Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/243/13 Rady Gminy Wyszki

z dnia 17 września 2013r.

w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych dróg położonych w obrębie wsi Kamienny Dwór

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i poz. 843) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Pozbawia się kategorii dróg gminnych dróg zlokalizowanych na działkach nr 19 o pow. 0,17 ha, nr 20 o pow. 0,29 ha, nr 21 o pow. 0,80 ha, nr 22/3 o pow. 0,75 ha położonych o obrębie wsi Kamienny Dwór.

2. Położenie dróg określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozbawione kategorii dróg gminnych nieruchomości, o których mowa w §.1 zostają wyłączone z użytkowania jako drogi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński


Załącznik do uchwały Nr XXI/243/13
Rady Gminy Wyszki
z dnia 17 września 2013 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe