| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/157/13 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych gminy - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 28 212 zł, dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 39 120 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych gminy - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 28 212 zł, dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 70 699 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan po zmianach wynosi :

1) plan dochodów budżetowych ogółem - 8 417 721 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 7 839 762 zł,

- majątkowe w wysokości 577 959 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 7 859 322 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 7 289 550 zł,

- majątkowe w wysokości 569 772 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/157/13
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/157/13
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/157/13
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie progr.

2013

z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

600

60016

6050

Przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego

99167

99167

99167

0

0

0

Gmina Jasionówka

2

700

70005

6060

Przeniesienie własności w celu poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr geod.362

13800

13800

13800

0

0

0

Gmina Jasionówka

3

750

75023

6060

Zakup zestawu komputerowego

2550

2550

2550

0

0

0

Gmina Jasionówka

4

921

92109

6050

Budowa altany wolnostojącej z kominkiem grilowym na działce obok świetlicy

12057

12057

12057

0

0

0

Gmina Jasionówka

5

926

92695

6050

Wykonanie placów zabaw dla dzieci

36105

36105

36105

0

0

0

Gmina Jasionówka

6

900

90095

6050

"Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Jasionówce"

635743

391273

0

23701

367572

0

Gmina Jasionówka

7

900

90002

6060

Zakup oprogramowania komputerowego w związku z realizacją systemu gospodarowania odpadami.

2600

2600

2600

0

0

0

Gmina Jasionówka

8

720

72095

6067 6069

"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

122201

12220

1833

0

0

10387

Gmina Jasionówka

Ogółem

924223

569772

168112

23701

367572

10387

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

* kwoty prognozowane

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/157/13
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. Publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Domy i ośrodki kultury

2000

284710

1

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

20000

2

Biblioteka

85000

2

3

Gmina Białystok

11500

3

Ogółem

13500

369710

Ogółem

20000

-

-

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/157/13
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 188 zł, w związku realizacją zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jasionówka", dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

- zwiększa się plan dochodów w dz. 700, rozdz.70005, par. 0960 o kwotę 15 400 zł, w związku z otrzymaniem środków,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 000 zł w związku z wpłatą uczestników wycieczki integracyjnej organizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

- dokonano przesunięć w planie dochodów w związku z bieżącymi potrzebami na kwotę 39 120 zł,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1000 zł w związku z podpisaną umową darowizny pomiędzy Nadleśnictwem Knyszyn a Gminą z przeznaczeniem na rozwój kultury i sztuki.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 188 zł, w związku z realizacją zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jasionówka,

- zwiększa się plan wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 15 400 zł, w tym kwotę 13 800 zł przeznacza się na przeniesienie własności w związku z poszerzeniem istniejącej drogi gminnej,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000 zł, w dz.852, rozdz. 85295 w związku z organizacją wycieczki integracyjnej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

- dokonano przesunięć w planie wydatków w związku z bieżącymi potrzebami na kwotę 70 699 zł.

3. Zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne

- zmiana dotyczy zmniejszenia kwoty pochodzącej z dochodów własnych gminy w dz.900, rozdz. 90002 w związku z zakupem oprogramowania komputerowego - zmniejszenie o 400 zł,

- wprowadza się wydatki w dz.700, rozdz.70005 w kwocie 13 800 zł, z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi gminnej,

- wprowadza się wydatki pochodzące z dochodów własnych gminy w dz. 750, rozdz. 75023, w kwocie 2 550 zł.

4. Dotacje udzielone z budżetu gminy

- zwiększa się dotację dla GOKSiT o 1000 zł, na mocy podpisanej umowy darowizny pomiędzy Nadleśnictwem Knyszyn a Gminą z przeznaczeniem na rozwój kultury i sztuki.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ProfiAuto

ProfiAuto to należąca do firmy Moto-Profil marka zrzeszająca ponad 150 hurtowni, sklepów i warsztatów, znajdujących się w miastach na terenie całej Polski. Pod szyldem ProfiAuto funkcjonują wyselekcjonowane, najlepsze na rynku motoryzacyjnym podmioty.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »