Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/169/2013 Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645) i art. 19 pkt. 1 lit. a), pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 r. poz. 749, 1101, 1342, 1529, z 2013 r. poz. 35, poz. 985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289) Rada Gminy Puńsk uchwala, co następuje:

§ 1. Stawka dzienna opłaty targowej od sprzedaży dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynosi30,00 zł.

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentem opłaty targowej jestPan Karol Wojciech Siwicki.

3. Opłaty targowe pobrane przez inkasenta podlegają wpłacie na rachunek Urzędu Gminy Puńsk w terminie do 15 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonano pobrania opłaty.

4. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 50 % zainkasowanej opłaty targowej.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr X/55/2011 Rady Gminy Puńsk z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności (Dz. U. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 294, poz.3643).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe