Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/239/2014 Rady Gminy Filipów

z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów obliczenia podatku leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) uchwala się, co następuje:

§ 1. Średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. (M. P. poz. 955) obniża się z kwoty 188,85 zł za 1 m3 do kwoty 181,43 zł, która stanowić będzie podstawę wymiaru podatku leśnego na 2015 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Wawrzyn

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe