Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 209/VI/14 Wójta Gminy Zambrów

z dnia 20 listopada 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie § 11 uchwały Nr 155/XX/13 Rady Gminy Zambrów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zambrów na 2014 r. oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) Wójt Gminy Zambrów zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienić plan wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 25.014.613,74 zł, w tym dochody:

a) majątkowe - 1.325.020,00 zł,

b) bieżące - 23.689.593,74 zł.

2) Plan wydatków ogółem - 29.945.913,74 zł, w tym wydatki:

a) majątkowe - 9.608.985,00 zł,

b) bieżące -20.336.928,74 zł.

§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Zarządzenia Nr 209/VI/14
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 20 listopada 2014 r.

Plan wydatków na 2014 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

17000

17000

17000

0

17000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

17000

17000

17000

0

17000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

682000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

682000

682000

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

682000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

682000

682000

0

0

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przed zmianą

4048079

1547402

1493536

101450

1392086

0

0

53866

0

0

2500677

2500677

1660677

0

zmniejszenie

-55000

-55000

-55000

0

-55000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

55000

55000

55000

0

55000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

4048079

1547402

1493536

101450

1392086

0

0

53866

0

0

2500677

2500677

1660677

0

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

przed zmianą

464000

364000

364000

0

364000

0

0

0

0

0

100000

100000

0

0

zmniejszenie

-15000

-15000

-15000

0

-15000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

15000

15000

15000

0

15000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

464000

364000

364000

0

364000

0

0

0

0

0

100000

100000

0

0

4260

przed zmianą

320000

320000

320000

0

320000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-15000

-15000

-15000

0

-15000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

305000

305000

305000

0

305000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

przed zmianą

37000

37000

37000

0

37000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

15000

15000

15000

0

15000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

52000

52000

52000

0

52000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90095

Pozostała działalność

przed zmianą

1129049

294092

240226

16150

224076

0

0

53866

0

0

834957

834957

554957

0

zmniejszenie

-40000

-40000

-40000

0

-40000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

40000

40000

40000

0

40000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1129049

294092

240226

16150

224076

0

0

53866

0

0

834957

834957

554957

0

4210

przed zmianą

120576

120576

120576

0

120576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-40000

-40000

-40000

0

-40000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

80576

80576

80576

0

80576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

przed zmianą

25000

25000

25000

0

25000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

40000

40000

40000

0

40000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

65000

65000

65000

0

65000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

25724180

16797195

14340653

7154336

7186317

324000

1391669

735573

0

5300

8926985

8926985

1782136

0

zmniejszenie

-55000

-55000

-55000

0

-55000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

55000

55000

55000

0

55000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

25724180

16797195

14340653

7154336

7186317

324000

1391669

735573

0

5300

8926985

8926985

1782136

0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

3522733,74

3522733,74

1000321,74

213874

786447,74

0

2522412

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

3522733,74

3522733,74

1000321,74

213874

786447,74

0

2522412

0

0

0

0

0

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe