Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/208/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 954, poz. 645, poz. 1318), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust, 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz. 509), w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na rok 2014, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/208/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 24 stycznia 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA "POMOC GMINY Z ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA ROK 2014

Podstawa prawna programu

Program "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn.zm.), dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Dąbrowie Białostockiej w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 - uchwała Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P.z 2013r., poz.1024).

Program będzie realizowany w roku 2014 i obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka.

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program stanowi element polityki społecznej gminy w zakresie poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Wpisuje się w założenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 - 2016 Gminy Dąbrowa Białostocka: cel 3 "Tworzenie warunków sprzyjających profilaktyce i ochronie zdrowia oraz propagowanie zdrowego stylu życia", cel 7 "Stworzenie kompleksowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną".

Ocena sytuacji

Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej wynika, że najczęstszym powodem udzielenia pomocy społecznej jest ubóstwo. Z ubóstwem mieszkanców bezpośrednio powiązane są: pozostawanie bez pracy oraz niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba.

Ubóstwo rodzin wpływa na obniżenie poziomu życia, ogranicza możliwość realizacji podstawowych potrzeb, a co za tym idzie rodzi zagrożenie niedożywienia zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

W 2013 roku wsparciem w zakresie dożywiania objęto 308 rodzin - 650 osób, w tym w formie posiłku - 435 osób. W trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego pomocą objęto 11 uczniów.

Mając powyższe na uwadze oraz wymogi w zakresie realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, przyjęcie programu osłonowego gminy staje się zasadne.

Podmioty realizujące program

Realizatorem i koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy, tj. szkołami, przedszkolami lub prowadzonymi przez inne jednostki samorządu terytorialnego i podmioty, do których uczęszczają uczniowie i dzieci z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Pomocy udziela się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku. Odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej oraz bez konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego służącego ustaleniu sytuacji rodziny.

Liczba dzieci i uczniów, którym w/w pomoc została udzielona nie może przekroczyć 20% liczby dożywianych uczniów i dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Finansowanie programu

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji otrzymanej w 2014 roku w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

.

Monitorowanie programu

Z realizacji programu sporządzane będą informacje kwartalne oraz informacja roczna, wchodzące w skład dokumentacji rozliczeniowej wieloletniego programu finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz. 1024).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe