Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/142/13 Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art 21 ust. 11 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3,poz. 13; z 2011 r. Nr 224, poz.1342; z 2012 r. poz. 951), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobylin-Borzymy na lata 2013-2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Kobylin-Borzymy NR XVI/83/12 z dnia 9 maja 2012 r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (Dz.U. Woj. Podl. z 2012 r. poz.1631 z dnia 30 maja 2012 r.)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Bagiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/142/13
Rady Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 25 września 2013 r.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobylin-Borzymy na lata 2013-2018

Rozdział 1.
Postanowienie ogólne

§ 1. ,,Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobylin-Borzymy na lata 2013-2018" zwany dalej ,,Programem" obejmuje:

1) prognozę dotyczącą wielkości i stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy Kobylin-Borzymy,

2) analizę potrzeb, planu remontów i modernizacji budynków mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy oraz źródła finansowania tych wydatków,

3) prognozowaną sprzedaż lokali,

4) zasady polityki czynszowej,

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego Gminy,

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,

7) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) ustawie o ochronie praw lokatorów- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z poźn. zm)

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kobylin-Borzymy,

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kobylin-Borzymy.

Rozdział 2.
Prognoza dotycząca wielkości i stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy

Kobylin-Borzymy

§ 3. Aktualny zasób mieszkaniowy gminy tworzy 14 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 845,13 m2, znajdujących się w następujących budynkach:

Lp.

Lokalizacja

Stan
(lokali,
budynków)

Ilość
lokali
mieszk..

Pow. użytk.
lokali


1.

Lokale mieszkalne w budynku Urzędu Gminy ul. Główna 11, Kobylin-Borzymy


dobry


3


195


2.

Budynki wolnostojące jednorodzinne w Kobylinie- Borzymach przy ulicy Lipowej szt. 2


średni


2


119

3.

Lokal mieszkalny w budynku po Szkole Podstawowej w Kropiewnicy-Gajkach

słaby

1

58


4.

Lokale mieszkalne w budynku Szkoły Podstawowej w Stypułkach-Święchach


dobry


4


226,22


5.

Lokale mieszkalne w budynku Ośrodka Zdrowia w Kobylinie- Borzymach


dobry


2


111,25


6.

Lokal mieszkalny w budynku Szkoły Podstawowej we Wnorach-Kużelach


słaby


1


67

7.

Lokal socjalny w budynku Szkoły Podstawowej we Wnorach-Kużelach

słaby

1

68,66


Razem:


14


845,13

§ 4. 1. W istniejącym zasobie mieszkaniowym wydziela się 6 lokali mieszkalnych, w tym lokal mieszkalny w budynku szkolnym we Wnorach-Kużelach, 4 lokale w budynku szkolnym w Stypułkach-Święchach oraz 1 lokal mieszkalny w budynku Ośrodka Zdrowia w Kobylinie - Borzymach, jako lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy osobom, które ze względu na rodzaj wykonywanej pracy zawodowej lub posiadane kwalifikacje są niezbędne gminie, w tym w szczególności zatrudnianym w oświacie i służbie zdrowia.

2. W istniejacym zasobie mieszkaniowym wydziela sie 1 lokal socjalny zlokalizowany w budynku szkolnym we Wnorach-Kużelach o powierzchni 68,66 m2.

§ 5. Stan techniczny lokali mieszkalnych na terenie gminy Kobylin-Borzymy można ocenić jako zadawalający. W okresie planowanych 6 lat nie powinien się pogorszyć. Znajdujące się w mieszkaniowym zasobie gminy lokale o obniżonym standardzie, po ewentualnym opróżnieniu ich przez dotychczasowych najemców, mogą być przeznaczone na lokale socjalne. Wielkość zasobów może ulec zmianie w przypadku przyjęcia, sprzedaży lub rozbiórki przez Gminę budynków lub lokali mieszkalnych.

Rozdział 3.
Analiza potrzeby oraz plan remontów i modernizacji zasobu

mieszkaniowego

§ 6. W okresie objętym programem konieczne będą środki na remont lokali mieszkalnych w miejscowości Wnory-Kużele. Niezbędne potrzeby w tym zakresie obejmują wymianę stolarki drzwiowej oraz przeróbkę instalacji centralnego ogrzewania. Zakłada się wykonanie tych prac w roku 2014.

§ 7. Na bieżąco wykonywane będą drobne remonty lokali mieszkalnych w miarę posiadanych środków finansowych w budżecie gminy, w kolejności uzależnionej od stopnia pilności tych remontów.

§ 8. Wójt dokonywał będzie okresowo oceny stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych i na jej podstawie analizy potrzeb w zakresie remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych wraz z zestawieniem zakresu i kosztów niezbędnych do ich wykonania.

Rozdział 4.
Planowana sprzedaż lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

§ 9. 1. W okresie objętym programem nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych.

2. Dopuszcza się sprzedaży lokali mieszkalnych w przypadku zainteresowania zakupem mieszkań ze strony mieszkańców gminy lub w przypadkach uzasadnionych interesami gminy.

Rozdział 5.
Zasady polityki czynszowej

§ 10. 1. Ustala się czynsz:

1) za budynki i lokale mieszkalne,

2) za lokale socjalne.

2. Czynsz obejmuje:

1) koszty konserwacji i utrzymania technicznego budynku,

2) koszt utrzymania zieleni.

§ 11. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczenia opłat eksploatacyjnych lokalu mieszkalnego lub budynku tj. opłat za dostawę i odbiór:

1) wody (ciepła, zimna),

2) centralne ogrzewanie,

3) ścieków socjalno- bytowych,

4) wywóz odpadów komunalnych,

5) inne opłaty, na które najemcy nie posiadają zawartych odrębnych umów.

§ 12. Ustala się czynniki podwyższające lub obniżające stawki czynszu:

1) Czynniki podwyższające czynsz:

a) lokalizacja w miejscowości gminnej o 5 %

b) urządzenia kanalizacyjne o 5 %

c) ciepła woda lub instalacja do jej wytwarzania o 5 %

d) centralne ogrzewanie o 5 %

2) Czynniki obniżające czynsz:

a) lokalizacja na poddaszu lub w podpiwniczeniu o 10 %

b) przeznaczenie budynku do rozbiórki o 30 %

c) brak instalacji kanalizacyjnej o 15 %

d) brak wody zimnej o 15 %

§ 13. 1. Stawkę bazową czynszu miesięcznego za 1m2powierzchni użytkowej lokalu ustala w formie zarządzenia Wójt Gminy Kobylin-Borzymy.

2. Jeżeli najemca opóźnia się z zapłatą czynszu wynajmujący ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za czas opóźnienia.

§ 14. Czynsz za lokal i budynki mieszkalne opłacają najemcy lokali i budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

§ 15. Czynsz najmu płacony jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca, na wskazane konto administratora mieszkaniowego zasobu gminy, z wyjątkiem, gdy strony ustaliły inny termin i formę płatności.

Rozdział 6.
Zasady zarządzania lokalami i budynkami mieszkaniowego zasobu gminy

§ 16. 1. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządza Wójt.

2. Wójt może przekazać lokale i budynki mieszkalne w administrowanie jednostkom organizacyjnym lub innym podmiotom.

§ 17. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym polegać będzie w szczególności na realizacji następujących zadań:

1) zawieranie umów najmu lokali,

2) naliczaniu czynszu,

3) prowadzeniu windykacji należności z tytułu najmu lokali,

4) wyrażaniu zgody na wykonanie przez lokatorów ulepszeń w wynajętych lokalach,

5) sprawowaniu funkcji kontrolnych w zakresie utrzymywania czystości i porządku w obrębie budynków komunalnych.

§ 18. Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych określa odrębna uchwała Rady Gminy Kobylin-Borzymy.

Rozdział 7.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

§ 19. 1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą wpływy z tytułu czynszów za wynajem lokali i budynków mieszkalnych oraz lokali użytkowych.

2. Źródłem finansowania mogą być programy rządowe lub unijne wspierające budownictwo mieszkaniowe.

§ 20. W nadzwyczajnych przypadkach przewiduje się dofinansowanie gospodarki mieszkaniowej z budżetu gminy.

Rozdział 8.
Wysokość wydatków na koszty bieżącej eksploatacji mieszkaniowego zasobu gminy

§ 21. Na wysokość wydatków w kolejnych latach składać się będą głównie koszty bieżącej eksploatacji lokali i budynków. Wysokość wydatków na remonty ustalana będzie na podstawie informacji sporządzonej przez Wójta.

§ 22. W okresie objętym programem nie planuje się zakupu i budowy nowych budynków i lokali.

Rozdział 9.
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

§ 23. W celu poprawienia efektywności gospodarowania zasobem należy dążyć do ustalenia czynszów na poziomie umożliwiającym pełne pokrycie bieżących kosztów eksploatacji budynków i lokali oraz kosztów na remonty.

Rozdział 10.
Postanowienie końcowe

§ 24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowych zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe