| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/482/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) w związku z art 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLVIII/530/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/482/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W SUWAŁKACH

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach zwana dalej "Placówką" jest jednostką organizacyjną Miasta Suwałki.

2. Ze względu na specyfikę działań Placówka jest placówką interwencyjno - socjalizacyjną.

3. Siedziba Placówki znajduje się w Suwałkach na ul. 23 Października 23A.

4. Pobyt w Placówce jest odpłatny, zasady ustalania wysokości opłat regulują odrębne przepisy.

§ 2. Placówka działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm),

4) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.)

5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720),

6) decyzji Wojewody Podlaskiego nr PS-I.9423.7.2012.KL z 3 stycznia 2012 roku o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach na czas nieokreślony,

7) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Placówka przeznaczona jest na 30 miejsc dla dzieci i młodzieży od 10 roku życia do osiągnięcia pełnoletności, z podziałem na:

- 20 miejsc socjalizacyjnych,

- 10 miejsc interwencyjnych.

2. W Placówce mogą przebywać dzieci niepełnosprawne, jeżeli nie ma uzasadnionych przeciwwskazań.

3. Działalność Placówki dotyczy w szczególności małoletnich dzieci pochodzących z terenu Miasta Suwałk oraz z terenu województwa podlaskiego, skierowanych do Placówki na podstawie orzeczenia sądu.

§ 4. Organem założycielskim Placówki jest Miasto Suwałki.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA

§ 5. 1. Celem działalności Placówki jest zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i kształcenia oraz zabezpieczenie wszelkich niezbędnych potrzeb dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Placówka ma za zadanie również przygotować dzieci do samodzielnego życia.

2. Placówka w szczególności zapewnia dziecku:

1) doraźną opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej,

2) dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych

3) opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie adopcyjnej lub zastępczej, czy też w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego,

4) dostęp do pomocy psychologiczno - pedagogicznej odpowiedniej do zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się,

5) zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego,

6) opiekę całodobową i wychowanie oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb,

7) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej.

3. Placówka współpracuje z rodzina dziecka i organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi.

4. Placówka utrzymuje kontakty z rodzicami lub innymi członkami rodziny w celu tworzenia warunków powrotu dzieci do rodziny.

Rozdział 3.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PLACÓWKI

§ 6. 1. Placówką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Placówki.

2. Dyrektora Placówki zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Suwałk.

3. Dyrektor Placówki jest umocowany, w ramach zwykłego zarządu, do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Placówki mających na celu realizacje zadań statutowych Placówki, wobec organów administracji publicznej, banków, stowarzyszeń, instytucji, a także osób fizycznych i prawnych oraz do występowania i prowadzenia w imieniu Miasta spraw przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania, z prawem udzielania, wyłącznie w przypadku swojej usprawiedliwionej nieobecności po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy, dalszych pełnomocnictw.

4. Dyrektor Placówki jest uprawniony, w zakresie działalności Placówki do egzekwowania wierzytelności Placówki, w szczególności dochodów pobieranych przez Placówkę, w tym należności wynikających z opłat za pobyt dzieci w Placówce.

5. W celu realizacji zadań statutowych Placówki, Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

6. Dyrektor Placówki jest przełożonym wszystkich jej pracowników, zawiera z nimi umowy o pracę i dokonuje w imieniu Placówki wszelkich czynności z zakresu prawa pracy.

§ 7. 1. Dzieci do Placówki kieruje Miasto, na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Zadania Miasta w tym zakresie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach wydaje skierowanie do Placówki w porozumieniu z Dyrektorem Placówki.

§ 8. Szczegółową organizację Placówki, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach sporządzony przez Dyrektora Placówki i zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Suwałk.

§ 9. Placówka używa na tablicach, wywieszkach, formularzach, pieczęciach itp. nazwy: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza.

Rozdział 4.
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA PLACÓWKI

§ 10. Placówka wyposażona jest w majątek określony według spisów inwentaryzacyjnych.

§ 11. 1. Placówka pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a uzyskane dochody odprowadza do budżetu Miasta Suwałk.

2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki stanowi plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym jednostki budżetowej.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy.

§ 13. Placówka jest jednostką budżetową Miasta Suwałk. Zasady prowadzenia przez Placówkę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 14. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »