Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr 2 Starosty Łomżyńskiego

z dnia 11 grudnia 2013r.

o operacie opisowo- kartograficznym modernizacji ewidencji gruntów części jednostki ewidencyjnej Gmina Wizna, powiat łomżyński, woj. podlaskie

Tekst pierwotny

Starosta Łomżyński zgodnie z art. 24 a pkt.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2010 r. Nr. 193, poz. 1287) informuje że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków części jednostki ewidencyjnej Gmina Wizna obrębPGR Sulin, Ruś, Rutkowskie, Sambory, Sieburczyn, Sulin Strumiłowo, Wierciszewo, Wizna, Włochówkaw zakresie założenia ewidencjibudynków i lokali a także aktualizacji użytków gruntowych terenów zabudowanychstał się z dniem 30 września 2013 r. operatem ewidencji gruntów i budynków. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w wyżej opisanym operacie opisowo- kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia powyższej informacji w dzienniku urzędowym województwa, zgłaszać zarzuty do tych danych. Rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów nastąpi w drodze decyzji. Zarzuty te można składać na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża.

Starosta


Lech Marek Szabłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe