Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 21/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnego Nurca PLB200004

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnego Nurca PLB200004, zwanego dalej "obszarem Natura 2000".

2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 w formie współrzędnych geograficznych punktów załamań granic obszaru w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. 1. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

2. Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

3. Lokalizację działań ochronnych w formie zestawienia działek ewidencyjnych określa załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku


dr inż. Lech Magrel


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Opis granic obszaru Natura 2000

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Mapa obszaru Natura 2000

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Identyfikacja zagrożeń

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Cele działań ochronnych

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 21/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Działania ochronne

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 21/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Monitoring stanu ochrony

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 21/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Lokalizacja działań w formie zestawienia działek ewidencyjnych


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnego Nurca PLB200004 został ustanowiony Zarządzeniem Nr 14/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnego Nurca PLB200004 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2146).

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754), w/w zarządzenie zostało przekazane do Ministra Środowiska. Działając na podstawie § 5 ust. 2 cytowanego rozporządzenia, Minister Środowiska stwierdził uchybienia uzasadniające zmianę we własnym zakresie w/w zarządzenia. Minister Środowiska w swoim pokontrolnym wystąpieniu wskazał i uzasadnił dostrzeżone uchybienia oraz zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o zmianę przedmiotowego aktu prawnego we własnym zakresie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zarządzeniem nr 18/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3241) uchylił zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnego Nurca PLB200004.

Kierując się wskazaniami Ministra Środowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w nowym projekcie zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla przedmiotowego obszaru, uwzględnił je i:

1/ w załączniku nr 5 do zarządzenia w ostatniej kolumnie tabeli usunięto zapis " Właściwy nadleśniczy samodzielnie wykonuje zadania związane z gospodarką leśną po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w planie urządzenia lasu. Działania niezwiązane z gospodarką leśną wykonuje właściwy nadleśniczy po uzyskaniu środków z funduszy zewnętrznych ";

2/ w załączniku nr 6 do zarządzenia: dla wszystkich gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony zmieniono okres monitoringowy na 3-letni; dostosowano zapisy dotyczące metodyki monitoringu do metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska; doprecyzowano cel monitoringu dla kulika wielkiego i rycyka.

Ustanowienie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnego Nurca może powodować następujące skutki prawne:

1/ ułatwione jest kwalifikowanie (screening) przedsięwzięć pod kątem możliwości wywierania negatywnego wpływu na obszar - z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie ujęte w planie jako zagrożenia należy traktować jako mogące negatywnie wpływać na obszar;

2/ cele planu zadań ochronnych są punktem odniesienia dla ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000 oraz punktem odniesienia dla strategicznych ocen oddziaływania innych planów;

3/ możliwe jest zastosowanie w razie potrzeby art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

4/ ułatwione jest wdrażanie programu rolnośrodowiskowego, który musi być zgodny z planem zadań ochronnych. Uchybienia rolników wobec tzw. zasady wzajemnej zgodności mogą być kontrolowane i są podstawy do stosowania sankcji w zakresie płatności bezpośrednich - w przypadku gdy podjęto działania w gospodarce rolnej niezgodnie z ustaleniami planu zadań ochronnych.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z póź. zm.), niniejsze zarządzenie zostało uzgodnione z Wojewodą Podlaskim (uzgodnienie z dnia 24 września 2013r.).

Mając powyższe na uwadze, wydanie zarządzenia jest zasadne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe