Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/243/2014 Rady Gminy Filipów

z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie ustalenia opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1](Dz. U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Filipów za sprzedaż artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów itp.:

1) obnośną z ręki, kosza, wiadra w wysokości 7 zł.

2) z pojedyńczego straganu, samochodu osobowego w wysokości 19 zł.

3) od pozostałych w wysokości 29 zł.

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio na targowisku od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta poboru opłaty targowej wyznacza się pracowników Urzędu Gminy Filipów:

1) Annę Rydzewską;

2) Tomasza Rogowskiego.

3. Inkasent wpłaca na rachunek bankowy Urzędu Gminy Filipów zainkasowaną kwotę w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonano poboru opłaty.

4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 15 % zainkasowanej kwoty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/188/2013 Rady Gminy Filipów z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4120).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej jednak niż przed 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Wawrzyn


[1]] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe