Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/178/14 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645; poz. 1318) oraz art. 6 k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) Rada Gminy Wiżajny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób,
że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. 1.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 1-osobowego - 7 zł,

2) 2-osobowego - 14 zł,

3) 3-osobowego - 20 zł,

4) 4-osobowego - 26 zł,

5) 5-osobowego - 30 zł,

6) 6-osobowego i więcej - 33 zł.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego,
jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 1-osobowego - 20 zł,

2) 2-osobowego - 30 zł,

3) 3-osobowego - 45 zł,

4) 4-osobowego - 60 zł,

5) 5-osobowego - 70 zł,

6) 6-osobowego i więcej - 80 zł.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 10 zł,

2) o pojemności 110-120 l - w wysokości 20 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 40

4) o pojemności 400 l - w wysokości 50 zł,

5) o pojemności 660 l - w wysokości 70 zł,

6) o pojemności 1100 l w wysokości 90

7) o pojemności 7 m3(KP7) - w wysokości 200

2. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli opady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 20 zł,

2) o pojemności 110-120 l - w wysokości 40 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 80 zł,

4) o pojemności 400 l - w wysokości 100 zł,

5) o pojemności 660 l - w wysokości 140 zł,

6) o pojemności 1100 l - w wysokości 180 zł,

7) o pojemności 7 m3(KP7) - w wysokości 300 zł.

§ 4. 1. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców,
a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny stanowi sumę opłat obliczonych w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1.

2. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców,
a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nie selektywny stanowi sumę opłat obliczonych w § 2 ust. 2 i § 3ust. 2

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Wiżajny Nr XXIII/111/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1159).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiżajny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałejko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe