Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/405/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Suwałki oraz określenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645), art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016), w związku z § 6 ust. 1 pkt 7 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXVI/375/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia w Mieście Suwałki Programu "Suwalska RODZINA PLUS", Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się odpłatność za pobyt dziecka do 10 godzin dziennie w żłobku w wysokości 1,04 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka oraz jego wrodzonego potencjału;

4) współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu poznania potrzeb rozwojowych dzieci i okazania pomocy w działaniach wychowawczych, sprawowanie funkcji doradczej i wspierającej działania rodziny;

5) rozwijanie samodzielności dzieci oraz umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;

6) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

7) troskę o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

8) wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci.

3. Ustala się odpłatność za dodatkowy wymiar opieki, przekraczający 10 godzin dziennie w wysokości 3,60 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.

4. Ustala się maksymalną odpłatność dzienną za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 6,00 zł.

§ 2. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka ustala się częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, do wysokości:

1) 50% za każde dziecko, w przypadku, gdy dochód rodziców/opiekunów prawnych dziecka nie przekracza kwoty uprawniającej do korzystania ze świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o pomocy społecznej (kryterium dochodowe),

2) 50% w przypadku, gdy dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej, tj. rodziny zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie Miasta Suwałk, w tym rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka, składającą się z rodziców/rodzica, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 26 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica - bez ograniczenia wieku.

§ 3. 1. Opłaty, o których mowa w § 1, wnoszone są na rzecz Miasta Suwałki.

2. Szczegółowe zasady przyjmowania opłat, o których mowa w § 1 od rodziców/opiekunów prawnych dziecka, określa dyrektor żłobka w regulaminie organizacyjnym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Suwałki oraz określenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe