Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/195/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 595 i poz. 645/ oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 i 983/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 15.480 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.480 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 424.726 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku do Uchwały Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok z późn. zm.,

§ 5. Objaśnienia do uchwały budżetowej zawarte są w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów w kwocie 24.764.315 zł z tego:

a) dochody bieżące 23.825.268 zł,

b) dochody majątkowe 939.047 zł;

2) plan wydatków w kwocie 26.156.101 zł z tego:

a) wydatki bieżące 22.103.688 zł,

b) wydatki majątkowe 4.052.413 zł .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/195/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 15 listopada 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/195/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 15 listopada 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/195/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 15 listopada 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/195/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 15 listopada 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2013 rok.

I. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 15.480 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

II. Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 15.480 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

III. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 424.726 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w celu prawidłowej realizacji budżetu za 2013 r.

W części oświatowej dokonano przeniesień wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół

IV. Zmianie ulega załącznik inwestycyjny w związku z przeniesieniem na rok 2014 zadania inwestycyjnego Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II , administracja samorządowa .

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe