reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 9 grudnia 2013r.

w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Choroszcz

w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Choroszcz zawarte pomiędzy Powiatem Białostockim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego, w imieniu którego działają:

1. Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego

2. Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego

a Gminą Choroszcz, reprezentowaną przez Burmistrza Choroszczy - Jerzego Ułanowicza.

Na podstawie art. 5 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 roku, poz. 595 t. j.) art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 roku, poz. 594 t. j.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526 t. j.) oraz Uchwały nr XII/101/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia gminom zimowego utrzymania dróg powiatowych strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Burmistrz Choroszczy zobowiązuje się do zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Choroszcz, o łącznej długości 85,3 km, określonych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część porozumienia - w standardzie wynikającym z potrzeb użytkowników i możliwości jednostki utrzymującej, lecz nie niższym niż piąty.

§ 2. Zarząd Powiatu:

1. powierza Burmistrzowi Choroszczy prowadzenie zadania polegającego na zarządzaniu drogami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, o których mowa w § 1.

2. oświadcza, że drogi określone w § 1 są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

3. warunki finansowania określa odrębna umowa.

§ 3. 1. Zadanie przekazane niniejszym porozumieniem Burmistrz Choroszczy będzie wykonywał za pośrednictwem właściwych organów w formach przewidzianych prawem.

2. Burmistrz Choroszczy ponosi pełną odpowiedzialność w aspekcie skutków złego zimowego utrzymania dróg powiatowych określonych w załączniku nr 1.

§ 4. 1. Integralną częścią porozumienia jest załącznik nr 1 zawierający wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem realizowanym przez Burmistrza Choroszczy.

2. Integralną częścią porozumienia jest załącznik nr 2 zawierający zasady odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach publicznych.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas ściśle określony z terminem jego obowiązywania od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 6. Zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia będą miały zastosowanie ustawy o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po jednym egz. dla każdej ze stron i jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Starosta


Wiesław Pusz


Wicestarosta


Jolanta Den

Burmistrz Choroszczy


Jerzy Ułanowicz


Załącznik Nr 1 do Porozumienia
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 grudnia 2013 r.

Wykaz dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem
na terenie gminy Choroszcz

Numer i nazwa drogi

Pikietaż

Długość [km]

od

Do

Nr 1535 B Białystok - Stare Jeżewo

3+300

18+300

15,0

Nr 1536 B dr. nr 1535 B - Kruszewo

0+000

2+100

2,1

Nr 1552 B Choroszcz - dr. nr 1535 B

0+800

9+950

9,1

Nr 1538 B Choroszcz - Kościuki

3+000

5+260

2,3

Nr 1539 B Choroszcz - St. Baciuty

1+000

4+300

3,3

Nr 1541 B Zaczerlany - Kol. Gajowniki

0+000

1+000

1,0

Nr 1542 B dr. przez wieś Gajowniki

0+000

0+950

1,0

Nr 1543 B Choroszcz - Markowszczyzna

4+600

9+000

4,4

Nr 1544 B od dr. 1543 B - Czaplino

0+000

0+535

0,5

Nr 1548 B Barszczewo - Ogrodniki

0+000

2+890

2,9

Nr 1549 B od dr. 1535 B - Horodniany

0+000

6+310

6,3

Nr 1550 B Niewodnica Kość. - Białystok

0+000

3+250

3,3

Nr 1551 B od dr. kraj. nr 8 - Krupniki

0+000

2+170

2,2

Nr 1380 B Złotoria - Tykocin

0+000

4+500

4,5

Nr 1537 B Konowały - Izbiszcze

0+000

5+010

5,0

Nr 1547 B Czaplino - Mińce - Tołcze

0+000

2+055

2,0

Nr 1390 B Choroszcz - dr kraj. nr 65

0+000

3+600

3,6

Ogółem:

68,5

Ulice w m. Choroszcz - 16,8 km

1. ul. Al. Niepodległości - 1,1

2. ul. Sienkiewicza - 0,8

3. ul. Branickiego - 0,4

4. ul. Dominikańska - 0,3

5. ul. Zastawie I (dr. do Zaczerlan) - 2,6

6. ul. Zastawie II (dr. do Markowszczyzny) - 1,8

7. ul. Piaskowa (dr. do Paniek) - 1,2

8. ul. Mickiewicza - 2,2

9. dr. do Kruszewa - 3,5

10. dr. do Kościuk - 2,6

11. dr. do Dzikich - 0,3


Załącznik Nr 2 do Porozumienia
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH
wg Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. (Dziennik Urzędowy MTiGM nr 10)

Stan-
dard

Opis stanu utrzymania drogi
dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia
występowania zjawisk

1

2

3

4

I

Jezdnia i pobocza utwardzone
wolne od czynników powodowanych zjawiskami
atmosferycznymi,
z wyjątkiem wody.

Dotyczy jezdni i poboczy
- śnieg luźny - 2 godz.
-błoto pośniegowe - 4 godz.
-śnieg zajeżdżony - nigdy
-zaspy - nigdy

-gołoledź - 2 godz.
-szron - 2 godz.
-sadź - 2 godz.
-śliskość pośnieg. -4 godz.
-lodowica - 4 godz.

II

Jezdnia odśnieżona, a śliskość
zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi.

-śnieg luźny - 4 godz.
-błoto pośniegowe - 6godz.
- śnieg zajeżdżony - występuje
(cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)

-gołoledź - 3 godz.
-szron - 3 godz.
-sadź - 3 godz.
-śliskość pośnieg. - 4 godz.
-lodowica - 4 godz.

III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:
-skrzyżowaniach z drogami
twardymi;
-skrzyżowaniach z koleją;
-odcinkach o pochyleniu >4%
-przystankach autobusowych
-innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi

-śnieg luźny - 6 godz.
-śnieg zajeżdżony (utrudniający
ruch ) - występuje
-zaspy - 6 godz.

W miejscach wymienionych
w kolumnie 2:
-gołoledź - 5 godz.
-szron - 5 godz.
-sadź - 5 godz.
-śliskość pośnieg. - 6 godz.
-lodowica - 5 godz.

IV

Jezdnia odśnieżona na całej
szerokości
Jezdnia posypana
na odcinkach decydujących
o możliwości ruchu

-śnieg luźny - 8 godz.
-śnieg zajeżdżony - występuje
-języki śnieżne - występują
-zaspy mogą występ.- do 8 godz.
Dopuszczalne przerwy
w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych:
-gołoledź - 8 godz.
-śliskość pośnieg. -10 godz.
-lodowica - 8 godz.

V

Jezdnia odśnieżona,
w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących
o możliwości ruchu

-śnieg luźny może zalegać- 16 godz.
-śnieg zajeżdżony -występuje
-języki śnieżne - występują
-zaspy mogą występować - 24 godz.
Dopuszczalne przerwy
w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:
-gołoledź - 8 godz.
-śliskość pośnieg. - występuje

VI

Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.
Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZD.

-śnieg luźny - występuje
-śnieg zajeżdżony - występuje
-nabój śnieżny - występuje
-zaspy mogą występować - 48 godz.

W miejscach wyznaczonych :
-wszystkie rodzaje śliskości
po odśnieżaniu - 2 godz.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

tanie-ubezpieczenie.eu

Porównywarka ubezpieczeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama