reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2014 Burmistrza Wasilkowa

z dnia 3 lipca 2014r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Supraśl zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Wasilków

zawarte pomiędzy Gminą Supraśl z siedzibą 16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego 58, NIP: 542-030-43-18 reprezentowaną przez Burmistrza Supraśla Pana Radosława Dobrowolskiego przy kontrasygnacie Pani Lucyny Majewskiej- Skarbnika Gminy, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przejmującym", a Gminą Wasilków z siedzibą 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7, NIP: 542-000-55-50 reprezentowaną przez Burmistrza Wasilkowa Pana Antoniego Pełkowskiego przy kontrasygnacie Pani Marty Szczuki- Skarbnika Gminy, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym" w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Supraśl zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Wasilków w trybie art. 74 i art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXIV/297/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Supraśl zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Wasilków (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2877 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/281/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Wasilkowa do zawarcia porozumienia dotyczącego przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Supraśl zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Wasilków o następującej treści:

§ 1. Ilekroć mowa w niniejszym porozumieniu o Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.).

§ 2. Przekazujący powierza, a Przejmujący przejmuje, począwszy od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. realizację zadań związanych z wychowaniem i opieką dzieci pełnosprawnych w wieku przedszkolnym, których rodzice lub prawni opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Wasilków w następujących miejscowościach:

1) Nowodworce,

2) Wasilków, pod warunkiem, że dziecko uczęszczało do przedszkola, o którym mowa w § 3 w roku szkolnym 2013/2014 i w roku szkolnym 2014/2015 rodzice dziecka wyrazili chęć kontynuowania nauki w przedszkolu, o którym mowa w § 3.

§ 3. Zadania określone w § 2 porozumienia realizowane będą w miarę posiadanych miejsc w Przedszkolu Samorządowym im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodniczkach.

§ 4. 1. Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazywać miesięcznie Przejmującemu za każde dziecko pełnosprawne środki finansowe w wysokości określonej zgodnie z zapisami art. 79a Ustawy, który został dodany ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 z póżn. zm.) i wejdzie w życie z dniem 1 września 2014 roku.

2. Na dzień zawarcia porozumienia, wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1 stanowi kwotę 769,95 zł. Ostateczne kwoty należne Przejmującemu za każde dziecko pełnosprawne mogą ulec zmianie i zostaną wyliczone zgodnie z zapisami ust. 4 i 5.

3. Kwotę, o której mowa w ust. 2 Przekazujący zobowiązuje się przekazywać do 30 dnia każdego miesiąca na konto Przejmującego w Banku Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Supraślu na numer: 09 8060 0004 0680 0130 2000 0010.

4. Kwota, o której mowa w ust. 2, przekazywana na dzieci pełnosprawne w okresie wrzesień- grudzień 2014 r. zostanie zweryfikowana przez Przejmującego do dnia 15 lutego 2015 r. w oparciu o faktyczne wykonanie wydatków bieżących poniesionych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Przejmującego w 2014 r., faktyczne wykonanie w 2014 r. dochodów budżetu gminy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, faktycznie otrzymaną w 2014 r. przez Gminę Supraśl na ucznia kwotę dotacji, o której mowa w art. 14 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.). Przekazujący zobowiązuje się do przekazania w terminie do dnia 28 lutego 2015 r. kwoty niedopłaty wynikającej z weryfikacji przez Przejmującego faktycznego wykonania wydatków bieżących i dochodów. Przejmujący zobowiązuje się do zwrotu w terminie do dnia 28 lutego 2015 r. kwoty nadpłaty wynikającej z faktycznego wykonania wydatków bieżących i dochodów.

5. Kwota, o której mowa w ust. 2, przekazywana na dzieci pełnosprawne w okresie styczeń- sierpień 2015 r. zostanie zweryfikowana przez Przejmującego do dnia 15 lutego 2016 r. w oparciu o faktyczne wykonanie wydatków bieżących poniesionych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Przejmującego w 2015 r., faktyczne wykonanie w 2015 r. dochodów budżetu gminy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, faktycznie otrzymaną w 2015 r. przez Gminę Supraśl na ucznia kwotę dotacji, o której mowa w art. 14 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.). Przekazujący zobowiązuje się do przekazania w terminie do dnia 28 lutego 2016 r. kwoty niedopłaty wynikającej z weryfikacji przez Przejmującego faktycznego wykonania wydatków bieżących i dochodów. Przejmujący zobowiązuje się do zwrotu w terminie do dnia 28 lutego 2016 r. kwoty nadpłaty wynikającej z faktycznego wykonania wydatków bieżących i dochodów.

6. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznych do 20 dnia każdego miesiąca o ilości dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ogrodniczkach wraz z podaniem kwoty należnej na dziecko, co będzie stanowiło podstawę do wyliczenia należnej Przejmującemu kwoty.

§ 5. Nieprzekazanie w terminie kwoty, o której mowa w § 4 ust. 2, spowoduje naliczenie odsetek w wysokości ustalonej jak dla odsetek ustawowych naliczanych od należności cywilnoprawnych.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121) oraz Ustawy.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego.

§ 8. Wykonanie postanowień § 7 powierza się Przekazującemu.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Przejmujący:

Przekazujący:

Burmistrz Supraśla


Radosław Dobrowolski


Skarbnik Gminy


Lucyna Majewska

Burmistrz Wasilkowa


Antoni Pełkowski


Skarbnik Gminy


Marta Szczuka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama