Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/197/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645 i 1318.) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1381) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 465), Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała XXX/192/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/197/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/197/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/197/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Deklaracja na podatek rolny


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/197/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Deklaracja na podatek leśny


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe