reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 306/13 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 31 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548/ oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr 126/XXI/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2013 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 20.738,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę 20.738,00 zł,

2) przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami na kwotę 2.494,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.363.296,56 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 18.410.411,56 zł

2) dochody majątkowe kwota 2.952.885,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.771.296,56 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 16.413.317,56 zł

2) wydatki majątkowe kwota 5.357.979,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 306/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 31 maja 2013 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

551.541,00

20.738,00

572.279,00

85206

Wwspieranie rodziny

0,00

20.738,00

20.738,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami

0,00

20.738,00

20.738,00

Razem:

18.172.220,00

20.738,00

18.192.958,00

DOCHODY OGÓŁEM

21.363.296,56

dochody bieżące

18.410.411,56

w tym:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

355.958,00

dochody majątkowe

2.952.885,00

w tym:

w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

2.702.885,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

200.000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

50.000,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 306/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 31 maja 2013 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

852

Pomoc społeczna

2.657.144,00

0,00

2.657.144,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

58.000,00

0,00

58.000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.500,00

- 300,00

8.200,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

300,00

300,00

85295

Pozostała działalność

46.144,00

0,00,00

46.144,00

3110

Świadczenia społeczne

46.144,00

- 1.344,00

44.800,00

4010

Wynagrodzenia osobowe parcowników

0,00

1.344,00

1.344,00

Razem:

3.170.338,56

0,00

3.170.338,56

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

750

Administracja publiczna

2.406.162,00

0,00

2.406.162,00

75095

Pozostała działalność

325.700,00

0,00

325.700,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1.500,00

500,00

2.000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

48.000,00

- 500,00

47.500,00

852

Pomoc społeczna

1.091.197,00

20.738,00

1.111.935,00

85206

Wspieranie rodziny

7.653,00

20.738,00

28.391,00

4010

Wynagrodzenia osobowe

5.220,00

17.259,00

22.479,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

951,00

2.849,00

3.800,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

132,00

380,00

512,00

4410

Podróże służbowe krajowe

250,00

250,00

500,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

359.123,00

0,00

359.123,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

25.000,00

- 100,00

24.900,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

100,00

100,00

Razem:

18.573.644,00

20.738,00

18.594.382,00

WYDATKI OGÓŁEM

21.771.296,56

tym:

wydatki bieżące

16.413.317,56

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

11.762.089,56

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.609.766,60

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4.152.322,96

2) Dotacje na zadania bieżące

196.014,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.504.071,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

429.143,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

6) Obsługa długu

522.000,00

wydatki majątkowe

5.357.979,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

5.357.979,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4.186.379,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 306/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 31 maja 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej na rok 2013 - Asystent rodziny oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w związku z bieżącymi potrzebami.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama