Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 5097/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Sidra nr XXI/148/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Sidra Nr XXI/148/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z: zapisami zawartymi w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ww. Uchwały, zgodnie z którymi zwalnia się od podatku od nieruchomości m.in. "budowle lub ich części" (…), co pozostaje w sprzeczności z § 1 ust. 2 Uchwały, zgodnie z którym zwolnienia nie obejmują (…) budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz narusza zasady prawidłowej legislacji wywodzone z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 1 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Uchwały Nr XXI/148/2013 w następującym zakresie: " , budowle lub ich części" oraz postanawia stwierdzić nieważność części § 1 ust. 2 w następującym zakresie:
" , budowli lub ich części".

U z a s a d n i e n i e Rada Gminy Sidra podjęła Uchwałę Nr XXI/148/2013 w dniu 29 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2013 r. stwierdziło co następuje. Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. Związane jest to z zapisami zawartymi w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ww. Uchwały, zgodnie z którymi zwalnia się od podatku od nieruchomości m.in. "budowle lub ich części" (…), natomiast zgodnie z § 1 ust. 2 Uchwały zwolnienia nie obejmują (…) budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Powyższe zapisy pozostają w sprzeczności z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części, ale jedynie te związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zatem zwolnienie budowli lub ich części z podatku od nieruchomości, a następnie wskazanie że zwolnienia nie obejmują budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest działaniem bezprzedmiotowym i narusza zasady prawidłowej legislacji wywodzone z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Zasady te zostały określone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (np. K 50/07, K 33/00, K 32/04, K 4/03), wypracowanym na tle badania zgodności ustaw z Konstytucją, mają jednak (na co również wskazywał Trybunał) w pełni zastosowanie do aktów prawnych o znaczeniu lokalnym, w tym również do przepisów gminnych. Z powyższych względów postanowiono jak na wstępie. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe