Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 245/2014 Burmistrza Drohiczyna

z dnia 30 lipca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.885 t.j. i poz.938) oraz § 12 Uchwały Nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2013r. zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 80.339zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 80.339zł,

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 18.019zł.

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 18.019zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 70.222zł.

3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 70.222zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 26.627.566zł, w tym : dochody bieżące -20.284.678zł, dochody majątkowe- 6.342.888zł.

2. Wydatki ogółem - 25.815.242zł, w tym : wydatki bieżące -19.116.494zł, wydatki majątkowe- 6.698.748zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 812.324zł zostanie przeznaczona na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 484.107zł,

b) spłatę zaciągniętego w 2013r. kredytu na zadanie: " Poprawa gospodarki wodno- ściekowej" z PROW w kwocie 328.217zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Wojciech Borzym


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/2014
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 30 lipca 2014 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2014r.

dział

rozdział

§

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie dochodów

Zmniejszenie wydatków

Ogółem:

w tym środki dotacji na zadania zlecone

w tym środki dotacji na zadania własne

w tym środki dotacji na zasadzie porozumień

Ogółem:

w tym ze środków dotacji na zadania zlecone

w tym ze środków dotacji na zadania własn

w tym ze środków dotacji na zasadzie porozumień

Ogółem:

w tym ze środków dotacji na zadania zlecone

w tym ze środków dotacji na zadania własn

w tym ze środków dotacji na zasadzie porozumień

Ogółem:

w tym ze środków dotacji na zadania zlecone

w tym ze środków dotacji na zadania własne

w tym ze środków dotacji na zasadzie porozumień

852

85214

2030

69.737

69.737

852

85214

3110

69.737

69.737

852

85215

2010

400

400

852

85215

3110

392

392

852

85215

4300

8

8

852

85295

2030

10.202

-

10.202

-

-

-

-

852

85295

3110

-

-

-

10.202

10.202

-

-

852

85295

2030

18.019

18.019

852

85295

3110

18.019

18.019

Razem

80.339

400

79.939

-

80.339

400

79.939

-

18.019

18.019

18.019

-

18.019

-


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 245/2014
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 30 lipca 2014 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2014r.

dział

rozdział

§

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatków

Ogółem:

w tym ze środków dotacji na zadania zlecone

w tym ze środków dotacji na zadania własne

w tym ze środków dotacji na zasadzie porozumień

Ogółem:

w tym ze środków dotacji na zadania zlecone

w tym ze środków dotacji na zadania własne

w tym ze środków dotacji na zasadzie porozumień

758

75818

4810

17.867

400

40095

4219

11.365

400

40095

4580

1.028

400

40095

6660

28.204

700

70005

4430

8.000

700

70095

4270

4.000

700

70095

4300

4.000

750

75023

4040

8.467

750

75023

4210

8.467

852

85295

4300

5.000

852

85219

4210

5.000

900

90003

4010

15.000

900

90003

4110

2.000

900

90003

4300

15.000

900

90095

4260

2.000

921

92109

4210

1648

921

92109

4270

875

921

92109

4300

2.523

Razem:

70.222

-

-

-

70.222

-

-

-


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 245/2014
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 30 lipca 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2014r.

do § 1

1. Na podstawie pisma Nr FB.3111.281.2014.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 11 lipca 2014r. w rozdziale 85214 zwiększono dochody o dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2014r. ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne) i przeznaczono w rozdziale 85214 na wypłaty zasiłków okresowych ( MGOPS w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne).

2. Na podstawie pisma Nr FB.3111.283.2014.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 9 lipca 2014r. w rozdziale 85215 zwiększono dochody o dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014r. ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania zlecone) i przeznaczono w rozdziale 85215 na zryczałtowane dodatki energetyczne i 2% koszty obsługi tych świadczeń ( MGOPS w Drohiczynie- środki dotacji na zadania zlecone).

3. Na podstawie pisma Nr FB.3111.242.2014.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 7 lipca 2014r. w rozdziale 85295 zwiększono dochody o dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2014r. ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne) i przeznaczono w rozdziale 85295 na wypłaty świadczeń społecznych w ramach realizacji programu
" Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( MGOPS w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne).

4. Na podstawie pisma Nr FB.3111.308.2014.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 14 lipca 2014r. w rozdziale 85295 zmniejszono dochody o dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2014r. ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne) i zmniejszono w rozdziale 85295 na wypłaty świadczeń społecznych w ramach realizacji programu
" Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( MGOPS w Drohiczynie- środki dotacji na zadania własne).

do § 2

1. W rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę budżetową oraz w rozdziale 40095 wydatki na zakupy w ramach realizacji zadania pn. " Słoneczna gmina Drohiczyn" a zwiększono w rozdziale 40095 na zwrot dotacji i odsetki od niej w związku z realizacją projektu pn. "Słoneczna gmina Drohiczyn " (Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

2. W rozdziale 70005 ( gospodarka gruntami ) zmniejszono wydatki z opłat a zwiększono w rozdziale 70095 na usługi remontowe i pozostałe ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

3. W rozdziale 75023 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i przeznaczono na zakupy materiałów i wyposażenia ( Urząd Miejski- środki własne ).

4. W MGOPS w Drohiczynie rozdziale 85295 zmniejszono wydatki na usługi pozostałe na świetlicę socjoterapeutyczną i zwiększono w rozdziale 85219 na zakupy materiałów i wyposażenia (środki własne).

5. W rozdziale 90003 (oczyszczanie) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS a zwiększono w rozdziale 90003 na usługi pozostałe i w rozdziale 90095 na zakup energii na targowisku miejskim ( Urząd Miejski- środki własne).

6. W rozdziale 92109 w ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego (świetlice wiejskie) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia i usługi remontowe a zwiększono na usługi pozostałe ( Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe