reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/212/2013 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz 594, 642, poz, 1318) oraz art 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz 885, poz 938), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwieksza się plan dochodów o kwotę 494.634 zł z tego:

11) Zadania zlecone : 412

a) 852, rozdział 85295 § 2010 412 zł

12) Zadania własne : 494.222 zł

a) 010, rozdział 01095 § 0770 35.000 zł

b) 700, rozdział 70005 § 0750 12.000 zł

c) 750, rozdział 75075 § 2007 1

d) 756, rozdział 75615 § 0310 389.000 zł

e) 801, rozdział 80101 § 0750 11.850 zł

f) 801, rozdział 80101 § 0920 1.700 zł

g) 801, rozdział 80101 § 0970 5.140 zł

h) 801, rozdział 80148 § 0830 12.000 zł

i) 801, rozdział 80103 § 2030 13.455 zł

j) 852, rozdział 85295 § 2030 14.076 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 392.000 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 100.000 zł

a) 852, rozdział 85212 § 2010 100.000 zł

2) Zadania własne : 292.000 zł

a) 700, rozdział 70005 § 0470 12.000 zł

b) 756, rozdział 75618 § 0490 280.000 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 599.589 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 1.112 zł

a) 852, rozdział 85212 § 4300 700 zł

b) 852, rozdział 85295 § 3110 400 zł

c) 852, rozdział 85295 § 4210 12 zł

2) Zadania własne : 598.477 zł

a) 010, rozdział 01095 § 4300 2.000 zł

b) 600, rozdział 60016 § 4270 7.000 zł

c) 700, rozdział 70005 § 4170 20.000 zł

d) 700, rozdział 70005 § 4300 5.000 zł

e) 750, rozdział 75023 § 4700 500 zł

f) 750, rozdział 75075 § 4307 1

g) 750, rozdział 75075 § 4309 500 zł

h) 750, rozdział 75095 § 4210 5.000 zł

i) 750, rozdział 75023 § 4480 389.000 zł

j) 801, rozdział 80101 § 4010 58.200 zł

k) 801, rozdział 80101 § 4110 5.250 zł

l) 801, rozdział 80101 § 4260 3.000 zł

m) 801, rozdział 80101 § 4300 1.000 zł

n) 801, rozdział 80101 § 6050 4.100 zł

o) 801, rozdział 80103 § 3020 296 zł

p) 801, rozdział 80103 § 4010 8.087zł

q) 801, rozdział 80110 § 4260 11.976 zł

r) 801, rozdział 80113 § 4780 15 zł

s) 801, rozdział 80114 § 4210 2.500 zł

t) 801, rozdział 80148 § 4010 2.156 zł

u) 801, rozdział 80110 § 4210 1.500 zł

v) 801, rozdział 80148 § 4220 12.000 zł

w) 851, rozdział 85154 § 3110 1.000 zł

x) 851, rozdział 85154 § 4300 1.000 zł

y) 852, rozdział 85295 § 4300 1.740 zł

z) 852, rozdział 85219 § 4010 3.000 zł

aa) 852, rozdział 85219 § 4110 2.000 zł

bb) 852, rozdział 85219 § 4210 3.630 zł

cc) 852, rozdział 85219 § 4350 200 zł

dd) 852, rozdział 85219 § 4120 300 zł

ee) 852, rozdział 85219 § 4260 2.000 zł

ff) 852, rozdział 85204 § 4330 450 zł

gg) 852, rozdział 85295 § 4210 14.076 zł

hh) 900, rozdział 90015§ 4300 30.000 zł

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 496.955 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 100.700 zł

a) 852, rozdział 85212 § 3110 97.000 zł

b) 852, rozdział 85212 § 4210 700 zł

c) 852, rozdział 85212 § 4110 3.000 zł

2) Zadania własne : 397.255 zł

a) 710, rozdział 71004 § 4300 37.000 zł

b) 801, rozdział 80101 § 3020 3.300 zł

c) 801, rozdział 80101 § 4040 487 zł

d) 801, rozdział 80101 § 4120 2.410 zł

e) 801, rozdział 80101 § 4430 1.000 zł

f) 801, rozdział 80101 § 4440 861 zł

g) 801, rozdział 80101 § 4700 800 zł

h) 801, rozdział 80101 § 4170 595 zł

i) 801, rozdział 80103 § 4110 810 zł

j) 801, rozdział 80103 § 4040 492 zł

k) 801, rozdział 80103 § 4120 1.100 zł

l) 801, rozdział 80110 § 4010 20.000 zł

m) 801, rozdział 80110 § 4110 2.800zł

n) 801, rozdział 80110 § 4120 500 zł

o) 801, rozdział 80113 § 4040 64 zł

p) 801, rozdział 80113 § 4210 2.736 zł

q) 801, rozdział 80113 § 4300 22.913zł

r) 801, rozdział 80148 § 4110 173 zł

s) 801, rozdział 80148 § 4120 435 zł

t) 801, rozdział 80148 § 4040 46 zł

u) 801, rozdział 80148 § 4300 1.500 zł

v) 801, rozdział 80195 § 4440 913 zł

w) 851, rozdział 85154 § 2360 2.000 zł

x) 852, rozdział 85214 § 3110 12.490 zł

y) 852, rozdział 85202 § 4330 200 zł

z) 852, rozdział 85219 § 3020 630 zł

aa) 900, rozdział 90002 § 4300 280.000 zł

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

11) Plan dochodów ogółem 16.084.294 zł. w tym bieżące -15.085.779 zł majątkowe-998.515 zł.

12) Plan wydatków ogółem 17.059.745 zł w tym bieżące -14.488.606 zł majątkowe -2.571.139 zł.

§ 8. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 975.451 zł. Żródłem finansowania deficytu będą zaciągnięcie kredytu w kwocie 300.000 zł oraz wolne środki w kwocie 675.451zł

§ 9. Na spłatę w 2013 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 413.872zł przeznacza się wolne środki.

§ 10. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 923.515 zł

2) sfinansowanie deficytu budżetu- w kwocie 300.000 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w pragrafie 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/212/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 listopada 2013 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 102.634 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo nr FB.II.3111.529.2013.BB z dnia 15 listopada 2013 roku) , zwiększono dotację celową w rozdziale 80103 o kwotę 13.455zł z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r.

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo nr FB.II.3111.591.2013.MA z dnia 15 listopada 2013 roku) , zwiększono dotację celową w rozdziale 85295 o kwotę 412 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo nr FB.II.3111.597.2013.MA z dnia 15 listopada 2013 roku) , zmniejszono dotację celową w rozdziale 85212 o kwotę 100.000zł i zwiększono dotację celową w rozdziale 85295 o kwotę 14.076 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

- zmniejszono dochody i wydatki dotyczące gospodarki odpadami za drugie półrocze 2013 roku o kwotę 280.000 zł

- zwiększono dochody własne oraz wydatki o kwotę 389.000 zł z tytułu opodatkowania dróg wewnętrznych będących własnością gminy.

- zwiększono o kwotę 25.000zł wydatki dotyczące prac glebowo -geodezyjnych polegających na aktualizacji użytków gruntowych będących własnością gminy.

- zwiększono dochody własne z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 35.000 zł

- zmniejszono wydatki o kwotę 37.000 zł dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego

(część wydatków przesunięto na 2014 rok)

- zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego

na wniosek dyrektora Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach , dyrektorów SP w Tołwinie, Czartajewie i Szerszeniach oraz kierownika GZOS zwiększono dochody własne o kwotę 30.690 zł.

Dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Deficyt budżetu nie uległ zminianie i wynosi 975.451. zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne
środki w wysokości 675.451 zł oraz kredyt w wysokości 300.000zł. Na spłatę w 2013 roku rat kredytów i pożyczek długoterminiowych w kwocie 413.872 zł przeznacza się wolne środki.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/212/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 listopada 2013 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania lub podmiot

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1.

010

01010

6230

dotacja celowa na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych do budynków mieszkalnych na terenie gminy Siemiatycze

30 000

2.

754

75412

2830

Ochotnicza Straż Pożarna w Słochach Annopolskich- dotacja do zakupów bieżących

181

3.

754

75412

6230

Ochotnicza Straż Pożarna w Słochach Annopolskich- dotacja do zakupów inwestycyjnych

3 072

4.

851

85154

2360

organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (w ramach realizacji programu rozwiązywania problemów alkoholowych)

RAZEM

33 253

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama