie w grach zespołowych)
- I miejsce w mistrzostwach Polski seniorów w sporcie olimpijskim
- I miejsce w mistrzostwach Polski juniorów młodszych/ juniorów/młodzieżowców w sporcie mającym istotne znaczenie dla Miasta Suwałki

40%
kwoty bazowej

4

III

- członkostwo w kadrze narodowej Polski juniorów /młodzieżowców i udział we współzawodnictwie w rozgrywkach szczebla centralnego w sporcie olimpijskim (wyłącznie w grach zespołowych)

30%
kwoty bazowej

2. Zasady dotyczące stypendiów, o których mowa w ust. 1, stosuje się również do zawodników biorących udział w zawodach dla osób niepełnosprawnych.

C. NAGRODY

I. Tryb przyznawania nagród

§ 10. 1. Nagrody mogą być przyznawane w formie pieniężnej.

2. Mogą być przyznawane następujące rodzaje nagród:

1) olimpijska;

2) mistrzowska;

3) specjalna;

4) I, II bądź III stopnia.

3. Nagroda może być przyznana zawodnikowi, jeżeli uzyskał wynik kwalifikowany
w roku bezpośrednio poprzedzającym okres składania wniosków, wskazany w ust. 12, który spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1) ukończył gimnazjum i kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej;

2) nie jest objęty obowiązkiem nauki.

4. Nagroda może być przyznana trenerowi, jeśli szkoleni przez niego zawodnicy uzyskali wynik kwalifikowany w okresie wskazanym w ust. 3.

5. Nagroda może być przyznana innej osobie, wyróżniającej się osiągnięciami
w działalności sportowej na rzecz Miasta Suwałki w okresie wskazanym w ust. 3.

6. Nagrody osobom fizycznym mogą być przyznawane raz w roku, z zastrzeżeniem ust. 7,
w trzech kategoriach:

1) "zawodnik" - według stawki za najwyższy wynik kwalifikowany;

2) "trener" - według stawki za najwyższy wynik kwalifikowany uzyskany przez szkolonych zawodników;

3) "inna osoba fizyczna".

7. Nagroda olimpijska, mistrzowska lub specjalna może być przyznawana w kategoriach,
o których mowa w ust. 6, w każdym czasie i kilka razy w ciągu roku, również za inne osiągnięcia sportowe lub osiągnięcia w działalności sportowej, niebędące podstawą przyznania wcześniej nagrody lub stypendium.

8. Nagrody przyznaje Prezydent z własnej inicjatywy lub na wniosek klubu/jednostki, komisji bądź związku.

9. Klub/jednostka bądź związek może złożyć tylko jeden wniosek w danym roku
o przyznanie nagrody w kategorii "trener" lub "inna osoba fizyczna". W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku rozpatrzeniu podlega tylko jeden wniosek, wskazany przez wnioskodawcę.

10. Nagroda olimpijska, mistrzowska i specjalna może być przyznawana wyłącznie:

1) z inicjatywy Prezydenta;

2) na wniosek komisji.

11. Do przyznawania nagrody olimpijskiej, mistrzowskiej i specjalnej nie jest wymagana opinia zespołu oraz nie stosuje się wymogów określonych w ust. 12-16.

12. Wniosek o przyznanie nagrody (sporządzony w formie pisemnej, którego ramowy wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) składa się w kancelarii w okresie od 2 do 15 stycznia danego roku - w kategoriach: "zawodnik", "trener" oraz "inna osoba fizyczna".

13. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać między innymi:

1) imię/imiona i nazwisko zawodnika, trenera bądź innej osoby;

2) wyniki kwalifikowane zawodnika, zawodnika/zawodników szkolonych przez trenera, uzyskane w okresie, o którym mowa w ust. 3, z wyłączeniem wniosku w kategorii "inna osoba fizyczna";

3) komunikaty końcowe z zawodów, w których zawodnik uzyskał/zawodnicy uzyskali wyniki,
o których mowa w pkt 2 bądź zaświadczenie wydane przez właściwy związek potwierdzające uzyskanie tego wyniku/wyników, z wyłączeniem wniosku w kategorii "inna osoba fizyczna";

4) numer i datę wydania aktualnej licencji sportowej/trenerskiej, z wyłączeniem wniosku w kategorii "inna osoba fizyczna";

5) opinię właściwego związku o działalności trenera/innej osoby wytypowanego(-ej) do nagrody;

6) oświadczenie klubu/jednostki o zamieszkiwaniu zawodnika w Suwałkach;

7) informację o osiągnięciach w działalności sportowej na rzecz Miasta Suwałki trenera/innej osoby wytypowanego(-ej) do nagrody.

14. W przypadku stwierdzenia przez wydział lub zespół braków formalnych we wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o brakach.

15. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia go po terminie, wskazanym w ust. 12;

2) nieusunięcia w terminie określonym w ust. 14 stwierdzonych w nim braków formalnych.

16. Prezydent informuje wnioskodawcę na piśmie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

17. Niewykorzystane środki finansowe zarezerwowane w budżecie Miasta Suwałki na fundusz nagród mogą być przesunięte w danym roku wyłącznie na cele kultury fizycznej.

II. Wysokość nagród

§ 11. 1. Rodzaje, wysokość przyznawanych nagród oraz wymagane wyniki kwalifikowane
do ich przyznania przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Nazwa /stopień
nagrody

kwalifikowane wyniki
uzyskiwane w sportach indywidualnych oraz w grach zespołowych

Stawka (wysokość)
nagrody

1.

olimpijska

- medal w Igrzyskach Olimpijskich/Paraolimpijskich

do 900% kwoty bazowej

2.

mistrzowska

- udział w Igrzyskach Olimpijskich/Paraolimpijskich
- I-III miejsce w mistrzostwach świata w sporcie olimpijskim

do 350% kwoty bazowej

3.

specjalna

- wysoki wynik sportowy, w tym o niewymiernym charakterze, jeżeli wynik ten został zatwierdzony przez odpowiednie organizacje sportowe i jest udokumentowany stosownym protokołem
- szczególnie wyróżniające się osiągnięcia w działalności sportowej na rzecz Miasta Suwałki, w tym osiągnięcia sportowe szkolonego(-ych) zawodnika(-ów) uprawniające do przyznania nagrody zawodnikowi(-om)

do 250% kwoty bazowej

4.

I

- I-III miejsce w mistrzostwach świata/Europy w sporcie mającym istotne znaczenie dla Miasta Suwałki
- wyróżniające się osiągnięcia w działalności sportowej na rzecz Miasta Suwałki

do 200% kwoty bazowej

5.

II

- I-III miejsce w mistrzostwach Polski seniorów w sporcie mającym istotne znaczenie dla Miasta Suwałki
- członkostwo w kadrze narodowej Polski i udział w mistrzostwach świata/ Europy w sporcie olimpijskim (wyłącznie w grach zespołowych)

do 100%
kwoty bazowej

6.

III

- I-III miejsce w Pucharze Świata/Europy seniorów w sporcie mającym istotne znaczenie dla Miasta Suwałki
- I -III miejsce w mistrzostwach Polski w sporcie mającym istotne znaczenie dla Miasta Suwałki
- I miejsce w Pucharze Polski seniorów w sporcie mającym istotne znaczenie dla Miasta Suwałki
- członkostwo w kadrze narodowej Polski juniorów /młodzieżowców i udział we współzawodnictwie w rozgrywkach szczebla centralnego w sporcie olimpijskim (wyłącznie w grach zespołowych)

do 50%
kwoty bazowej

2. Zasady dotyczące nagród, o których mowa w ust. 1, stosuje się również do zawodników biorących udział w zawodach dla osób niepełnosprawnych.

D. WYRÓŻNIENIA

I. Postanowienia ogólne

§ 12. 1. Rodzaje wyróżnień:

1) tytuł honorowy - "Mecenas Suwalskiego Sportu";

2) inne wyróżnienia.

2. Laureaci tytułu honorowego określonego w ust. 1 pkt 1:

1) otrzymują statuetki wraz z dyplomem;

2) mają prawo używania tytułu przez pięć lat we własnych publikacjach, na wyrobach, materiałach promocyjnych, z zaznaczeniem roku, w którym tytuł został im przyznany.

II. Tryb przyznawania wyróżnień

§ 13. 1. W danym roku może być przyznany jeden tytuł honorowy innej osobie wyróżniającej się w działalności na rzecz rozwoju sportu w Mieście Suwałki, w okresie co najmniej czterech lat bezpośrednio poprzedzających termin wskazany w ust. 6 pkt 1.

2. Inne wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom, trenerom lub innym osobom
w kategoriach: "zawodnik", "trener" bądź "inna osoba fizyczna", za wyniki sportowe lub osiągnięcia w działalności sportowej na rzecz Miasta Suwałki, w roku bezpośrednio poprzedzającym okres/termin wskazany w ust. 6 pkt 2, tj. za:

1) udział w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich;

2) ustanowienie rekordu Polski/Europy/świata;

3) zdobycie medalu w mistrzostwach Polski/Europy/świata;

4) osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze, jeżeli wynik ten został zatwierdzony przez odpowiednie organizacje sportowe i jest udokumentowany stosownym protokołem;

5) osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach, w jednym z niżej wymienionych obszarów:

a) propagowanie i popularyzowanie aktywnego stylu życia wśród suwalczan,

b) upowszechnianie i rozwój sportu szkolnego,

c) aktywną działalność na rzecz klubów i jednostek organizacyjnych, w tym ich wspieranie;

6) organizację imprez(-y) sportowo-rekreacyjnych(-ej) bądź zawodów sportowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim.

3. Wyróżnienia przyznaje Prezydent z własnej inicjatywy bądź na wniosek komisji, klubu/jednostki lub związku.

4. Tytuł honorowy przyznawany jest przez Prezydenta w drodze zarządzenia.

5. Do przyznawania wyróżnień z inicjatywy Prezydenta lub na wniosek komisji nie jest wymagana opinia zespołu oraz nie stosuje się wymogów określonych w ust. 6-9.

6. Wniosek o przyznanie wyróżnienia (sporządzony w formie pisemnej, którego ramowy wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) składa się w kancelarii w niżej wymienionym okresie/terminie:

1) do 31 grudnia danego roku - tytuł honorowy,

2) od 2 do 15 stycznia danego roku lub na 30 dni przed planowanym terminem organizacji uroczystości wręczenia innego wyróżnienia.

7. Wniosek o przyznanie wyróżnienia powinien zawierać między innymi:

1) imię/imiona i nazwisko zawodnika/trenera/innej osoby;

2) wyniki zawodnika, zawodnika/zawodników szkolonych przez trenera, uzyskane w okresie, o którym mowa w ust. 2, z wyłączeniem wniosku w kategorii "inna osoba fizyczna";

3) komunikaty końcowe z zawodów, w których zawodnik uzyskał/zawodnicy uzyskali wyniki,
o których mowa w pkt 2 bądź zaświadczenie wydane przez właściwy związek potwierdzające uzyskanie tych wyników, z wyłączeniem wniosku w kategorii "inna osoba fizyczna";

4) informację o osiągnięciach w działalności sportowej na rzecz Miasta Suwałki trenera/innej osoby.

8. W przypadku stwierdzenia przez wydział lub zespół braków formalnych we wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o brakach.

9. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia go po terminie, wskazanym w ust. 6;

2) nieusunięcia w terminie, o którym mowa w ust. 8, stwierdzonych braków formalnych.

9. Prezydent informuje wnioskodawcę na piśmie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. Zmiany Regulaminu wymagają formy przyjętej do jego uchwalenia.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu

U M O W A S T Y P E N D I A L N A NR ……………….

W dniu ... r., w Suwałkach pomiędzy Miastem-Gminą Suwałki, zwanym dalej "Przyznającym", reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - ... , przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - ..., z jednej strony, a rodzicem/opiekunem prawnym zawodnika(-czki)* - .../zawodnikiem(-czką)* - ..., klubu sportowego/jednostki* ..., legitymującym(-ą) się dowodem osobistym /legitymacją* seria ... nr ..., wydanym(-ą) przez ..., zamieszkałym(-ą) ..., uczęszczającym(-cą) do szkoły ..., zwanym(-ą) dalej "Stypendystą", z drugiej strony, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1. 1. Na podstawie "Regulaminu stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w Mieście Suwałki", zwanego dalej "Regulaminem", Przyznający przyznaje Stypendyście stypendium ... stopnia* na okres ... miesięcy, począwszy od ... do ... (włącznie), tj. w wysokości ... zł (słownie: ... złotych) miesięcznie, za ... .

2. Rodzic/opiekun prawny zawodnika(-czki)/Stypendysta* oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu.

§ 2. Wypłata stypendium, po uprzednim podpisaniu niniejszej umowy, dokonywana będzie w terminie do dnia ... każdego miesiąca (w tym za okres: … w terminie: …), w okresie wymienionym w § 1, gotówką do rąk stypendysty/ na jego rachunek bankowy - nr rachunku ...*.

§ 3. Stypendysta zobowiązuje się do:

1) systematycznego uczęszczania na treningi i zajęcia sportowe, realizacji tym samym programu szkolenia;

2) kontynuowania nauki;

3) godnego reprezentowania Miasta Suwałki, macierzystego klubu sportowego/ Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach*, na zawodach sportowych organizowanych w ramach krajowego i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego;

4) aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym Suwałk oraz uczestnictwa w planowanych startach;

5) informowania we wszelkich publikacjach dotyczących stypendysty o otrzymaniu stypendium sportowego przyznanego przez Prezydenta Miasta Suwałk.

§ 4. Stypendysta może zostać pozbawiony stypendium przez Prezydenta Miasta Suwałk, z inicjatywy Prezydenta bądź na wniosek: prezesa macierzystego klubu sportowego, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, związku sportowego lub właściwej dla spraw sportu komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

§ 5. Podstawą pozbawienia Stypendysty stypendium jest:

1) zamieszkanie poza Suwałkami;

2) niewłaściwa realizacja programu szkolenia bądź samowolne przerwanie jego realizacji;

3) nie kontynuowanie nauki przez Stypendystę;

4) zakończenie kariery sportowej lub nie reprezentowanie klubu sportowego działającego na obszarze Miasta Suwałki;

5) dyskwalifikacja lub pozbawienie praw zawodnika;

6) popełnienie czynu karalnego bądź narażenie dobrego imienia Miasta Suwałki, klubu sportowego/Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach nagannym lub niegodnym zachowaniem;

7) zawarcie z klubem/Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach umowy upoważniającej do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu.

§ 6. 1. Pozbawienie Stypendysty stypendium następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Zawodnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż zostanie pozbawiony stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w § 5.

§ 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym każdej
ze stron.

…………....……………… ..............…………………………........……….

stypendysta Prezydent Miasta

seria DO

nr DO

…..….............………………………………….

Skarbnik Miasta

……………….………………………….

rodzic/opiekun prawny stypendysty*

seria DO

nr DO

* - niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do Regulaminu

WNIOSEK
o przyznanie stypendium w kategorii "zawodnik"*
nagrody/wyróżnienia* w kategorii "zawodnik"/"trener"/"inna osoba fizyczna"*

1. DANE OSOBOWE ZAWODNIKA/TRENERA/INNEJ OSOBY FIZYCZNEJ*

1) imię/imiona i nazwisko: ………………………………………………………………………

2) data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………

3) PESEL: ………………………………………………………………………………………….

4) adres zamieszkania:

kod i miejscowość .................................................... ulica ...................................................

telefon /fax ....................................... e-mail .........................................................................

5) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

kod i miejscowość ........................ ulica ........................... województwo ..........................

6) szkoła/uczelnia (nazwa i adres)*: …………………………………………………………..….

7) przynależność klubowa (nazwa klubu i adres)*: ………………………………………………

8) imię/imiona i nazwisko trenera klubowego*: ………………………………………………….

9) uprawiany sport*: ………………………………..………………………………

10) aktualna klasa sportowa i rok jej uzyskania*: …………………………..……………………

11) numer i data wydania licencji sportowej/trenerskiej*: ………………………………….......…

2. KWALIFIKOWANE WYNIKI SPORTOWE ZAWODNIKA /SZKOLONYCH ZAWODNIKÓW /DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA NA RZECZ MIASTA SUWAŁKI*:

1) Wyniki sportowe uzyskane w roku bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku (określone
w § 9 ust. 1 i 2/§ 11 ust. 1 i 2/§ 13 ust. 2* Regulaminu):

……………………………………………………………………………………………

2) Osiągnięcia w działalności sportowej ma rzecz Miasta Suwałki w roku bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku (określona w § 11 ust. 1/§ 13 ust. 2* Regulaminu)

……………………………………………………………………………………………

3) Inne, istotne informacje o zawodniku (przygotowania, plany sportowe na najbliższy sezon sportowy, itp.)/trenerze/innej osobie* w roku bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku*

………………………………………………………………………………………….…

4) uzasadnienie wniosku:

………………………………………………………………………………………….

3. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

1) nazwa wnioskodawcy: ………………………………………………………………….…….

2) adres siedziby: kod i miejscowość .................................. ulica ................................................

3) nr telefonu / fax ....................................... e-mail .......................................................................

……………………………………………………………………………..…………….

(pieczęć nagłówkowa wnioskodawcy i czytelne podpisy osób statutowo upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu)

4. ZAŁĄCZNIKI:

1) kserokopia komunikatów końcowych z zawodów, w których zawodnik(-nicy) uzyskał(-ali) wyniki,o których mowa w ust. 2 bądź zaświadczenie wydane przez właściwy związek potwierdzające uzyskanie tych wyników;

2) oświadczenie zawodnika/opiekuna prawnego zawodnika/trenera/innej osoby* o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia*;

3) oświadczenie klubu/jednostki* o miejscu zamieszkania zawodnika;

4) zobowiązanie zawodnika/opiekuna prawnego zawodnika* oraz klubu/jednostki* do informowania Prezydenta o okolicznościach skutkujących pozbawieniem zawodnika stypendium;

5) oświadczenie klubu/jednostki* i oświadczenie zawodnika/opiekuna prawnego zawodnika* o braku umowy upoważniającej do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu;

6) opinia właściwego związku o działalności trenera/innej osoby*, na rzecz Miasta Suwałki.

* - niepotrzebne skreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »