Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/148/13 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013, poz. 594 i poz. 645 ) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509 ) uchwala się co następuje :

§ 1. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale podlegają zwrotowi wydatki na usługi, pomoc rzeczową , zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, będące w zakresie zadań własnych gminy, zwane dalej wydatkami na świadczenia z pomocy społecznej.

§ 2. Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej podlegają zwrotowi w części lub w całości jeżeli dochód na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z następującymi zasadami:


Wysokość dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego - %.


Wysokość wydatków podlegających zwrotowi w %


101 - 150 %


50 %


151 % - 200 %


75 %


powyżej 200 %


200 %

§ 3. 1. Zwrot wydatków na świadczenia z pomocy społecznej następuje poprzez jednorazową lub ratalną spłatę należności.

2. Spłata należności rozpoczyna się nie później niż 3 miesiące od daty przyznania świadczenia.

3. Okres spłaty należności nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy.

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, okres o którym mowa w ust. 3 może zostać wydłużony.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutka-Tartak.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr VII/42/07 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Anuszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe